Proszę o przetłumaczenie tego tekstu na angielski
wady
Ingerowanie w geny żywych organizmów i tworzenie na duża skalę mutantów w laboratoriach napotyka przede wszystkim na wątpliwości etyczne. Ludzie boją się jeść żywność modyfikowaną genetycznie, gdyż choć niewątpliwie jest ona lepsza od tradycyjnej, nie poznano jeszcze jej wpływu na organizm człowieka, a negatywne skutki mogą pojawić się dopiero po wielu latach. Techniki inżynierii genetycznej mogą też służyć do klonowania. To proces w którym uzyskuje się identyczną kopię genetyczną danego organizmu. Po raz pierwszy dokonano tego w 1996 roku klonując słynna owcę Dolly. Do dziś stworzono już wiele zwierząt stosując transfer chromosomów z komórki somatycznej dawcy do komórki jajowej przybranej matki, pomijając w ten sposób proces rozmnażania płciowego. O ile używanie klonowania do badań lub w działaniach mających na celu zachowanie rzadkich gatunków można jeszcze zaakceptować, to klonowanie np. ulubionego kota dla zabawy, lub co gorsza klonowanie człowieka jest wysoce nieetyczne. Innym zagrożeniem płynącym ze stosowania technik inżynierii genetycznej jest możliwość użycia ich przez terrorystów
wyhodowanie organizmów roślinnych i zwierzęcych posiadających w swych komórkach obcy DNA przeniesiony z innego gatunku.

3

Odpowiedzi

2010-01-01T16:00:06+01:00
Tampering with the genes of living organisms and the creation of large-scale mutant in laboratory encounters primarily on ethical questions. People are afraid to eat genetically modified food, because while it is undoubtedly better than the traditional, not as yet its impact on the human body, and the negative impact would occur only after many years. Techniques of genetic engineering can also be used for cloning. It is a process which extracts identical genetic copy of the organism. For the first time the cloning in 1996, the famous sheep Dolly. To this day, many animals have already been created with the transfer of chromosomes from a somatic cell into an egg donor surrogate mother, thus bypassing the process of sexual reproduction. While the use of cloning for research or in activities aimed at the preservation of rare species is still acceptable, for example, the cloning of a favorite cat for fun, or worse, human cloning is highly unethical. Another threat stemming from the use of genetic engineering techniques is the possibility of their use by terrorists
breeding of plant and animal organisms in their cells with foreign DNA transferred from another species.
1 5 1
2010-01-01T16:03:55+01:00
Interfering to alive genes of organisms and first of all, creation meets scale of mutant on in laboratories on doubt big ethical. People eat buoy food modified genetically, because though no doubt, < unmistakable > she (it) is better than traditional, it learn she (its; her; it) influence on organism of person else, but negative results can appear for many only lats. Techniques of genetic engineering can be as for cloning too. It is gotten in which process identical copy of given genetic organism. The first time, it perform it in 1996 year cloning famous sheep Dolly. Many animals make transfer of chromosome for today from cell for egg cell of adoptive mother already applying giver somatycznej, this way, process of genital reproduction omitting. If usage of cloning for research or have behavior of rare sort possible accept in operations on purpose else, it cloning e.g. for fun favorite cat, or that is worse (bad) cloning of person unethical extremely. Technician of genetic engineering is other streaming threat from application by terrorists capability of use of breeding of vegetable organism and foreign ROCK-BOTTOMS in cells from other sort animal transmitted proprietary.

Prosze tylko nie wiem czy dobrze xD


1 5 1
2010-01-01T16:04:12+01:00
Tampering with the genes of living organisms and the creation of large-scale mutant in laboratory encounters primarily on ethical questions. People are afraid to eat genetically modified food, because while it is undoubtedly better than the traditional, not as yet its impact on the human body, and the negative impact would occur only after many years. Techniques of genetic engineering can also be used for cloning. It is a process which extracts identical genetic copy of the organism. For the first time the cloning in 1996, the famous sheep Dolly. To this day, many animals have already been created with the transfer of chromosomes from a somatic cell into an egg donor surrogate mother, thus bypassing the process of sexual reproduction. While the use of cloning for research or in activities aimed at the preservation of rare species is still acceptable, for example, the cloning of a favorite cat for fun, or worse, human cloning is highly unethical. Another threat stemming from the use of genetic engineering techniques is the possibility of their use by terrorists
breeding of plant and animal organisms in their cells with foreign DNA transferred from another species.

Powinno byc dobrze ;) pozdrawiam
1 1 1