Odpowiedzi

2009-12-30T16:44:51+01:00
Aforyzm
apostrofa
retoryka
archaizm
epitet
eufemizm
homonimy
inwokacja
metafora
onomatopeja
ożywienie
paradoks
parafraza
personifikacja
peryfraza
porównanie
powtórzenie
przerzutnia
pytanie retoryczne
synonim
synestezja
związek frazeologiczny
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T16:56:34+01:00
Środki stylistyczne – środki używane w literaturze (czasem również w filmie), mające na celu wywołanie u czytelnika (lub u widza) określonych emocji, pobudzenie jego wyobraźni.

* Aliteracja
* Anafora
* Animizacja
* Antyteza
* Apostrofa
* Elipsa
* Epifora
* Epitet
* Groteska
* Hiperbola
* Inwersja
* Ironia
* Metafora
* Metonimia
* Oksymoron
* Onomatopeja
* Paradoks
* Parafraza
* Paralelizm składniowy
* Paronomazja
* Personifikacja
* Pleonazm
* Porównanie
* Powtórzenie
* Przenośnia
* Przerzutnia
* Pytanie retoryczne
* Rym
* Rytm
* Synekdocha
* Wykrzyknienie


Pozdro:)