Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T00:24:18+01:00
UE kładzie nacisk na bezpieczeństwo w poszczególnych krajach które wpływa na bezpiecz ogółem. Budowa tego bezpiecz jest utrudniona łatwiejsze jest bezpiecz w ramach regionów np. Rejon M. Bałtyckiego gdyż budową zajmuje się parę państw graniczących ze sobą o podobnych tradycjach kulturze dlatego im łatwiej, stąd UE trudniej uregulować kwestię bezipecz.
Działania w ramach 3 filaru: zwalczanie narkomanii i handlu narkotyk, walka z przestępczoś zorganiz, współpraca policji w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępcz międzynarodow, współpraca sądowa, zwalczanie terroryzmu, regulacja wjazdu na terytorium UE obywateli krajów trzecich, polityka migracyjna. TREVI wewnętrzna grupa ds. bezpieczeństwa utworzona z inicjatywy Wlk Brytan przez Radę Europejską w Luksemburgu 1975, zajmowała się przede wszystkim zwalczaniem terroryzmu na terytorium państ członkowskich Wspólnoty Europ. Spotakan odbywały się 2 razy w roku co 6 mies z ministrami spraw wewn i sprawiedl, przewodniczył obradom przedstawiciel tego państwa które w danym momencie przewodniczyło Wspólno.
Układ z Schengen: ujednolicenie polityk wizowej dotyczącej odmowy wjazdu na terytorium Schen, kwestie wiz i azylu, wymiana inform w zakesie zwalczania przestępczości i terroryzmu w ramach szeroko rozumianej polit informacyjnej, otworzenie granic to ryzyko związane z handlem narkotykami i środków odurzających. Sechenland to otwarte granice- kwestia obrotu przewozu broni amunicji, system informacyjny z scheng- ochrona danych.
System scheng to zbiór aktów prawnych tworzących warunki dla likwidacji kontroli granicznych między państwami UE które wobec niemożności osiągnięcia porozumienia w tej sprawie na forum instytucji Wspólnoty Europem zdecydowały się stworzyć niezależny od WE system prawny na który składa się: ukł podpisany w Schengen 14.06.1985 między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republ Feder Niemie i Republ Franc dotyczący stopniowego znoszenia kontroli wspólnych granic; konwencja wykonawcza do ukł Cheng z 14.06.85 dot stopniowego znoszenia kontroli wspólnych granic zawarta 19.06.90 między królestwem Belgii, repu feder niem, repu Francus, wielkim księstwem Luksemburg i królestw Holandii oraz akt końcowy i dołączone deklaracje wspólne; decyzje i deklaracje wydane przez komitet wykonawczy utworzony na podstaw konwencji wykonawczej oraz akty przyjęte w celu wprowadzenia w życie konwencji przez organy którym komitet przyznał uprawnien decyzyjne.
współpraca policyjna i sądowa: obserwacja transgraniczna to forma współpracy polit która polega na tym że policjanci obserwują osobę mogą to kontynuować na terytorium innego pań ukł jeżeli wyrazi zgodę. Jeżeli na pilność sprawy nie możemy powiadomić pań to możemy prowadzić obserwację ale musimy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić. Gdy państwo wyraża zgodę musi być obwarowane pewnymi zasadami: osoby realizujące obserwację muszą przestrzegać prawa danego kraju, policjanci muszą posiadać dokumenty na konserw transuran, policjanci mogą posiadać broń ale mogą ją tylko wykorzystać do obrony własnej, obserw można prowadzić tylko i wyłącznie w miejscach publicznych, osoby obserwującej nie można aresztować, policjanci prowadzący obserw w danym kraju musi inform pań o działaniach jakie podjął. Obserwację przeprowadzamy gdy jest: morderstwo, zabójstwo; gwałty, umyślne podpalenia, fałszowanie pieniędzy, kradzież na wielką skalę, rozboje, paserstwo, handel ludźmi, ha narkotykami, h bronią, h materiałami toksycznymi (broń masowej zagłady).
