Mam straszny problem potrzebuję referat na 4go stycznia jestem kiepska z biologii.pomóżcie proszę,od tego zależy moje byc albo siedziec.Temat to>Fotosynteza i oddychanie wewnątrzkomórkowe a)miejsce występowania-mitochondria,chloroplasty b)przebieg reakcji chemicznych c)energetyczny bilans tych reakcji d)nazwy poszczególnych ciągów reakcji-produkt,substrat e)ogólne znaczenie obu procesów. Serdecznie z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T21:57:47+01:00
Fotosynteza to złożone reakcje syntezy związków organicznych z prostych aubstancji nieorganicznych (CO2, H2O) ,odbywające się z wykorzystaniem energii świetlnej. W procesie tym powstają związki mniej utlenione, a tym samym bogatsze w energię.Im bardziej zredukowany jest związek( im więcej zawiera atomów H) tym ma wyższą wartość energetyczną.Głównym związkiem powstającym w wyniku redukcji CO2 są cukry.Przebieg fotosyntezy można zapisać w postaci sumarycznego równania:
a)
6 CO2 + 6 H2O--------->(nad strzałką energia świetlna a pod strzałką
b)
chloroplast) C6H12O6+ 6 O2
Substraty to: a) czyli 6 CO2+ 6H2O
Produkty to: b) C6H12O6 + 6 H2O

Fotosynteza przebiega w chloroplastach w dwóch fazach :świetlnej (w granach chloroplastu) i ciemnej (w stromie chloroplastu).Gdy związek chemiczny traci elektrony to ulega utlenieniu ,gdy przyłącza elektrony -ulega redukcji.Czynnik utleniający to akceptor elektronów sam ulegający przy tym redukcji, natomiast czynnik redukcyjny to donor e( nad e kreseczka),sam ulegający utlenieniu.

Faza świetnlna fotosyntezy obejmuje reakcje chemiczne wymagające obecności światła do ich przebiego.Istotą tej fazy jest przekształcenie energii świetlnej w energię wiązań chemicznych zawartych w ATP. W fazie świetlnej biorą
udział dwa fotosystemy chlorofilu,określane jako PS I oraz PS II,różniące się głowniewłasciwościami występujących w nich cząsteczek chlorofilu i karotenoidów.Pochłaniane przez chlorofil fotony powodują wybicie elektronu z cząsteczki chlorofilu..Elektrony są natychmiast wychwytywane przez tzw. przenośniki elektoronów (np. ferredoksynę ,NADP, cytochromy).Każdy elektorn wybity z chlorofilu niesie pewną porcję energii, którą stopniowo traci wędrując do akceptorów.Energia ta częściowo rozprasza się a częściowo gromadzi w ATP (fosforylacja fotosyntetyczna).
W zależnośći od kierunku przepływu elektronów wyróżnia się fosforylację fotosyntetyczną:
-cykliczną, gdy e(z kreseczką u góry) fotosystemu I (PS I) po przejściu przez szereg przenośników ,z powrotem wracają do fotosystemu I ( PS I),
-niecykliczną, gdy e(kreseczka) wybitez fostosystemu I transportowane są na przenośnik wodoru NADP, a do wytworzonej "dziury" w cząsteczce chlorofilu wchodzą e z innej cząsteczki chlorofilu ( innego fotosystemu II ( PSII).
Z fosforylacją niecykliczną związana jest fotoliza H2O.Dostawcą e przekazywanych wzbudzonemu chlorofilowi jest H2O,która ulega fotolizie.Fotoliza wody polega na rozpadzie cząsteczki H2O pod wpływem światła na jony wodorowe i wodorotlenowe.Jony wodorowe tworzą NADPH2,który łacznie z ATP stanowi Siłę Asymilacyjną.Natomiast z jonów wodorotlenowych uwalnia się tlen,będący końcowym produktem fotosyntezy.
Faza ciemna fotosyntezy to fotosyntetyczny cykl redukcji CO2 podczas którego zachodzą 3 etapy przemian:
Karboksylacja-polega na przyłączeniu CO2 do rybulozodwufosforanu (RuDP).Po przyłączeniu związek ten jakko już sześciowęglanowy rozpada się na 2 czasteczki o trzech atomach węgla kwasy fosfoglicerynowe (PGA)
Redukcja-dotyczy redukcji kwasu fosfoglicerynowego do aldehydu fosfoglicerynowego z udziałem siły asymilacyjnej
Regeneracja-polega na odtworzeniu związku pięciowęglowego z cząsteczek związku trójwęglowego .W cyklu Calvina udział biorą 3 cząsteczki RuDP i 3 cząsteczki CO2 z czego powstają 3 cząsteczki sześciowęglowego cukru który rozpada się na 6 cząsteczek PGA i w konsekwencji na 6 PGAld.Pięć z tych cząsteczek zużywanych jest na regenerację 3 cząsteczek RuDP a jedna stanowi produkt końcowy fotosyntezy ,służący do powstania glukozy w wyniku wielu skomplikowanych reakcji.Dzięki istnieniu procesu fotosyntezy możliwe jest przekształcenie energii swietnlej w energię chemiczną ,wytwarzanie zwiazków organicznych z CO2 I H2O i uwalnianie tlenu.Produkty fotosyntezy, utrzymujące życie i rozwój samożywnych roślin, są warunkiem istnienia organizmów cudzożywnych,gdyż dostarczają im pokaru,tlenu i energii.

