Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-01T23:41:57+01:00
1764 - wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski
1765 - otwarcie Szkoły Rycerskiej i Teatru Narodowego w Warszawie
1766-1768 - tzw. sprawa dysydencka - interwencja Rosji i Prus pod pretekstem obrony praw innowierców
1768-1772 - konfederacja barska - powstanie szlacheckie przeciwko Rosjanom, królowi i reformom państwa
1769-1770 - zajęcie Spiszu, Podhala i Sądecczyzny przez Austrię - wstęp do rozbiorów
1770-1788 - obiady czwartkowe - zebrania elity literacko-naukowej u króla
1771 - otwarcie królewskiego obserwatorium astronomicznego
1772 - I rozbiór Polski
1773 - powołanie Komisji Edukacji Narodowej
1775 - powstanie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, przygotowującego nowe podręczniki
1775-1795 - budowa Łazienek
1788-1792 - Sejm Czteroletni (Wielki) - próba zrzucenia rosyjskiego zwierzchnictwa i odnowy państwa
3 V 1791 - uchwalenie konstytucji (Ustawy rządowej)
1791 - powstanie Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej - pierwszej polskiej partii politycznej
1792 - konfederacja targowicka - interwencja Rosji, obalenie Konstytucji 3 maja
1793 - II rozbiór Polski, ostatni sejm Rzeczpospolitej szlacheckiej
24 III 1794- przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie -początek powstania kościuszkowskiego
4 IV 1794 - bitwa pod Racławicami - zwycięski atak chłopskich kosynierów na artylerię rosyjską
10 X 1794 - bitwa pod Maciejowicami - wzięcie Kościuszki do niewoli przez Rosjan
24 X 1795-III rozbiór Polski -wymazanie państwa polskiego z mapy Europy
25XI 1795-abdykacja Stanisława Augusta
9 I 1797 - podpisanie umowy o utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech
1800 - założenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie
1802-1803 - zagłada znacznej części Legionów podczas tłumienia powstania na San Domingo
1803 - odnowienie Uniwersytetu Wileńskiego
XI 1806 - wkroczenie wojsk napoleońskich na ziemie polskie - początek tworzenia polskich sił zbrojnych w kraju
7-9 VII 1807-pokój w Tylży-powstanie Księstwa Warszawskiego
22 VII 1807-nadanie przez Napoleona Konstytucji Księstwa Warszawskiego
1807 - zniesienie poddaństwa w Księstwie Warszawskim i w Prusach
1809 - wojna z Austrią, bitwa pod Raszynem - poszerzenie Księstwa Warszawskiego o znaczną część zaborów austriackich
1811 - początek reform uwłaszczeniowych w zaborze pruskim
1812 - inwazja napoleońska na Rosję - zapowiedź odnowienia Królestwa Polskiego
I-II 1813 - wkroczenie wojsk rosyjskich do Polski - upadek Księstwa Warszawskiego
19 X 1813 -śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem
3 V 1815 - utworzenie Królestwa Polskiego
27 XI 1815 - podpisanie przez Aleksandra I Konstytucji Królestwa Polskiego
1816 - powstanie Uniwersytetu Warszawskiego
1821-1830 - działalność księcia Druckiego-Lubeckiego jako ministra skarbu Królestwa Polskiego
1823 - początek reformy uwłaszczeniowej w Wielkim Księstwie Poznańskim
1827 - założenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie - instytucji naukowej i wydawniczej
1828 - zawiązanie sprzysiężenia Wysockiego w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie
1828 - powstanie Banku Polskiego
29/30 XI 1830 - „noc listopadowa" - wybuch powstania w Warszawie
25 I 1831 - detronizacja Mikołaja I przez sejm - wybuch wojny polsko-rosyjskiej
6-8 IX 1831 - zdobycie Warszawy przez feldmarszałka Iwana Paskiewicza
1831 - początek Wielkiej Emigracji
1832 - zniesienie autonomii Królestwa Polskiego
1833 - układ w Munchengratz (Czechy) - porozumienie zaborców w sprawie zwalczania ruchów wolnościowych
1833-1858 - stan wojenny w Królestwie Polskim
1835 - otwarcie Kasyna w Gostyniu - towarzystwa rolniczego i oświatowego ziemian wielkopolskich
1838-1841 - rozbicie konspiracyjnej siatki demokratów w 3 zaborach - stracenie Szymona Konarskiego
1840-1844 - działalność Związku Chłopskiego - organizacji demokratycznej księdza Piotra Ściegiennego
