Na poniższym schemacie ( będzie bez schematu )literą E oznaczono pierwiastek chemiczny położony w układzie okresowym w drugiej grupie i czwartym okresie.
reakcje :
1. pierwiastek E --------------- tlenek pierwiastka E
2.tlenek pierwiastka E ---- wodorotlenek pierwiastka E
3. pierwiastek E -------- wodorotlenek pierwiastka E
4. wodorotlenek pierwiastka E---chlorek pierwiastka E
5. wodorotlenek pierwiastka E ---- siarczan (IV) pierwiastka E
6. tlenek pierwiastka E ------ chlorek pierwiastka E
7. tlenek pierwiastka E ---- siarczan (IV) pierwiastka E
8. pierwiastek E ---- siarczan (IV) pierwiastka E
9. pierwiastek E ----- chlorek pierwiastka E
10. siarczan (IV) pierwiastka E ---- chlorek pierwiastka E
zadania :
1) Ułóż cząsteczkowe równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami od 1 do 10
2) Równanie reakcji numer 10 zapisz również w formie jonowej pełnej i skróconej
3)Określ rodzaj wiązań chemicznych występujących w tlenku pierwiastka E
Do probówki wsypano niewielką ilość wodorotlenku tego pierwiastka i dodano wody z kropla fenolowtaleiny.
4)Określ barwę otrzymanego roztworu i na tej podstawie określ jego odczyn.
5) Zapisz równanie procesu odpowiedzialnego za ten odczyn oraz nazwij ten proces.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T09:16:35+01:00
Chodzi oczywiście o wapń Ca.
1. 2Ca + O₂ -> 2 CaO
2. CaO + H₂O -> Ca(OH)₂
3. Ca + 2H2O -> Ca(OH)₂ + H₂
4. Ca(OH)₂ + 2HCl -> CaCl₂ + 2H₂O
5. Ca(OH)₂ + H₂SO₃ -> CaSO₃ <osad> + 2H₂O
6. CaO + 2HCl -> CaCl₂ + H₂O
7. CaO + H₂SO₃ -> CaSO₃ <osad> + H₂O
8. Ca + H₂SO₃ -> CaSO₃ + H₂
9. Ca + 2 HCl -> CaCl₂ + H₂
10. CaSO3 + 2HCl -> CaCl₂ + H₂SO₃
2)forma jonowa pełna:
CaSO₃ + 2H⁺ + 2Cl⁻ -> Ca²⁺ +2Cl⁻ + H⁺ + SO₃²⁻
skrócona:
CaSO₃ + 2H⁺ -> Ca²⁺ + 2H⁺ + SO₃²⁻
3)Wiązanie w CaO jest jonowe <różnica elektroujemności 2,44>
4) Barwa malinowa, odczyn zasadowy
5) Ca(OH)₂ ==> Ca²⁺ 2OH⁻
proces dysocjacji elektrolitycznej
2009-12-30T11:57:00+01:00
W drugiej grupie i 4 okresie leży Ca czyli wapń.

1.2Ca + O2 ---> 2 CaO
2. CaO + H2O ---> Ca(OH)2
3. Ca + 2H2O ---> Ca(OH)2 + H2
4. Ca(OH)2 + 2HCl ---> CaCl2 + 2H2O
5. Ca(OH)2 + H2SO3 -> CaSO3 + 2H2O
6. CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O
7. CaO + H2SO3 -> CaSO3 + H2O
8. Ca + H2SO3 -> CaSO3 + H2
9. Ca + 2 HCl -> CaCl2 + H2
10. CaSO3 + 2HCl -> CaCl2 + H2SO3

2. forma jonowa-pełna
CaSO3 + 2H+ + 2Cl- ---> Ca²-++ 2Cl- + H+ + SO3²-
oraz forma skrócona:
CaSO3 + 2H+ ---> Ca²+ + 2H+ + SO3²-

3.Wiązanie w CaO jest wiązaniem jonowym

4) Barwa roztworu jest malinowa, zatem odczyn jest zasadowy.

5) jest to tzw. proces dysocjacji elektrolitycznej
Ca(OH)2 ------> Ca²+ 2OH-