Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T15:10:35+01:00
1. Możemy poznać Boga modląc się do niego, starając się żyć według Niego, jego przykazań, starając się żyć jak nam przykazuje Bóg. Poznajemy go poznając jego zasady.

2. Pismo święte dzieli się na Stary i Nowy Testament.
Księgi STAREGO TESTAMENTU:
( najpierw skrót, później Księga )
Rdz - Księga Rodzaju
Wj - Księga Wyjścia
Kpł - Księga Kapłańska
Lb - Księga Liczb
Pwt - Księga Powtórzonego Prawa
Joz - Księga Jozuego
Sdz - Księga Sędziów
Rt - Księga Rut
1 Sm - Pierwsza Księga Samuela
2 - Druga Księga Samuela
1 Krl - Pierwsza Księga Królewska
2 Krl - Druga - ll - ( to samo tylko że druga, nie chce mi się pisać, sorry )
1 Krn - Pierwsza Księga Kronik
2 Krn - Druga - ll -
Ezd - Księga Ezdrasza
Ne - Księga Nehemiasza
Tb - Księga Tobiasza
Jolt - Księga Judy
Edt - Księga Estery
1 Mch - Pierwsza Księga Machabejska
2 Mch - gruga - ll -
Hu - Księga Hioba
Ps - Księga Psalmów
Prz - księga przysłów
Koh - księga Koheleta
Pnp - Księga Pieśni nad Pieśniami
Mdr - Księga Mądrości
Syr - Księga Syracha
Iz - Księga Izajasza
Lm - Księga Lamentacji
Ba - Księga Barucha
Ez - Księga Ezechiela
Dn - Księga Daniela
Oz - Księga Ozeasza
Jl - Księga Joela
Am - Księga Amosa
Ab - Księga Abdiasza
Jon - Księga Jonasza
Mi - Księga Micheasza
na - księga Nahuma
ha - Księga habakuka
So - Księga Sofoniasza
Ag - księga Aggeusza
Za - Księga Zacheriasza
Ml - Księga malachiasza
NOWY TESTAMENT:
Mt - Ewangelia według św. Mateusza
Mk - - ll - Marka
łk - - ll - Łukasza
J - - ll - jana
Dz - Dzieje Apostolskie
Rz - List do Rzymian
1 Kor - Pierwszy List do Koryntian
2 Kor - Drugi -ll-
Ga - Listo do Galatów
Ef - List do Efezjan
Flp - List do Filipian
Kol - List do Kolosan
1 tes - Pierwszy List do Tesaloniczan
2 Tes - Drugi -ll-
1 Tm - Pierwszy List do Tymoteusza
2 Tm - Drugi -ll-
Tt - List do Tytusa
Flm - List do Filemona
Hbr - List do Hebrajczyków
Jk - List św. jakuba Apostoła
1 P - Pierwszy List św. Piotra Apostoła
2P - Drugi -ll-
1J - Pierwszy List św jana Apostoła
2J - Drugi -ll-
3J - Trzeci -ll-
Jud - List św. Judy Apostoła
Ap - Apokalipsa św. Jana

dżizys, zama to pisałam więc strasznie przepraszam, że coś z małej litery i wgl, ale aż palce bolą. no i reszty nie wiem...
Powodzenia :*