Na angielski....przetumaczyc ....ale bez uzycia translatora w calosci!!!! chodzi tylko o zawarcie w tumaczeniu sensu tej pracy...nie musi byc slowo w slowo przetumaczone


Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się przez pomoc wychowawcą klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka. Dobry pedagog szkolny powinien posiadać umiejętność rozwiązywania problemów. Musi być sprawiedliwy, otwarty, serdeczny, obowiązkowy itp. Zadania jakie czekają mnie w mej nowej pracy to przede wszystkim: -Diagnozowanie środowiska ucznia, -Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia, -Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, -Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, -Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, -Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, -Prowadzenie edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, -Wspieranie uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie, -Wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, -Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia. Zadania te realizowane są razem z : rodzicami, nauczycielami, pracownikami innych szkół, poradnią psychologiczno pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-02T19:29:33+01:00
A tutor is a person employed at school with a view to supplementing, deepening and expanding teaching-education activity led by teachers. The tutor is organising the psychological and pedagogic aid at schools and institutions for children of both young people, for which supporting the psychological development is a purpose and the effectiveness of the learning through the help with class tutor of classes and cooperating with teachers, with parents (with legal guardians), with the school nurse, bodies of the school and after school institutions paying attention for warning decisions of the convention on laws of the child.The good tutor should have the problem solver. He must be just, opened, friendly, compulsory itp. Tasks I am which facing in my new job it above all: - diagnosing the environment of the pupil, - for identifying potential options and individual needs of the pupil and enabling to satisfy them, - recognizing causes of learning difficulties and failures at school, - supporting the pupil with outstanding talents, - organising different forms of assistance psychological and pedagogical, - Taking education and preventive action resulting from the education program of the school and the program of the prevention, - leading of the education the pro health and of promotion of health amongst pupils, teachers and parents, - backing up pupils with active methods, in making choice of direction of the more further education, of profession and for planning of career professional and for giving information in this respect, - supporting teachers in organising the intramural system of the consulting and classes associated with choice of direction of the education and the profession, - supporting teachers and parents in action giving equal opportunity educational of pupil. These tasks are being performed together around: with parents, with teachers, with employees of other schools, with clinic psychologiczno pedagogic, with specialist, other clinics with acting entities on to say.