zadanie 1 :
oblicz jakie ciśnienie na podłoże wywiera paczka o masie 20kg , jeżeli wymiary jej podstawy wynoszą : a=10cm , b=20cm .

zadanie 2 :
uczniowie zmierzyli 5 razy temperaturę w ciągu dnia za oknem , za pomocą termometru cieczowego o najmniejszej jednostce 1*C . Otrzymali następujące wyniki : T1=5*C , T2=8*C , T3=12*C , T4=7*C , T5=6*C . Oblicz średnią temperaturę dnia i podaj niepewność pomiaru .

zadanie 3 :
aby nie zapaść się w śniegu traperzy używają często rakiet śnieżnych . Oblicz jakie ciśnienie będzie wywierał na śnieg traper o ciężarze 850 N , jeżeli jego rakiety mają powierzchnię 0,85 m2 . Jak zmieni się ciśnienie wywierane na podłoże bez rakiet śnieżnych , wiedząc , że pole powierzchni nacisku butów na śnieg wynosi 0,08 m2 .

zadanie 4 :
przelicz jednostki :
a. 473 K = ....... *C
b. 13*C = ....... K
c. 225*C = ....... *F
d. 2 mm2 = ....... dm2
e. 1020 hPa = ....... kPa
f. 25 kN = ......... N

3

Odpowiedzi

2009-12-30T13:22:28+01:00
Zad.1
F- siła
F=m*g

g=9,81 m/s² -przyspieszenie ziemskie

F=20*9,81=196,2[N]

S-pole powierzchni
S=a*b=0,1m*0,2m=0,02m²

P-ciśnienie
P=F/S=196,2/0,02=9810[Pa]

zad.2

T1=5*C , T2=8*C , T3=12*C , T4=7*C , T5=6*C

srednia temp=(5+8+12+7+6)/5=7,6*C

zad.3

F=850N
S=0,85m²

P=F/S=1000= 850N/0,85m²=[Pa] -z rakietami snieznymi
P=850N/0,08m²=10625 [Pa]

10625-1000=9625 [Pa]

Ciśnienie wywierane na podłoże wzrośnie o 9625 Pa

zad 4
przelicz jednostki :
a. 473 K = 200 *C
b. 13*C = 286 K
c. 225*C = 437 *F
d. 2 mm2 =0,0002 dm2
e. 1020 hPa = 102 kPa
f. 25 kN = 25000 N
2009-12-30T13:26:12+01:00
1)p=F/s
s=ab=0,1m*0,2m=0,02m kwadrat
F=Q=20kg*10m/s kwadrat=200N
p=200N/0,02m kwadrat=10000Pa=10kPa
2)śr=(T1+T2+T3+T4+T5)/5
śr=(5+8+12+7+6)*C/5=38*C/5=7,6*C
niepewość bezwzględna =12*C-7,6*C=4,4*C
niepewność względna =4,4*C/7,6*C*100%= ~57,9%
3) p1=850N/0,85m kwadrat=1000Pa
p2=850N/0,08 kwadrat=10625Pa
p2/p1=10625Pa/1000Pa=10,625
odp:ciśnienie zwiększy się 10,625 razy.
4)
a)473+273=746[*C]
b)13-273=-48[*k]
c)225*9/5+32=437[*F]
d)0,0002dm kwadrat
e)102kPa
f)25000N
2009-12-30T13:42:01+01:00
1)
m=20kg
a=10cm=0,1m
b=20cm=0,2m
p=F/S=mg/s= 20kg×10[m/s²]/0,1m×0,2m=10000 [Pa]

2)
T(średnie)=(5⁰C+8⁰C+12⁰C+7⁰C+6⁰C)/5=7,6⁰C

3)
p₁=F/S₁=850N/0,85m²= 1000 Pa
p₂=F/S₂=850N/0,08m²=10625 Pa

10625 Pa - 1000 Pa = 9625 Pa
Ciśnienie zwiększy się o 9625 Pa

4)

473K=200⁰C
13⁰C=286K
2mm² = 0,0002 dm²
1020 hPa = 102 kPa
25 kN = 25000 N