Proszę o przetłumaczenie tego tekstu..

Wstęp

Nowa Zelandia jest pięknym krajem w południowo-zachodniej części Oceanu spokojnego.
Składa się z dwóch dużych wysp : Wyspy Północnej i Wyspy Południowej, oraz z wielu mniejszych z których niektóre rozrzucone są po Oceanie Spokojnym. Najbliższym sąsiadem Nowej Zelandii jest Australia, odległa od niej o około 1600 km.
W tym malowniczym kraju znajdują się i wysokie góry, lasy, łąki, i długie piaszczyste plaże. Na wyspie Północnej jest wiele czynnych wulkanów oraz gorących źródeł i gejzerów. Na Nowej Zelandii, odgrodzonej od reszty świata setkami kilometrów oceanu, zachowały się unikatowe gatunki ptaków, gadów i roślin.
Uważa się, że obszar ten został zasiedlony w XIX w. przez ludy maoryskie, które przybyły tu wielkimi łodziami z wysp położonych bardziej na północ, pokonując wielkie przestrzenie Oceanu Spokojnego. Europejczycy pojawili się po raz pierwszy na Nowej Zelandii w 1642 , a w końcu XVIII w. zaczęto tu zakładać pierwsze osiedla. W latach 1840-1907 obszar ten był kolonią brytyjską i dziś większość mieszkańców Nowej Zelandii jest pochodzenia brytyjskiego.
Obecnie Nowa Zelandia jest niepodległym państwem , ale głową państwa jest nadal królowa brytyjska. Istnieją tu silne tradycje demokratyczne. Nowa Zelandia była pierwszym krajem na świecie, w którym kobiety uzyskały prawo do głosu w 1893 r.
Umiarkowany klimat i duże opady sprawiają że, w Nowej Zelandii są dobre warunki dla rozwoju rolnictwa, które ma największe znaczenie gospodarcze. Dzięki sprzyjającym warunkom naturalnym, znacznej powierzchni łąk i pastwisk rozwinęła się hodowla owiec i bydła domowego. Produkuje się tu duże ilości mięsa, wełny i mleka, a Nowa Zelandia jest ważnym eksporterem artykułów żywnościowych.

21:50:18
Ludność i historia..


Większość mieszkańców Nowej zelandii jest potomkami osadników europejskich, głównie Brytyjczyków, 10 % stanowią Maorysi. Ludność maoryska wywodzi się ze wschodniej Oceanii. Wiele osób jest pochodzenia mieszanego, maorysko-europejskiego.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy Maorysi przybyli na Nową Zelandię. Mogło to mieć miejsce nawet w IX w. Pierwszym Europejczykiem, który pojawił się w tamtych stronach, był holenderski żeglarz, Abel Janszoon Tasman, który dotarł tu w 1642. Następnym przybyszem z Europy był kapitan James Cook, który wylądował na wybrzeżach nowozelandzkich w 1769. W 1840 osadnicy brytyjscy założyli na Wyspie Północnej miasto Wellington i w ten sposób Nowa Zelandia stała się kolonią brytyjską. Po odkryciu w 1861 na Wyspie Południowej złota, napłynęła nowa fala osadników, próbujących zrobić szybko fortunę. W latach 60 ubiegłego stulecia między osadnikami a Maorysami dochodziło do konfliktów o ziemię, które doprowadziły do krwawych wojen. W ich następstwie Maorysi utracili wiele swoich terenów oraz posiadane dotąd prawa.
W 1907 Nowa Zelandia uzyskała niepodległość, ale zachowała ścisłe związki polityczne i ekonomiczne z Wielką Brytanią. Ostatnio rozwinęła ożywione kontakty z Australią i innymi państwami w południowej czesci Oceanu Spokojnego. Po okresie niepokojów wywołanych przez Maorysów w latach 70. , wzrosło zainteresowanie kulturą maoryską i jej tradycjami.
21:50:35
GOSPODARKA


