Wpisz brakujący symbol pierwiastka chemicznego, który powstał w wyniku rozpadu izotopu uranu w przemianie α .

²³⁸₉₂U -------> ⁴₂He + .......

Uzupełnij zapis przemiany β, wpisując odpowiedni izotop z liczba atomową i liczbą masową.

²³⁹₉₂U --------> ....... + ₋₀¹e

Małżonkowie Joliot - Curie odkryli sztuczną promieniotwórczość. W reakcji jądrowej, bombardując promieniami α jądro atomowe pierwiastka chemicznego, otrzymali inni pierwiastek. Uzupełnij zapis przemiany, wpisując symbol chemiczny powstałego pierwiastka chemicznego, jego liczbę masową i liczbę atomową.

²⁷₁₃Al + ⁴₂He ----------> ..... +¹₀n

1

Odpowiedzi

2012-07-26T10:05:24+02:00

²³⁸₉₂U -------> ⁴₂He + ²³⁴₉₀Th


²³⁹₉₂U --------> ²³⁹₉₃Np + ₋₁⁰e


²⁷₁₃Al + ⁴₂He ----------> ³⁰₁₅P +¹₀n

28 4 28