Odpowiedzi

2009-04-01T21:55:57+02:00
Średnica = 2r

r = 60/2 = 30 cm = 0,3 m

V walca = PP x H

Pp - pole podstawy

H = 1m

Pp = πr²

Pp = 0,09πm²

v = 0,09 x 1 = 0,09 πm³ = 0,09 x 3, 14 = 0,28 m³

1m³ = 1l
0,28 m³ = 0,28 l
2009-04-01T22:00:47+02:00
V = πr²h
r =0,3m
h = 1m

V = π×0,3²×1
V= π ×0,09m²×1m
V = π ×0,09m³
V = 3,14 × 0,09m³
V = 0,2826m³
V = 282,6 l