1841 - otwarcie poznańskiego Bazaru, założenie Towarzystwa Pomocy Naukowej w zaborze pruskim
1846 - rabacja galicyjska
II-III 1846 - nieudana próba ogólnopolskiego powstania - powstanie chochołowskie, powstanie krakow¬skie, początek rabacji galicyjskiej
XI 1846 - wcielenie Rzeczpospolitej Krakowskiej do Austrii
1848-1849 - Wiosna Ludów w Europie - udział Polaków w walkach w Austrii, Włoszech, Niemczech i na Węgrzech
1848 - Wiosna Ludów w Wielkopolsce i Galicji - nieudane próby zdobycia autonomii
VI 1848 - zjazd słowiański w Pradze - Manifest do Ludów Europy, domagający się przywrócenia niepodległej Polski
1848 - reforma uwłaszczeniowa w Galicji
1848-1850 - działalność Ligi Polskiej w Wielkopolsce i na Pomorzu
1853-1856 - wojna krymska - fiasko planów odbudowy Polski meto¬dami dyplomatycznymi
1856 - koniec wojny krymskiej -początek tzw. odwilży posewastopolskiej w Cesarstwie Rosyjskim
1857 - powstanie pierwszych organizacji konspiracyjnych - początek przyszłego obozu „czerwonych"
1858-1861 - działalność Towarzystwa Rolniczego w Warszawie
1860-1861 - rewolucja moralna - demonstracje patriotyczne w Królestwie Polskim
XII 1861 - powstanie Dyrekcji Wiejskiej - kierownictwa konspi¬racji „białych"
VI-VII 1862 - powstanie Centralnego Komitetu Narodowego - kierownictwa konspiracji „czerwonych"
14/15 I 1863 - przeprowadzenie branki przez margrabiego Wielopolskiego
22/23 I 1863 - wybuch powstania - utworzenie Tymczasowego Rządu Narodowego, ogłoszenie uwłaszczenia
8 II 1863 - konwencja Alvenslebena - umowa między Prusami a Rosją o zwalczaniu polskiego powstania
II 1863 - tygodniowa dyktatura gen. Mierosławskiego
III 1863 - przystąpienie do powstania „białych", 10-dniowa dyktatura gen. Langiewicza
IV, VI 1863 - noty dyplomatyczne rządów zachodnich do rządu carskiego w sprawie polskiej
17X1863 - przejęcie władzy nad powstaniem przez gen. Traugutta
1864 - reforma uwłaszczeniowa w Królestwie Polskim
II 1864 - porozumienie 3 zaborców w sprawie zwalczania polskiego powstania - zakazanie przez Austrię udzielania pomocy powstańcom
2 III 1864 - ogłoszenie uwłaszczenia przez władze carskie
5 VIII 1864-stracenie gen. Traugutta wraz ze współpracow¬nikami na stokach Cytadeli
X 1864 - rozbicie ostatniego oddziału powstańczego (księdza Brzóski)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T00:00:01+01:00
VII 1807 - utworzono Ks. Warszawski (pokój w Tylży)
22 VII 1807 - oktrojowanie konstytucji księstwu w Lipsku przez Napoleona I
1809 - Atak Austrii na ziemie Ks. Warszawskiego, zwycięstwo armii księstwa dowodzonej przez księcia Józefa Poniatowskiego pod Raszynem, pokój w Schönbrunn, kończący wojnę Francji z Austrią - Księstwo Warszawskie powiększono o cześć zaboru austriackiego
1812 - udział wojsk księstwa w moskiewskiej wyprawie Napoleona
16-18 X 1813 - "bitwa narodów" pod Lipskiem - śmierć ks. Józefa Poniatowskiego
1815 - formalna likwidacja Ks. Warszawskiego na ,mocy decyzji kongresu wiedeńskiego

W skład Księstwa warszawskiego weszły ziemię II i III zaboru pruskiego bez Gdańska i obwodu białostockiego oraz okręg nadnotecki i ziemia chełmińska
Obszar państwa wynosił ok. 104 tys. km² i było ono zamieszkane przez ok. 2,6 mln ludzi.
w 1809 przyłączono do Ks. cześć zaboru austriackiego. Po pokoju w Schönbrunn obszar Księstwa wynosił ok. 151 tys. km², a ludność liczyła 4, 3 mln mieszkańców.
Ustrojem Księstwa Warszawskiego określonym w konstytucji Księstwa w. była monarchia konstytucyjna, dziedziczna w ramach dynastii saskiej (Wettinów).
Księstwo pozostawało w unii personalnej z Saksonią, a na tron powołano króla saskiego Fryderyka Augusta jako księcia warszawskiego.
Administracyjnie kraj został podzielony na departamenty (według wzoru francuskiego).
Mimo, że formalnie polityka zagraniczna była wyłącznym atrybutem księcia saskiego, to faktycznie była ściśle podporządkowana interesom politycznym Francji.
Trudna sytuacja gospodarcza państwa wymogła modernizację rolnictwa i przemysłu.