Przyjmując, że dłuższy okres wegetacyjny i wyższa suma opadów są korzystne dla rolnictwa, wymień krainy Polski w których klimatyczne warunki rozwoju rolnictwa są:
-korzystne___________________________________
-przeciętne__________________________________
-niekorzystne__________________________________

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T08:02:36+01:00
Korzystne - Pobrzeża Południowo – Bałtyckie (Nizina Szczecińska, Pobrzeże Słowińskie, Żuławy Wiślane,

Ze względu na żyzne gleby, Żuławy Wiślane są ważnym rejonem rolniczym. Uprawia się tu rośliny o dużych wymaganiach glebowych (pszenica, buraki cukrowe), jednak teren nisko położonej delty wymaga stałego odwadniania. Służą temu kanały i rowy odwadniające.

------------------------------------------------------------------------------

Korzystne - Niziny Środkowopolskie (Nizina Wielkopolska, Śląska, Mazowiecka, Podlaska, Polesie Lubelskie)

Na obszarze tym występują gleby bielicowe i brunatne, które utworzył się na utworach polodowcowych i osadach wód płynących spod lodowca i na jego przedpolu. Najbardziej żyzne wytworzyły się na lessach Niziny Śląskiej (brunatne i czarnoziemy). W tej krainie uprawia się : pszenicę, rzepak i buraki cukrowe.

------------------------------------------------------------------------------

Przeciętne - Pojezierze Pomorskie, Mazurskie, Wielkopolskie

Zagospodarowanie Pojezierzy: Jest bardzo zróżnicowane. Kraina jest uboga w surowce mineralne, a warunki przyrodnicze są mało korzystne dla rozwoju rolnictwa. Okres wegetacyjny roślin jest stosunkowo krótki, nie sprzyja uprawie roli. Występują tu gleby: bielicowe, płowe i brunatne. Na bardziej żyznych glebach (np. Poj. Wielkopolskie) uprawia się pszenicę i buraki cukrowe, a na mniej – ziemniaki i żyto. Rozwinięty jest także przemysł drzewny (np. Poj. Mazurskie i Pomorskie) oraz rybołówstwo śródlądowe.

------------------------------------------------------------------------------

Przeciętne - Wyżyny (Wyżyna Śląska, Krakowsko-Częstochowska, Kielecko-Sandomierska, Lubelska i Roztocze).


Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - Rolnictwo jest słabo rozwinięte ze względy na mało żyzne gleby i deficyt wody, uprawia się ty ziemniaki i żyto.

Wyżyna Kielecko-Sandomierska - Pokryta jest warstwą lessu, na którym utworzyły się czarnoziemy. Sprzyjają one rozwojowi rolnictwa (uprawia się: pszenicę, buraki cukrowe, rzepak i tytoń).

Wyżyna Lubelska - Gleby to czarnoziemy (buraki cukrowe, pszenica, tytoń i chmiel)
1 5 1