Nowa Zelandia jest krajem rolniczym. Na każdego mieszkańca przypada około 20 zwierząt hodowlanych. Największe znaczenie ma hodowla owiec, a słynne mięso jagnięce i wełna SA eksportowane do wielu krajów świata. Duże znaczenie ma też hodowla bydła domowego, zaś przedmiotem eksportu są również : mięso wołowe, mleko, sery i masło. W produkcji roślinnej największą rolę odgrywają : pszenica, kukurydza, jęczmień, groch i jabłka. W ostatnim czasie w Nowej Zelandii zakłada się coraz więcej winnic, z których otrzymuje się doskonały surowiec do produkcji wina. W morzach oblewających wyspy, łowi się wiele gatunków ryb, miedzy innymi barrakudę, oraz mięczaki i skorupiaki. Przemysł nowozelandzki nastawiony jest głównie na przetwórstwo mleka, zbóż, mięsa i ryb. Głównymi partnerami handlowymi Nowej Zelandii są: Australia, Japonia, Stany zjednoczone i państwa Unii Europejskiej, zwłaszcza Wielka Brytania. W Nowej Zelandii wykorzystuje się zasoby przyrody, na przykład energię szybko płynących wód wykorzystuje się w elektrowniach wodnych do produkcji energii elektrycznej. Ważnym źródłem dochodów jest szybko rozwijająca się turystyka. Wspaniała przyroda Nowej Zelandii przyciąga turystów niemal z całego świata.
21:50:56

Środowisko

W Nowej Zelandii nie ma takiego miejsca, które było by odległe od morza i więcej niż 130 km. Wiatry wiejące znad Oceanu Spokojnego, nie napotykające na żadne przeszkody, sprawiają, że tutejszy klimat jest dość ciepły i wilgotny, z dużymi opadami, szczególnie na wybrzeżu zachodnim. W północnej części Nowej Zelandii jest ciepło i wilgotno, na południu kraju i na terenach wyżej położonych- chłodniej.
Wyspa Północna ma bardzo dobrze rozwiniętą linie brzegową z kilkoma półwyspami wysuniętymi w morze. Wąski pas wybrzeża między górami wschodniej części kraju a piaszczystymi plażami tworzą urodzajne niziny. Wnętrze wyspy zajmuje płaskowyż wulkaniczny z 4 ciągle aktywnymi wulkanami oraz wieloma gorącymi źródłami i wyrzucającymi wodę gejzerami. Częstym zjawiskiem są tu trzęsienia ziemi, ale rzadko powodują one większe zniszczenia. Bardziej na południe wznoszą się skaliste góry, opadające ku nadmorskim nizinom.
Wyspę Południową od Wyspy Północnej oddziela szeroka na 26 km, Cieśnina Cooka. Wyspa jest górzysta, a najwyższe szczyty, pokryte wiecznymi śniegami i lodowcami, wznoszą się w Alpach Południowych. Wśród zalesionych gór leżą piękne jeziora, które zasilają w wodę wartkie rzeki płynące w głębokich dolinach. Na wschód od Alp Południowych rozpościera się największy obszar nizinny Nowej Zelandii- urodzajna nizina Canterbury. Południowo zachodni kraniec Wyspy Południowej zajmuje Fiordland. Jest to kraina ostrych, postrzępionych wierzchołków, krótkich potoków uchodzących do wąskich zatok – fiordów , wcinających się głęboko w ląd.

Nowa Zelandia to kraj wielu unikatowych roślin i zwierząt, takich jak ptaki nieloty (kiwi) czy hatteria (tautara) –relikt gadów ryjkogłowych , zyjących tu 160 mln lat temu. Dla zachowania tych osobliwości znaczne obszary Nowej Zelandii zostały uznane za parki narodowe.


Ciekawostki

Nowa Zelandia jest głównym producentem kiwi na swiecie.

