Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T16:09:58+01:00
Otello (1604), dramat W. Szekspira ukazujący jednostkę dręczoną chorobliwą zazdrością. Dowódcą weneckiej armii jest Maur Otello, który poślubia Desdemonę. Demoniczny Jago, rozczarowany swymi niespełnionymi nadziejami, zaczyna podsuwać Otellowi myśl o zdradach Desdemony. Zarzuty są bezpodstawne, ale Jago umiejętnie roznieca zazdrość Otella. Na konsekwencje nie trzeba długo czekać. Szczery i bezpośredni Otello, dręczony nieustannymi podejrzeniami, nie wierzy w wierność Desdemony. Dusi żonę, po czym popełnia samobójstwo. Jago, którego wina wychodzi na jaw, zostaje ukarany. Otello jest dramatem dość nietypowym w dorobku Szekspira; jest jednowątkowy, a charakterystyczne dla autora są konstrukcje wielowątkowe, nie zawiera elementów “kosmicznych”, które tworzą specyficzną atmosferę dzieł twórcy. Otello, arcydzieło konstrukcji, stanowi znakomite studium dramatycznych, wielkich uczuć – niepohamowanej zazdrości (Otello) i paranoicznej żądzy zemsty (Jago).

Othello (1604), W. Shakespeare's drama showing the unit tortured morbid jealousy. Commander of the Venetian army, is the Moor Othello, who marries Desdemona. Demonic Iago, disappointed with their hopes unfulfilled, he begins Otellowi Suggest the idea of infidelity Desdemona. Allegations are unfounded, but Iago skillfully fired jealousy of Othello. The consequences do not have to wait long. Honest and direct Othello, tormented by incessant suspicion, does not believe in loyalty to Desdemona. Strangles his wife, then commits suicide. Jago, the wine comes to light, is punished. Othello is a drama rather unusual in the achievements of Shakespeare; jednowątkowy is a characteristic of the author's constructions are multithreaded, contains elements of "space" that create the special atmosphere of the works of the creator. Othello, a masterpiece of design, an excellent study of drama, big emotions - uncontrollable jealousy (Othello), and paranoid vengeance (Jago).
2009-12-27T19:02:58+01:00
Wszystko zaczęło się w 1907 roku, kiedy to Bruce Ismay, dyrektor White Star Line, wraz z żoną Florence zjawili się na kolacji w Londyńskiej rezydencji Lorda Jamesa Pirrie, udziałowca Belfaskiej stoczni Harland and Wolff, która budowała okręty dla firmy White Star. [J. Bruce Ismay] Tematem rozmowy była Lusitania - nowy statek firmy Cunard, który miał niedługo pobić rekord prędkości w podróży przez Atlantyk. Na spotkaniu, obaj mężczyźni postanowili podjąć to wyzwanie. Jednakże, żaden statek w posiadaniu firmy Ismaya nie mogło konkurować z tym statkiem. Pirrie i Ismay zawiązali współpracę, której celem miało być wybudowanie dwóch statków, które miały, przywrócić firmie White Star dominację w świecie transatlantyckich wojaży. Nie chodziło jednak o prędkość. Statki miały być istnymi pałacami na wodzie, największymi i najbardziej luksusowymi, jakie kiedykolwiek powstały. 18 miesięcy później, 16 grudnia 1908 pierwszy kawałek blachy został położony na kil statku Hull 400, który nazwano później Olimpic. Budowa Hull 401, Titanica, rozpoczęła się 4 miesiące później, 31 marca 1909 roku. Tak oto zaczęła rodzić się legenda.
Budowa zakończyła się 2 lata później. 31 maja 1911 ok godziny 12:00 zwodowano Titanica. Zgodnie z tradycją White Star Line i Harland and Wolff statek nie został ochrzczony. Meblowanie statku miało potrwać następne 10 miesięcy.
[Lord James Pirrie] Umeblowanie było oparte w dużej mierze o te na Olimpicu. Wprowadzono jednak kilka zmian, które sprawiły, że statek był 1,000 ton cięższy i jeszcze bardziej luksusowy. Jedną z nich było zabezpieczenie balustrad na Promenadzie pokładu A. Pasażerowie Olimpica skarżyli się, że byli ochlapywani wodą z dziobu statku, kiedy ten płynął przez północny Atlantyk.
2 kwietnia Titanic rozpoczął swoją morską przygodę. Był to sprawdzian przed zbliżającą się datą jego pierwszego rejsu. Ostatni test polegał na rozpędzeniu statku do prędkości 20 węzłów i wykonaniu obrotu. Statek przechylając się lekko zrobił pełen obrót po średnicy 3,850 stóp / 1,174 metrów. Ruch do przodu (po lini prostej) wyniósł 2,100 stóp / 640 metrów podczas tego manewru. Nikt nie przypuszczał, że dwa tygodnie później statek będzie wykonywał podobny manewr, ale w zupełnie innych warunkach. Wyniki testów były zadowalające. Harland and Wolff przekazało Królewski Parowiec Pocztowy Titanic (RMS - Royal Mail Steamer) White Star Line
ANGIELSKI

It all began in 1907, when Bruce Ismay, director of the White Star Line, and his wife Florence had come to dinner at the London residence of Lord James Pirrie, a shareholder Belfaskiej Harland and Wolff shipyard, which built ships for the company White Star. [J. Bruce Ismay] The topic of discussion was the Lusitania - Cunard's new ship, which was soon to beat the speed record for traveling across the Atlantic. At the meeting, the two men decided to take up this challenge. However, no vessel owned by the company Ismay could not compete with that vessel. Pirrie and Ismay formed a collaboration, the aim was to build two ships that were, to restore the dominance of the White Star company in the world of transatlantic wojaży. But it was not about speed. The ships were istnymi palaces on the water, the largest and most luxurious ever made. 18 months later, December 16, 1908 the first piece of sheet metal was placed on the keel of the vessel Hull 400, which was named after Olympic. Construction of Hull 401, the Titanic, started 4 months later, 31 March 1909. Thus began a legend born.
Construction completed 2 years later. Ok May 31 1911 the Titanic was launched by 12:00 hours. According to tradition, the White Star Line and Harland and Wolff ship was not baptized. Furnishing the vessel was take the next 10 months.
[Lord James Pirrie] Furniture was based largely on those of Olimpicu. But there are some changes that caused the vessel was 1,000 tonnes heavier and more luxurious. One of them was to secure the railings on the Promenade deck Olimpica A. Passengers complained that they were ochlapywani water from the bow of the vessel when it sailed across the North Atlantic.
April 2 Titanic began his sea adventure. It was a test of the run-up date of its first voyage. Last test was to rozpędzeniu ship speed 20 knots, and marketing execution. Slightly tilting the vessel made full rotation on the diameter of 3.850 feet / 1.174 meters. Forward movement (in a straight line) was 2.100 feet / 640 meters during this maneuver. Nobody thought that two weeks later, the ship will perform a similar maneuver, but in completely different conditions. The results have been satisfactory. Harland and Wolff sent the Royal Post steamer Titanic (RMS - Royal Mail Steamer) White Star Line


1 1 1