Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-28T18:18:54+01:00
WIELKIE ZMIANY CYWILIZACYJNE XIX W.


I. Nowe metody produkcji i nowe społeczeństwa (Maszyny zastępują pracę ręczną. Postęp wkracza na wieś. Przemiany społeczne. Społeczeństwa żądają praw):

1. W końcu XVIII i XIX w. ręczny sposób produkcji w warsztatach rzemieślniczych i manufakturach częściowo został zastąpiony zmechanizowaną pracą w fabrykach.
2. Mechanizacja pracy była możliwa m.in. dzięki maszynie parowej.
3. Postęp w gospodarce rolnej XIX stulecia przejawiał się w stosowaniu nowoczesnych metod uprawy roli (płodozmian), maszyn, nawozów sztucznych, uprawie i hodowli nowych gatunków roślin i zwierząt.
4. Oprócz zmian gospodarczych następowały także przeobrażenia społeczne: ograniczono władzę monarchów, nadano prawa obywatelskie, dzięki parlamentom zapewniono społeczeństwu udział w rządach, kobiety rozpoczęły walkę o równouprawnienie.


II. Życie wygodniejsze, ale nie dla wszystkich (Rosnące tempo zmian. Technika ułatwia życie codzienne. Nauka w służbie ochrony zdrowia. Salony, czynszówki i rudery. Eleganckie kreacje i fabryczne wyroby. Nowości kulinarne. Nowe rozrywki i różnorodność kultury):

1. Wiek XIX charakteryzował się szybszymi zmianami cywilizacyjnymi niż poprzednie stulecia.
2. Dzięki odkryciom naukowym i wynalazkom technicznym życie codzienne w XIX w. stało się wygodniejsze: szybciej podróżowano, skuteczniej leczono.
3. Masowa produkcja fabryczna była przyczyną obniżki cen odzieży, natomiast rozwój rolnictwa i handlu wpłynął na zmianę jadłospisu mieszkańców Europy.
4. Kultura XIX stulecia charakteryzowała się: różnorodnością kierunków, czerpaniem wzorów z wcześniejszych stuleci oraz wykorzystaniem osiągnięć technicznych, takich jak: kinematograf, gramofon, nowoczesne maszyny drukarskie.


III. Codzienność Polaków pod zaborami (Pod berłem obcych władców. Postęp w zaborze pruskim. W fabrykach i miastach zaboru rosyjskiego. Dwa oblicza Galicji):

1. Ziemie polskie zaboru pruskiego przodowały pod względem rozwoju rolnictwa, rosyjskiego – przemysłu, a w zaborze austriackim kwitła polska oświata, nauka i kultura.
2. Do czasów współczesnych korzystamy z wielu osiągnięć cywilizacyjnych XIX w. Wiele polskich miast (np. Łódź) i zakładów przemysłowych swój początek bierze w tym stuleciu. Także wysoki poziom rolnictwa, np. w Wielkopolskie, jest cywilizacyjnym dziedzictwem XIX wieku.


IV. Polacy walczą o wolność („Jeszcze Polska nie umarła…”. „Dał nam przykład Bonaparte…”. Pod powstańczymi sztandarami. „Za Waszą i naszą wolność”):

1. Po III rozbiorze Polacy walczyli u boku Francuzów przeciwko zaborcom. Mieli nadzieję, że Francja pomoże odbudować niepodległą Polskę.
2. W 1797 r. Józef Wybicki napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Zmieniona jej wersja, jako Mazurek Dąbrowskiego, jest hymnem Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Na ziemiach polskich miały miejsce powstania przeciwko zaborcom w latach 1830-31, 1846, 1863-64. Wszystkie zakończyły się klęską.
4. W myśl hasła: „Za Waszą i naszą wolność” Polacy wspomagali inne narody walczące o wolność, np. Węgrów. Na pomoc Polakom spieszyli też cudzoziemcy.


V. Polacy bronią języka i ziemi ojczystej (Dzieci bronią mowy ojczystej. Artyści w obronie polskości. „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…”):

1. O wolną Polskę walczono nie tylko zbrojnie, ale również broniąc polskiego języka, kultury i prawa do posiadania ziemi.
2. Najbardziej znanym wydarzeniem z dziejów walki o język polski w szkołach był strajk dzieci wrzesińskich.
3. Obroną ziemi wsławił się chłop wielkopolski Michał Drzymała.
4. Do utrzymania polskiej kultury przyczyniła się działalność wybitnych twórców, np. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Jana Matejki.

19 3 19