1

Odpowiedzi

2009-10-05T15:47:26+02:00
Entry New Zealand is not fair countries on southwardly - westerns pieces Ocean spokojnego. Consists ex dwóch substantial isle : Isles North as well Isles Southerners , and ex many minor ex which some spread are not when Oceanic Still. Next the man next door Nowej Zelandii is not Australia , remotely ex niej of toward km. Therein picturesque land finds yourselves as well soaring mountains , woods , meads , as well indebtedness grittiness strands. To islander North is not Wiele working space volcano and urgent sources as well geyser. To Nowej Zelandii odgrodzonej ex balance world hundred kilometre ocean , retained yourselves onerously grade bird gadów as well plant. Account yourselves , that tract this were zasiedlony on XIX on. via peoples maoryskie , whom arrivals herein large boatman ex isle situated more north , overcoming large spaces Ocean Spokojnego. Europeans pojawili yourselves when once prime to Nowej Zelandii on 1642 , and in the end XVIII on. zaczęto herein establish pierwsze settle. ON years 1840-1907 tract this was bouncers brytyjską as well today plurality inhabitants Nowej Zelandii is not sources british. Current New Zealand is not independent yours , whereas brand yours is not still queen brytyjska. Subsists herein silne traditions democratically. New Zealand were prime countries to boss , wherein womenfolk yield business until ballots on r. Reasonable climate as well duże opady sprawiają that , on Nowej Zelandii are not goods conditions to consideration agriculture , whom has największe value gospodarcze. Thank conducive conditions unsophisticated , ticket top łąk as well pastures rozwinęła yourselves culture oats as well cattle domowego. Produces yourselves herein duże amount fleshes , wools as well milks , and New Zealand is not weighty exporter contribution żywnościowych. 215018:: Population as well story. Plurality inhabitants Nowej zelandii is not descendants settler european , chiefly Britisher , 10 % flat Maorysi. Population maoryska stems with oriental Oceanic. Wiele persons is not sources obfuscations maorysko - european. It is anyone's guess with full particulars , when Maorysi arrivals to Nową Zelandię. Could this take place yet on IX on. Prime European , who occured on those bank , was dutch shipping Abel Janszoon Tasman , who appropriation-in-aid herein on 1642. Ulterior arrival ex Europe was captain Jamestown Cook , who disembark to coastwise nowozelandzkich on 1769. ON 1840 settlers brytyjscy establishment to Islander North city Wellington as well thus New Zealand constant yourselves bouncers brytyjską. When revelations on 1861 to Islander Southerners Zlota , mount nowa wave settler , attempting render with expedition fort. ON years 60 forestalled centenaries between settler and Maorysami vindicate until dispute of Ziemiecice , whom brought until red wojen. ON them sequences Maorysi forfait Wiele swoich terrain and tenure yet businesses. ON 1907 New Zealand yield independence , whereas retained close bonds politically as well economically ex Wielbark Brittany. Of late rozwinęła lively contact ex Australia as well unlike yours on southerners comb Ocean Spokojnego. When term disorder brought via Maorysów on years 70., stature interest culture maoryską as well its tradition. 215035:: Economy New Zealand is not countries agricultural. To każdego flat vests toward 20 beast hodowlanych. Największe value has culture oats , and reputed meat lamb as well wool PLC exportation until many land world. Duże value has too breeding of cattle domowego , whereas article exporting are not so : beef , milk , cheses as well butter. ON yield plant największą rolę enacting : wheat , maize , barley , pea as well apples. ON utter downtime on Nowej Zelandii premises yourselves more and more Winnica , ex which receives yourselves tiptop primary product until yield demerit. ON by sea oblewających isles , fishes yourselves Wiele grade ryb , baulk unlike barrakudę , and molluscs as well shellfishes. Industry nowozelandzki reduces is not chiefly to processing milks zbóż , fleshes as well ryb. Principal partnership trading Nowej Zelandii are not : Australia , Japan , Uncle Sam as well yours Unii European , specially United Kingdom. ON Nowej Zelandii adventists yourselves assets accrual , for instance steam with expedition welling wód adventists yourselves on power-station aquatic until yield steam elektrycznej. Weighty sources lucrative is not with expedition unwinding yourselves tourism. Capital accrual Nowej Zelandii attraction tourist almost ex whole world. 215056:: Surroundings ON Nowej Zelandii there are not such spot , whom was by remotely ex by sea as well above km. Winds blastoffs znad Ocean Spokojnego , not napotykające to żadne bars sprawiają , that of this place climate is not pretty warm as well wet , ex substantial down , specially to coastwise westward. ON north pieces Nowej Zelandii it is warm as well moistly , to noontime land as well to terrain cadge situated - cooler Isle North has very well unfurled rulers water edge ex some peninsular beetle on by sea. Strait zone coastwise between top oriental pieces land and sandy strand yielding productive flat. Interior isles puts flat volcanic ex 4 drafts active volcano and polynomial urgent sources as well extruding wodę geyser. Frequent phenomenons are not herein quakes world , whereas seldom prompts they większe consumption. More to south upraising yourselves skaliste mountains , down toward seaside flat. Isle Southerners ex Isles North sequestrate succession to km , Neck Cooka. Isle is not mountainousness , and supremely top , covering unending snow as well glaciers , upraising yourselves on Alpaca Southern. Amongst wooded gór recumbently fair lochs , whom tributary on wodę worth rivers liquid on sound valley. Eastwards ex Alp Southern unfold yourselves most tract flat Nowej Zelandii - productive flat Canterbury. Southwardly westward utmost Isles Southerners puts Fiordland. Is not this province with an edge , jagged top , summary volley of sorts until strait gulf fiord wcinających yourselves deep on continent. New Zealand this land many onerous plant as well beast , such wherebyprzez co Ptaki nonvolatile ( Kiwity ) whether hatteria tautara ) relic gadów ryjkogłowych zyjących herein mln lat ago. To demeanour those articles of virtu ticket fields Nowej Zelandii have been recognizes too policies narodowe. Curiosities New Zealand is not principal producer Kiwity to swiecie. Proszę bardzo, patka1234