3. Oblicz wartość ciśnienia wywieranego przez 10 do 30 cząsteczek helu zamkniętych w zbiorniku o objętości 1m3. Temperatura helu wynosi 200K.

4. Oblicz, ile cząsteczek powietrza zawartych jest w zbiorniku o objętości 1 cm3. Powietrze potraktuj jako gaz doskonały w warunkach normalnych.

5. W chwili początkowej gaz pod ciśnieniem 2000 hPa w temperaturze 400 K zajmuje objętość 0,5 m3. W wyniku rozprężania jego objętość wzrosła dwukrotnie, a ciśnienie zmalało 3 razy. Oblicz temperaturę końcową tego gazu.

6. Gaz o objętości początkowej 0,6m3 sprężono izotermicznie do objętości 0,4m3. Ciśnienie wzrosło przy tym o 2000 hPa. Ile wynosiło początkowe ciśnienie gazu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T20:16:06+01:00
3.N=10³⁰
pV=nRT równanie Clapeyrona
n=N/N₁
n-ilość moli
N₁=6,02×10²³ liczba Avogadry
n=10³⁰:6,02×10²³ =0,166×10⁷=166×10⁴
p=nRT/V
R=8,31J/K stała gazowa
p=[166×10⁴×8,31J/K ×200K]:1m³=275892×10⁴Pa=2,76×10⁹Pa
4.V=1cm³=10⁻⁶m³
p=101300Pa ,V=273K -warunki normalne
n=pV/RT
n=[101300Pa×10⁻⁶m³]:8,31J/K ×273K
n=0,447×10⁻⁴
N=nN₁
N=2,67×10¹⁹
5.p₁V₁/T₁=p₂V₂/T₂ równanie gazu doskonałego
p₂=⅓p₁
V₂=2V₁
p₁V₁/T₁=⅓p₁2V₁/T₂
1/T₁=2/3T₂
3T₂=2T₁
T₂=266,7K
6.p₁V₁=(p₁+2000)V₂
p₁V₁=p₁V₂+2000V₂
p₁V₁-p₁V₂=2000V₂
p₁(V₁-V₂)=2000V₂
p₁=2000V₂/(V₁-V₂)
p₁=4000Pa
3 5 3