Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T18:16:20+01:00
Questionnaire for parents:
Well-being and safety of a child in school!

1.Is the happy your child goes to school?
a) always
b) sometimes
c) rarely

2. Does your child willingly shares his observations on the various stay in school?
a) yes, we would on its own initiative in favor of all
b) yes, but only if it so please
c) yes, but it does so reluctantly
d) never talks about the school

3.Wyniki learning achieved in the first semester of this year are:
a) worse than the results from last year
b) similar to the results of the previous year
c) the better the results of last year
d) never

4.Do you think your child feels safe at school?
a)
b) probably not
c) rather yes
d) yes

5. And educators and teachers willing to help students solve their problems?
a)
b) probably not
c) rather yes
d) yes

6.Jaka themes of meetings with a teacher, psychologist or other specialist you personally be interested?
a) build proper relations between parents and children
b) the difficulties of adolescence
c) the risk of pathologies
d) other

7. Did you know that you have the right to co-decide about school matters, including the co-governing documents life in school?
a) yes
b) no

Tłumaczenie :

Ankieta dla rodziców :
Samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka w szkole !

1.Czy Państwa dziecko chętnie chodzi do szkoły?
a) zawsze
b) czasami
c) rzadko

2. Czy dziecko chętnie dzieli się różnymi spostrzeżeniami dotyczącymi jego pobytu w szkole?
a) tak, chętnie z własnej inicjatywy opowiada o wszystkim
b) tak, ale tylko wtedy, gdy go o to proszę
c) tak, ale robi to niechętnie
d) nigdy nie opowiada o szkole

3.Wyniki w nauce osiągnięte w I semestrze bieżącego roku są:
a) gorsze od wyników z ubiegłego roku
b) podobne do wyników z ubiegłego roku
c) lepsze od wyników w ubiegłym roku
d) nigdy

4.Czy Państwa zdaniem dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?
a) nie
b) raczej nie
c) raczej tak
d) tak

5. Czy wychowawcy i nauczyciele chętnie pomagają uczniom w rozwiązywaniu ich problemów?
a) nie
b) raczej nie
c) raczej tak
d) tak

6.Jaka tematyka spotkań z pedagogiem, psychologiem lub innym specjalistą interesowałaby Państwa osobiście?
a) budowanie właściwych relacji między rodzicami i dziećmi
b) trudności wieku dorastania
c) zagrożenia patologiami
d) inna

7. Czy wiedzą Państwo, że macie prawo do współdecydowania o sprawach szkoły, w tym współtworzenia dokumentów regulujących życie w szkole?
a)tak
b) nie

2009-12-23T18:24:31+01:00
........Czy każdy polak kocha święta B.Narodzenia ? .......
Po przeczytaniu następujących pytań twoim zadaniem jest odpowiedzenie na nie, jak najbardziej pasujące do twojego zamysłu, odpowiedzi.Pytania dotyczą Świąt obchodzonych 24.grudnia. Powodzenia.

1.Czy każdego roku czekasz na święta B.Narodzenia ?
a.Święta to czas rodzinny, przygotowuję się do nich zawsze dużo wcześniej.
b.Uwielbiam święta,ale nie zawsze chcę je obchodzić.
c.Lubię blask choinki, nic po za tym... może jeszcze prezenty.
d.Nie lubię tych świąt.. są zbyt rodzinne i zbyt smutne.

2.Co w świętach lubisz najbardziej ?
a.prezenty , to chyba oczywiste.
b.choinka, jej zapach to coś pięknego
c.rodzina przy całym stole, to to na co zawsze czekam.
d.śnieg.. czasem go nie ma

3.Ulubione danie wigilijne
a.barszcz , mniam
b.karp z ziemniakami. Jest pyszny o ile nie ma ości,'
c.kutia , to słodka chwila podczas świąt
d.sałatka warzywna bez marchewki (lub z...)
e.Inne:...............................

4.Kolenda, której słucham najczęściej podczas wieczoru wigilijnego
a.cicha noc... miło się jej słucha.
b.Chrystus się rodzi, zawsze poprawia mi to humor.
c.Przybieżeli do Betlejem... od razu czuję tą atmosferę świąt.
d.Lulaj że Jezuniu... wiele wspomnień.


Dziękujemy za rozwiązania tej ankiety zapraszamy do kolejnym.
Życzymy wesołych i spokojnych świąt.
....... Can anyone loves Pole B. Christmas holidays? .......
After reading the following questions, your task is to answer them as best fit for your plan, which relate to Christmas odpowiedzi.Pytania
24.grudnia celebrated. Good luck.

1.Is the each year waiting for Christmas holidays B?
a.Chrismes the time a family, preparing for them is always a lot earlier.
b.I love holidays, but do not always want them to celebrate.
c.I like Christmas glow, that's when the ... may still presents
.
d.I dislike these holidays .. family are too, too sad.

2.Co the festivities like the most?
a.presents is probably obvious.
b.choinka , the smell
something beautiful
c.Familie the entire table, this is what is always waiting.
d.snow .. sometimes it is not

3.Favourite Christmas dish
a.borscht, yum
b.Carp with potatoes. It is delicious if there are no bones, '
c.kutia, this sweet moment during the holidays
d.Salad vegetables without a carrot
e.Other :...............................

4.Carol, which I listen to most often during the Christmas Eve
a.Silent Night ... glad to hear it.
b.Chrystus is born, it always improves my mood.
c.Przybieżeli to Bethlehem ... immediately feel the atmosphere of Christmas.
d.Lulaj that Jezuniu ... many memories.


Thank you for resolving this survey we invite you to the next.
We wish you a happy and peaceful holidays.