Odpowiedzi

2010-01-01T14:24:26+01:00
1.Oblicz pole wycinka kołowego o kącie środkowym 72 stopni i promieniu równym 5 cm
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-01T15:17:59+01:00
Dany jest okrąg o równaniu x2-4x+y2-2y+4=0. Znajdź równanie stycznej do tego okręgu, która jest równoległa do prostej o równaniu 3x+4y+1=0.

W kwadrat o boku 6 wpisano drugi kwadrat w ten sposób, że boki kwadratów tworzą kąt 30 stopni. Oblicz pole mniejszego kwadratu.

Sto to okręgów ma wspólny środek S, a długości ich promieni wynoszą 1,2,3,4,5...100. Na tych okręgach leży 113 punktów prostej p. Jaka jest odległość punktu S od prostej p?

Napisz równanie okręgu o środku w punkcie O=(-2,2), którego cięciwa zawarta w prostej o równaniu x+y+3=0 ma długość 3. Podaj przykład przekształcenia płaszczyzny, w którym obrazem danego okręgu jest krzywa x2-4x+y2-4y-1 = 0.

Okrąg przechodzi przez punkty A=(4,2), B=(7,1) i C=(6,-2). Znajdź równania stycznych poprowadzonych do tego okręgu z punktu P=(0,-5).

Dane są dwa okręgi: K1 o równaniu: x2+y2+2y-3=0 i K2 o równaniu: x2+y2-8x-4y+19= 0. Wyznaczyć współrzędne wektora równoległego do prostej przechodzącej przez środki danych okręgów, o który należy przesunąć okrąg K2, aby okręgi; K1 i okrąg przesunięty były styczne wewnętrznie. Napisać równanie stycznych do okręgu K1 w punktach jego przecięcia z prostą y = 0.

Dane są wierzchołki trójkąta ABC: A=(-1,1), B=(5,7). Wysokości trójkąta przecinają się w punkcie P=(3,3). Oblicz współrzędne wierzchołka C tego trójkąta. Wyznacz zbiór środków wszystkich cięciw okręgu opisanego na trójkącie ABC i przechodzących przez punkt P.
2 2 2