Odpowiedzi

2009-12-30T16:30:57+01:00
-żadne dziecko nie podlega torturowaniu bądź okrutnemu, nieludzkiemu czy poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Ani kara śmierci, ani kara dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia nie może zostać orzeczona wobec osoby w wieku poniżej osiemnastu lat za popełnione przez nią przestępstwa.
-dyscyplina szkolna stosowana w sposób zgodny z ludzką godnością dziecka,
- popieranie rozwoju różnorodnych form szkolnictwa średniego, zarówno ogólnokształcącego, jak i zawodowego, uczynią je dostępnymi dla każdego dziecka oraz podejmowanie odpowiednich krokow, takich jak wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz udzielanie w razie potrzeby pomocy finansowej;
-podejmowanie krokow na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół oraz zmniejszanie wskaźnika porzucania nauki.
-rozwijanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie oświaty, w szczególności w celu przyczyniania się do zlikwidowania ignorancji i analfabetyzmu na świecie oraz ułatwienie dostępu do wiedzy naukowo-technicznej i nowoczesnych metod nauczania.
-zapewnienie ochrony dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze względu na status prawny, działalność, wyrażane poglądy lub przekonania religijne rodziców dziecka, opiekunów prawnych lub członków rodziny.
-żadne dziecko nie podlega torturowaniu bądź okrutnemu, nieludzkiemu czy poniżającemu traktowaniu lub karaniu.
-prawo każdego dziecka podejrzanego, oskarżonego bądź uznanego winnym pogwałcenia prawa karnego do traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości dziecka, które umacnia w nim poszanowanie podstawowych praw i wolności innych osób oraz uwzględnia wiek dziecka i celowość sprzyjania jego reintegracji dla podjęcia przez nie konstruktywnej roli w społeczeństwie.
-dostęp do informacji oraz materiałów pochodzących z różnorodnych źródeł krajowych i międzynarodowych, szczególnie do tych, które mają na uwadze jego dobro w wymiarze społecznym, duchowym i moralnym oraz jego zdrowie fizyczne i psychiczne.
-jak najwyższy poziom zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej.
-każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia.
-prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem dziecka, bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego lub społecznego.

:)
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T17:22:21+01:00
PRAWA DZIECKA
1,Prawo do szacunku
2,Prawo do niewiedzy
3,Prawo do upadkow
4,Prawo do własności
5,Prawo do Tajemnicy
6,Prawo do radości
7,Prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć
8,Prawo do dnia dzisiejszego
9,Prawo do życia w życiu publicznym
10,Prawo dożycia
11,Prawo do wolności
12.Prawo do nauki,pracy
13,Prawo do życia w pokoju
14,Prawo do zdrowia
15,Prawo do adopcji
16,prawo do życia w rodzienie
17.Prawo do miłosci
18, Prawo do szaczunku
19,Prawo do rozrywki
20,Prawo do umiejętności
21,Prawo do rozwijania swojej osobowości
22,Prawo do marzeń
23,Prawo do zdobywaniu wiedzy
12 4 12