Oddychanie wewnątrzkomórkowe to kataboliczny proces polegający na rozkładzie związków złożonych np. glukozy na substancje proste np.H2O i CO22.W wyniku tego procesu powstaje energia która jest wykorzystywana następnie do przebiegu wielu funkcji życiowych organizmu.Równanie oddychania tlenowego przedstawia się ogólnie następująco:
C6H12O6 + 6 O2 + 36 ADP +36 P--->( nad strzałką enzymy) 6CO2 + 6H2O+ 36 ATP.
Oddychanie wewnątrzkomórkowe jest procesem wielostopniowym,katalizowanym przez enzymy.Rola jego jest u wszystkich organizmów jednakowa: wyzwalana jest energia i gromadzona jest w ATP.Organella komórkowa na terenie której przebiegają procesy bezpośrednio związane z oddychaniem nosi nazwę mitochondrium.Oddychanie odbywa się w 3 etapach :
1)glikoliza-nie przebiega w mitochondrium a w cytoplazmie komórki.Jest to ciąg reakcji prowadzący do wytworzenia ze związku sześciowego związków trójwęglowych: najpierw aldehydu fosfoglicerynowego następnie kwasu fosfoglicerynowego który przekształca się w kwas pirogronowy.Kwas pirogronowy przenika do mitochondrium gdzie ulega dekarboksylacji.Postaje w ten sposób związek dwuwęglowy zwany czynnym octanem lub acetylokoenzymem A.
-Cykl Krebsa -polega na całkowitym utlenianiu czynnego octanu w szeregu przemian od kwasu cytrynowego do kwasu szczawiooctowego.W przebiegu tych reakcji odłaczane są cząsteczki CO2 oraz atomy wodoru które łącza się z NAD.Cykl Krebsa przebiego w stromie mitochondrium.
-Łańcuch oddechowy to ostatni etap oddychania wewnątrzkomórkowego przebiegający na wewnętrznych błonach mitochondrium.Polega on na przenoszeniu atomów H+ i elektronów na tlen z wytworzeniem cząsteczki H2O.Proces ten przebiega stopniowo z udziałem wielu przenośników i wydzielaniem dużej ilości energii kumulowanej w ATP.
Należy dodać ,że istota procesu oddychania u roślin i zwierzat jest bardzo zbliżona.Przebiega w 3 etapach i polega na utlenianiu związków organicznych powodującym uwolnienie energii.Różnice dotyczą głownie różnorodnych mechanizmów wymiany gazowej.

Mam nadzieję ,że pomogę ci to zaliczyć w razie czego to wwypracowanie pisane było prze pomocy repetytorium wydawnictwa WSIP. Powodzenia
1 1 1