Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T11:30:09+01:00
Łączna wartość transferów finansowych dla polskiego rolnictwa powinna wynieść około 2,4 mld EURO w roku 2004, a w 2006 około 3,5 mld EURO. Według wyliczeń ekspertów, średnia płatność na 1 ha wyniesie ok. 70 EURO, a przy dopłacie z polskiego budżetu - 110 EURO na 1 ha (oczywiście należy wziąć pod uwagę, że większość rolników dostanie tylko stawkę równą 25% unijnej, a więc ok. 50 EURO, większą kwotę mogą dostać tylko ci rolnicy, którzy produkują towary objęte dopłatami w UE).
Na interwencję rynkową zostanie przeznaczone w 2004 roku ok. 130 mln EURO. Fundusze z planu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) to 776 mln EURO - emerytury rolnicze, zalesianie gruntów rolnych, programy rolno środowiskowe, wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych).
W ramach strukturalnych programów operacyjnych (SOP) w 2004 roku będzie w Polsce ok. 411 mln EURO - inwestycje w gospodarstwach rolniczych, premie dla młodych rolników, inwestycje w przetwórstwie artykułów rolnych, szkolenia zawodowe, gospodarka zasobami wodnymi.
4 5 4
2009-12-30T11:35:19+01:00
-Fundusze z planu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) to 776 mln EURO - emerytury rolnicze, zalesianie gruntów rolnych, programy rolno środowiskowe, wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych
-W ramach strukturalnych programów operacyjnych (SOP) ok. 411 mln EURO - inwestycje w gospodarstwach rolniczych, premie dla młodych rolników, inwestycje w przetwórstwie artykułów rolnych, szkolenia zawodowe, gospodarka zasobami wodnymi.
-ze Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD). Żeby dostać pieniądze z SAPARD-u, rolnicy muszą przygotować biznesplany, zezwolenia, złożyć wnioski i przynajmniej rozpocząć inwestycję. No i oczywiście znaleźć finansowanie, bo dotacja SAPARD-u jest wypłacana na samym końcu, po przedstawieniu faktur za wykonane inwestycje.
-Rolnik może otrzymać do 85 tys. zł, ale jeśli zainwestuje w budowę urządzeń do przechowywania gnojowicy, kwota ta wzrasta do 110 tys.

tyle znalazłam ;)
6 4 6
2009-12-30T12:25:46+01:00
W najbliższym czasie przewidywane jest uruchomieni następujących działań:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach której udzielana jest pomoc w formie refundacji 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna pomoc w okresie realizacji Programu wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta. O pomoc może się starać rolnik który jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia i nie wystąpił o przyznanie mu renty strukturalnej w ramach PROW, posiada miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich poniżej 5 tys. mieszkańców, oraz jest ubezpieczony w KRUS-ie przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy. Pomoc może być przyznawana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej.

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w ramach której udzielana jest pomoc w formie refundacji od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 100 tys. zł. O pomoc może się ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, która działa jako przedsiębiorca, posiada numer identyfikacyjny oraz jest zdolna do realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw jest działaniem w ramach którego przyznawana pomoc ma formę zwrotu 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych i wynosi od 100 do 300 tys. zł w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy. Pomoc może być przyznana osobie fizycznej lub osobie prawnej, lub jednostce organizacyjnej nieposiadające osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający 2 mln euro. Realizowana operacja musi być uzasadniona pod względem ekonomicznym, a biznesplan musi przewidywać utworzenie co najmniej 1 stanowiska pracy.

Renty strukturalne gdzie wysokość pomocy wynosić będzie 896,19 zł, tj. 150% kwoty najniższej emerytury, a wraz z dodatkami na małżonka i za przekazanie gospodarstwa powyżej 10 ha użytków rolnych osobie poniżej 40 roku życia, 1583,27 zł, tj. 265% kwoty najniższej emerytury. O przyznanie renty strukturalnej mogą się starać osoby które ukończyły 55 lat, lecz nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego (mężczyzna 65 lat,
a kobieta 60 lat), prowadziły działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat i przez okres co najmniej 5 lat podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu; przekazały gospodarstwo rolne; zaprzestały prowadzenia wszelakiej towarowej działalności rolniczej i nie są emerytami ani rencistami.


Pomoc dla młodych rolników w ramach której możliwa do uzyskania jest jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł. O pomoc może się ubiegać osoba która jest pełnoletnia i w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 roku życia oraz posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, bądź prowadzi działalność rolniczą nie dłużej niż 18 miesięcy. Powierzchnia gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w danym województwie i nie większa niż 300 ha.

Rolnik otwierający gospodarstwo agroturystyczne może otrzymać wsparcie z UE

Założenie działalności agroturystycznej nie jest trudne, szczególnie dla rolników, dla których podstawą utrzymania jest uprawa ziemi lub hodowla, a agroturystykę zamierzają traktować tylko jako dodatkowe źródło dochodu. W takim przypadku ustawa o swobodzie gospodarczej nie zobowiązuje ich do rejestracji działalności gospodarczej. Rolnik, który na terenie swojego gospodarstwa zamierza wynajmować pokoje, miejsca do ustawienia namiotu, sprzedawać posiłki domowe lub świadczyć inne usługi dla turystów, jest zobowiązany tylko do zgłoszenia tego faktu w urzędzie gminy, który włączy nowe gospodarstwo agroturystyczne do ewidencji.

Jednak zwolnienie z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej obowiązuje tylko wówczas, gdy rolnik udostępnia turystom nie więcej niż pięć pokoi. Jeżeli do wynajęcia przeznaczonych jest sześć pokoi, traktowane jest to jako prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej, która podlega opodatkowaniu.

Pomoc finansowa może zostać przyznana pełnoletniemu rolnikowi, małżonkowi rolnika i domownikowi, który nie jest jeszcze w wieku emerytalnym i nie ma prawa do renty strukturalnej oraz o taką nie wystąpił. Osoba, ubiegająca się o wsparcie musi być od co najmniej 12 miesięcy ubezpieczona w KRUS. Program adresowany jest tylko do mieszkańców obszarów wiejskich i małych miasteczek, czyli poniżej 5 tys. mieszkańców. Dodatkowo inicjatywy rolników muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a także wpływać na zaspokojenie potrzeb ludności wiejskiej i turystów w danym regionie.

Rolnik może starać się o wsparcie finansowe na przebudowę lub remont budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w celu przystosowania ich do pobytu turystów. Sfinansowany może być również zakup wyposażenia oraz sprzętu, z którego będą korzystać goście gospodarstw agroturystycznych, np. kajaki i rowery wodne. Możliwe jest nawet dofinansowanie zakupu samochodu, który będzie niezbędny rolnikowi do prowadzenia nowej działalności, np. wożenia turystów. Jednak samochód osobowy musi być przeznaczony do przewozu minimum ośmiu osób z kierowcą.
9 4 9