Pościg transgraniczny- policjanci mogą go prowadzić z przekroczeniem granicy. Najpóźniej z chwilą przekroczenia granicy muszą powiadomić właściwe organy państwa na którego terytorium pościg ma miejsce, wymagana zgoda państwa. Warunki: policjantów obowiąz prawo danego kraju, pościg tylko przez granice lądowe w miejscach publicznych, policjanci muszą być umundurowani przy pomocy oznakowanego radiowozu posiadać dokumenty potwierdzające tożsam służbową, osobę ściganą można poddać rewizji, można założyć kajdanki ale tylko w czasie transportu, osoba zatrzymana może być poddana przesłuchaniu, osoba zatrzymana posiadająca obywatelstwa kraju w którym została zatrzyman powinna zostać zwolniona po 6 godz chyba że kraj dostał wniosek ekstradycyjny, policjanci raportują działania krajowi w którym był prowadzony pościg, kraje zobowiązały się do pokrycia szkód zrobionych przez funkcjonariuszy. Szczegóły pościgu zostały określone w deklaracji w sprawie dokonywania pościgu: Konwencja Rady Europy o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, konwencja Rady Europy o ekstradycji 1957, Konwent Rady Europy o przekazaniu osób skazanych 21.03.1983, konwencja narodów zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami nielegalnymi i psychotropowymi 1988. porozumienie między królestwem Belgii i Wlk księstwem Luksemburga o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych 1962. porozumienie między UE a republiką Islandii i królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień konwencji z 29.05.2000r o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państ członkowi UE oraz protokołu z 20001 do konwencji podpisanego w Brukseli 19.12.2003 oraz o ekstradycji w sprawach karnych. Bazą danych obciążono
państwa które są przydatne w ramach centralnego rejestru mieści się w Sztrasburgu.
Systemy informacyjne: dane o osobach, dane o skradzionych zaginionych zniszczonych samochodach broni dokumentów banknotów, osoby skazane które za popełniony czyn mogą odbywać karę pozbawienia wolności do 1 roku, osoby wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie że osoba popełniła ciężkie czyny karalne lub istniej podejrzenie że planuje je na obszarze państw Traktatu Schengen, osoby wydalone bądź nieprzyjęte wydane jednym z państw. Systemowe zabezpieczenie: poufność systemu, integralność systemu, niezawodność systemu, autentyczność aktywów systemu informacyjnego, dostępność systemu. Dorobek Schengen: opracowanie i wydanie wspólnego podręcznika w prawie współpracy policji dopracowano się wspólnych zasad w zakresie współpracy transgranicznej, wjazd osób państw 3, obserwacja, pościg transgraniczny, mają wypracować takie procedury by dawały skuteczne działania które by podniosły bezpiecz w krajach Schen.
Ekstradycja przestępców- wysunięto postulat zorganizowania Międzynarodowej Organiz Policji Kryminalnej 1910. po wojnie koncepcja powołania organ odżyła i w 1919 wystosowano do różnych policji na świecie propozycję utworzenia Międzynar Org Polic Krymin przy Lidze Narodowej do jej zadań miało należeć: badania zjawiska przestępczości, wypracowanie wniosków do wspólnego działania, udzielanie konsultacji Lidze Narodów dot policji, wymiana inform o przestępstwach między narodami. 1923 Wiedeń zorganizowano zjazd Policji z 20 krajów przez komendanta Policji Szoberg i podjęto decyzję o utworzeniu Międzynar Org Policji śledczej miała się zajmować przestępstwem pospolitym nie związanych z polityką. Zaproponowano by każde pańs członkow tworzyło budżet, członkami mieli być policjanci oddelegowani z poszczególnych państw aby była skuteczna musi być fundusz. 1946 r międzynarod komisja Interpol. 1985 interpol zmienił nazwę na międzynar org policji Krymin. Interpol organizacja wiąże się z zaangażowaniem większej liczby policji Krymin zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwach członkowskich oraz w duchu zgodnym z powszechna deklaracją praw czł, Interpol nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek interwencji o chartkt politycznym militarnym religijnym lub narodowościowym, rozwija się pomoc w zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw kryminalnych.
powołano grupę TREVI podczas spotkania ministrów w Rzymie działała do 1.11.93, 1 posiedzenie 1976 dot łączności i krajowych centr spotkań, intensyfikacji wymiany informacji i współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu, groźnych form przestępczości, bezpiecz powietrznego i nuklearnego, technik policyjnych i wyposażenia policyjnego, wymiany oficerów łącznikowych. TREVI miała minimalizować stopień przestępczości które występowały w E. 3 gr Trevi: typowe zwalczanie terroryzmu, ochrona porządku publicznego, koordynacja działań w zwalczaniu przestępczości czy narkomanii. Utrudnienie dla TREVI bo zaczęto sponsorować grupy terrorystyczne
zadanie europolu jest zapewnienie ściślejszej i bardziej efektywnej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania międzynarod przestepcz zorganizow.
