Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T23:12:06+01:00
Zadanie3.
Przywilej w Koszycach 1374r – Ludwik Węgierski – rycerze byli zwolnieni z wszelkiego rodzaju świadczeń osobistych na rzecz państwa z wyjątkiem obowiązku służby wojskowej
b) Niemnem captivabinus ( 1422, 1430, 1433)- głosiły, że król nie może pozbawić szlachcica majątku ani wolności bez decyzji sądu
c) w Nieszawie ( za Kazimierza Jagielończyka)- król zobowiązywał się, że nie będzie zwoływał pospolitego ruszenia bez zgody szlachty wyrażonej na sejmikach ziemskich. To samo dotyczyło wydawania nowych praw i nakładania nowych podatków
Formowanie się ustroju demokracji szlacheckiej zakończyło się w 1505r kiedy to na Sejmie Walnym ogłoszono konstytucje nihie novi- „nic o nas, bez nas nic”, nic nowego nie może wprowadzić król bez zgody szlachty (każda ustawa, decyzja polityczna zwłaszcza podatkowa)
zadanie2

Transformacja polityczna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej odnosi sie do działań, które wiążą się z przechodzeniem od komunistycznego systemu monopartyjnego do pluralizmu politycznego, to jest do otwartej konkurencji o głosy wyborców jako sposobu uzyskiwania i utrzymywania władzy w kraju. Transformacja gospodarcza oznacza przechodzenie od gospodarki socjalistycznej, szczególnego przypadkunierynkowego systemu gospodarczego, do gospodarki rynkowej, w której rośnie udział własniści prywatnej. Transformacja gospodarcza jest więc synonimem reformy rynkowej. Ponadto transformacja gospodarcza obejmuje, tam gdzie jest to konieczne, stabilizację makroekonomiczną.
Istotą transformacji gospodarczej i politycznej jest zatem zmiana systemu instytucjonalnego danego kraju, to znaczy jego infrastruktury prawnej
i organizacyjnej, którą tradycyjnie dzieli się na system polityczny i gospodarczy.1
Transformacja systemowa nie była pierwszą próbą zmiany modelu funkcjonowania gospodarki nakazowo-rozdzielczej w gospodarkę rynkową. Próby takie podejmowano w Polsce od połowy lat 50-tych. Reformatorzy dążyli do poprawy systemu a nie do zrywania z nim. Szukano sposobów realizacji tak zwanej trzeciej drogi w postaci socializmu rynkowego. Dla zasadniczych zmian brakowało szerszego i trwalszego poparcia społecznego oraz zdecydowanej pomocy zewnętrznej.
1 5 1