Odpowiedzi

2009-12-27T21:25:30+01:00
Prostokąt

uses crt;
var a,b:integer;

begin
Write('Podaj wartosc boku a : ');
readln(a);
Write('Podaj wartosc boku b : ');
readln(b);
Writeln('Pole prostokata wynosi : ',a*b);
readln;
end.

Trójkąt


uses crt;
var a,b,c:integer;
p:real;

begin
Writeln('Program oblicza pole dowolnego trojkata :');
Write('Podaj wartosc boku a : ');
readln(a);
Write('Podaj wartosc boku b : ');
readln(b);
Write('Podaj wartosc boku c : ');
readln(c);

p:=(a+b+c)/2;
Writeln('pole trojkata : ',sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)):0:4);
readln;
end.


Kwadrat

uses crt;
var
figura: integer;
pole: real;
xx1: integer;

begin
clrscr;
writeln('Program oblicza pole kwadratu -_-');
writeln('Podaj bok kwadratu');
readln(xx1);
pole:= xx1*xx1;
writeln('Pole kwadratu wynosi: ', pole);
readln;
end.

2009-12-27T23:30:54+01:00
Trójkąt :)

program trojkat;

uses crt;

var
a,h,P:real;

begin
clrscr;

repeat

clrscr;
write('podaj a=');
readln(a);

until a>0;

repeat

clrscr;
write('podaj h=');
readln(h);

until h>0;


p:=0.5*a*h;
write('Pole trojkata wynosi', p:5:3);

readln;

end.


Prostokąt :)

program prostokat;
uses crt;
var
a,P,b:real;
begin
clrscr;
write('podaj bok a');
readln(a);
write('podaj bok b');
readln(b);
P:=a*b;
writeln;
writeln;
writeln ('pole prostokata wynosi',P:10:3);
readln;
end.

kwadrat :)

program kwadrat;
uses crt;
var
figura: integer;
p, a : real;
begin
clrscr;
writeln('Podaj bok kwadratu a');
readln(a);
pole:= a*a;
writeln('Pole kwadratu wynosi: ',p:10:3);
readln;
end.

1 5 1