Eurojust organ ustanowiony w 20002 w celu usprawnienia współpracy między organami sądowymi państw członkowskich UE w zakresie dochodzeń i ścigania przestępstw w przypadku przestępczości międzynarodowej i zorganizow, działania operacyjne, szkolenia, metody opracowania stanu bezpieczeństwa. Współpracę zawiązuje się zawieszenie ekstradycji, opracowania wspólnych procedur ułatwiających współpracę, zapobieganie konfliktom między pań członkowsk. na świecie; działania które wymagają pewnego zarządzania; wymagają regulacji prawnych.
OBWE Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie od 1994 Rozwiązywanie sporów międzynarodowych na drodze dyplomatycznej. Ochrona praw człowieka, zapobieganie konfliktom, dążenie do pokojowego rozstrzygania wszelkich konfliktów międzynarodowych, budowa wzajemnego zaufania i rozwijanie współpracy gospodarczej. W 1998 przejął Europol cel: poprawa skuteczności działań to tez koordynator państw członk w ułatwianiu przekazu inform, opracowywanie konkretn analiz, promowanie analiz przestepcz. Rada UE dysponuje szeregiem instrumentów prawnych dzięki którym osiąga cele. Istotne znaczenie w sprawach karnych ma Parlament, Komisja, Rada Europy są to działania skoordynowane.
INTERPOL - międzynarodowa organizacja policyjna- Współpraca policji różnych państw w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości, terroryzmu, handlu narkotykami. do zakresu zadań należy zapewnianie i propagowanie najszerszego możliwego zakresu współpracy pomiędzy władzami odpowiedzialnymi za działania policji kryminalnych, prowadzonej w granicach prawa obowiązującego w odpowiednich krajach oraz zgodnie z założeniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Biorąc pod uwagę, że Interpol przyczynił się do rozwinięcia bezpośredniej współpracy międzynarodowej w zakresie zapobiegania oraz karania przypadków fałszowania pieniędzy zgodnie z Międzynarodową konwencją o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisaną w Genewie w dniu 20 kwietnia 1929 r.
Lotnisko jako obszar, lądowanie przymusowe jako akt porwania, służby które są na lotnisku musza ze sobą współpracować jest to obiekt podwyższonego ryzyka. Na obiektach takich jak lotniska istnieje duże zapotrzebowanie na inteligentny monitoring spełniający aktualnie obowiązujące normy aktualnie obowiązujące normy zakresie bezpieczeństwa oraz umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie personelu ochrony lotniska. System instytucjonalny ujednolicona forma wszystkich instytucji. Tworzą organy traktatowe wspólnot.
Rola eurojustu w walce z przestepcz zorganizow- utworzony 1999 ma być podstawa do utworzenia prokuratury europ, organ ścigania, cel zbieranie dowodów ścigania, udoskonalenie metod śledztwa, inne cele: usprawnianie współpracy między organami krajowymi z uwzględnieniem wszelkich wniosków składanych przez właściwe organy państwa członkowskiego i wszelkich informacji dostarczonych przez organy właściwe na podstawie przepisów przyjętych w ramach traktatów; poprawa współpracy między właściwymi organami, w szczególności poprzez ułatwianie realizacji międzynarodowej wzajemnej pomocy prawnej oraz wykonywania europejskiego nakazu aresztowania; wspiera również właściwe organy w celu zwiększenia skuteczności dochodzeń i ścigania przestępstw; może również udzielać pomocy w dochodzeniach i operacjach ścigania, w które zaangażowane jest państwo członkowskie oraz państwo nie należące do UE lub też państwo członk oraz Komisja w przypadku przestępstw, które godzą w interesy finansowe Wspólnoty Europejskiej. Eurojust zwiększa skuteczność organów krajowych w walce z poważnymi przestępstwami międzynar oraz przestępcz zorganizow, m.in. terroryzmem, handlem ludźmi, przemytem narkotyków, przestępstwami finansowymi czy praniem brudnych pieniędzy, aby szybko i skutecznie postawić przestępców przed sądem.
