1) Zastanow sie nad stosowaniem w motywowaniu bodzcow pozytywnych i negatywnych. Napisz, ktore z nich sa bardziej skuteczne i dlaczego?

2) Podaj konkretny przyklad z zycia zastosowania zasady "najmniejszego nakladu"

3)Podaj przyklady konkurencji niecenowej

4) Podaj przyklady infrastruktury rynkowej z wlasnego otoczenia.

5) Wymien czynniki okreslajace popyt i podaz

6) Dokonaj krotkiej charakterystyki przedsiebiorstwa panstwowego i spoldzielni

7) Najwazniejszym zrodlem dochodow gospodarstw domowych jest praca i zwiazane z nia wynagrodzenie. Wymien czynniki, ktore maja wplyw na wysokosc wynagrodzenia.

8) Jakie sa prawa konsumenta?

PUNKTUJE NAJWIEKSZA ILOSC ROZWIAZANYCH ZADAN :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T23:17:57+01:00
1). Zastanów sie nad stosowaniem w motywowaniu bodźców pozytywnych i negatywnych. Napisz, które z nich są bardziej skuteczne i dlaczego?
Wszelki bodźce mają na celu stwarzanie w pracownikach gotowości do podejmowania wysiłku, w celu realizacji celów przedsiębiorstwa, w praktyce łatwiejsze jest stosowanie bodźców negatywnych typu nagana, może zmuszać ludzi do pracy, ale jest również negatywne, ponieważ nie wytwarza w nich zamiłowania do niej i entuzjazmu. Bodźce pozytywne są dobre, ale tylko na płaszczyźnie niematerialnej (pochwała), nagradzanie materialne sporadyczne przynosi efekty, ale zbyt częste deprawuje pracowników.
Jednak stosowanie bodźców pozytywnych wydaje mi się bardziej celowe, bowiem powodują większe zaangażowanie pracownika i pełniejsze wykorzystanie jego możliwości ze względu na większe zaangażowanie uczuciowe. Pracownik ma w swoim działaniu jakiś cel, dąży do celu (wyższy zarobek, awans, nagroda pieniężna, uznanie jest obiektem jego pożądania), Jest ona motywacją dążenia do czegoś, co w oczach pracownika jest godne pożądania (lepszy zarobek, awans, uznanie itp.) często o tym czy odniesiemy sukces nagradzając pracownika zależy od niego samego, dlatego, że bodźce pozytywne są dobre, ale tylko na płaszczyźnie niematerialnej (pochwała), nagradzanie materialne sporadyczne przynosi efekty, ale zbyt częste mogą deprawowac pracowników.
2) Podaj konkretny przyklad z zycia zastosowania zasady „najmniejszego nakładu”
3)Podaj przykłady konkurencji niecelowej
• popierania sprzedaży przy utrzymywaniu stabilnych cen: promocja produktu i znaku firmowego, zapewnieniu dostępności produktu i dogodnych warunków zakupu (np. sprzedaż ratalna, kredyt handlowe), oferowanie serwisu,
• różnicowanie produktu – nadawanie wyrobom cech, które odróżniają je od produktów konkurencyjnych
• poprawa jakości produktów,
• efektywna dystrybucja towarów;
4) Podaj przykłady infrastruktury rynkowej z własnego otoczenia.
Supermarket, targowisko, sklep detaliczny, hurtownia
5) Wymień czynniki określające popyt i podaż
Podaż:
Ceny czynników produkcji, technologia, podatki i subsydia, przewidywania cen, ilośc przedsiębiorstw w gałęzi
Popyt:
Dochody, gusty i preferencje konsumentów, ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych, przewidywania cen relatywnych, liczba ludności na danym rynku, efekty naśladownictwa i demonstracji

6) Dokonaj krótkiej charakterystyki przedsiębiorstwa państwowego i spółdzielni
Spółdzielnia – podmiot prowadzący przedsiębiorstwo, działa na zasadach prawa spółdzielczego, powstaje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, członkowie spółdzielni nie dysponują żadnym kapitałem zakładowym, spółdzielnię reprezentuje jej zarząd, a prace zarządu kontroluje rada nadzorcza, celem istnienia spółdzielni jest prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w interesie zrzeszonych członków;
Przedsiębiorstwo państwowe – stanowi samodzielny, samofinansujący się organ, posiada osobowośc prawną, właścicielem jest państwo lub Skarb Państwa, tworzone są przez naczelne oraz centralne organy administracji państwowej lub Narodowy Bank Polski i inne banki państwowe (są to organy założycielskie);
7) Najważniejszym źródłem dochodów gospodarstw domowych jest praca i związane z nią wynagrodzenie. Wymień czynniki, które maja wpływ na wysokośc wynagrodzenia:
• wykształcenie,
• doświadczenie zawodowe,
• Posiadanych umiejętności, szkoleń, uprawnień,
• zajmowane stanowisko,
• cechy charakteru – charyzma, dyspozycyjnośc, lojalnośc wobec firmy,
• osiągana wydajnośc i jakośc pracy,
• wysokośc pozapłacowych czynników pracy – obciążenia podatkowe iniepodatkowe płacone przez pracodawcę,
8) Jakie są prawa konsumenta?
• jeżeli konsument poniesie szkodę w związku z użytkowaniem wyrobu, ma prawo wystąpić do jego producenta o odszkodowanie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,
• konsument może zgłosic reklamacje na podstawie gwarancji lub umowy (towar niezgodny z umową),
• konsument może dochodzic swoich roszczeń w przypadku nieuwzględnienia reklamacji zgodnie z żądaniami,
• konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny,
• konsument w przypadku zawarcia umowy na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od wydania rzeczy,
• konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (wraz ze zwrotem pieniędzy).
3 2 3