OLAF organ ds. zwalczania nadużyć finansowych, może wspomagać pracę eurojustu przy koordynowaniu dochodzenia i ścigania dot ochrony interesów finansowych. OLAF posiada uprawnienia do prowadzenia działań śledczych w stosunku do podmiotów unijnych, ochrona interesów finansowych ue, zwalcz naduż finan oraz walka z korupcją i wszelka inną nielegalną działaln.
Europejski Nakaz Aresztowania ENA ma ułatwić doprowadzenie potencjalnego przestępcy przed oblicze sprawiedliwości, jest uzupełniana działaniami operacyjnymi, zwalczanie terroryzmu. uproszczona forma ekstradycji istniejąca w Unii Europejskiej, a umożliwiająca aresztowanie osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa albo już skazanej za nie, i wydanie jej do kraju, w którym zostanie postawiona przed sądem lub przekazana do wykonania wcześniej orzeczonej kary.
W 2005 UE podzieliła terroryzm na 4 fazy zapobiegania: 1 celem strategii zwalczania terroryzmu jest zapobieganie zwracaniu się ludzi ku terroryzmowi poprzez przeciwdziałanie czynnikom lub podstawowym przyczynom które prowadzą do radykalizacji i werbowania w Europie i na całym świecie. Aby osiągnąć ten cel, w grudniu 2005 roku Rada przyjęła strategię i plan działania dotyczące walki z radykalizacją i werbowaniem; ochrona obywateli i infrastruktury oraz zmniejszenie podatności na ataki, m.in. dzięki poprawie bezpieczeństwa granic, transportu i infrastruktury strategicznej; ściganie terrorystów i prowadzenie śledztw w ich sprawie na terenie całej UE i na świecie, aby utrudniać im planowanie, podróżowanie i łączność, udaremniać działalność siatek wsparcia, odcinać terrorystów od źródeł finansowania i materiałów wykorzystywanych w zamachach oraz stawiać terrorystów przed sądem; reagowanie- przygotowanie UE w duchu solidarności do zarządzania skutkami ataku terrorystycznego i ich minimalizacji poprzez zwiększenie zdolności do działania w sytuacji po ataku, koordynowania reakcji i zaspokajania potrzeb ofiar.
Europol powstał w celu udoskonalenia sprawności i skuteczności zwalczania przestepcz międzynarod.
Warunki: dotyczy czynu gdzie zaangażowane są co najmniej 2 państwa;
zadania: ułatwia wymianę między państwami członkowsk;
przesłanki europolu: upadek bloku wschodniego (przemyt samochodów), sytuacja we włoszech (mafia włoska zwłaszcza sycylijska), przemyt narkotyków, szczelność granic;
organy europolu: zarząd, dyrektor, kontroler finansowy, komitet finansowy.
Zarząd- kompetencje: ustala cele organizacji, ustala prawa i obowiązki oficerów łącznikowych, ustala liczbę oficerów łącznik, ustala procedury dot plików danych. Skład zarządu: po 1 przedstawicielu państw członkowsk spotykają się co najmniej 2 razy w roku.
Osiągnięcie europolu: bravo prowadzonej przeciwko handlarzom narkotyków w RFN Holandii Belgii Francji Hiszpanii Danii Szwecji Finlandii, operacja zakończyła się aresztowaniem w Finlandii 12 osób; samolot podjętej przeciwko siatce przemycającej ludzi działania były prowadzone w Wlk Bryt i Kanadzie; page prowadzonej przeciwko przemytnikom narkotyków do Wlk Bryt mającym siedzibę w Holandii ale posiadającym włoskie obywatel; Viktor prowadzonej przeciwko międzynarodow grupie przestępczej zajmującej się przemytem kradzionych pojazdów w działania zaangażowane były służby większości państw członkowsk oraz Węgier i Litwy.
EUROSUL Europejski system nadzoru głównego: ograniczyć nielegalną migrację i przekraczanie granic Europy, minimum liczby objawów śmiertelnych przekraczających nielegalnie granice, udział państw musi być zaakcentowany, dostarczenie wsparcia technicznego, wdrażanie nowinek technicznych najnowszej generacji.

2 5 2