Błagamo pomoc!!
Zapoznaj sie z opisem przebiegu dwóch doswiadczen chemicznych, jakie wykonano z udziałem czterech metali:
miedzi, potasu, srebra, magnezu i na tej podstawie wykonaj poni_sze polecenia.
Doswiadczenie 1
Do czterech naczyn z zimna woda wrzucono po kawałku ka_dego z wymienionych metali.
Obserwacje:
W naczyniu I zauwa_ono bardzo szybkie wydzielanie sie pecherzyków bezbarwnego gazu, a w pozostałych naczyniach nie
zaobserwowano objawów reakcji.
W celu identyfikacji metali, ogrzano wode w tych naczyniach, w których nie zauwa_ono wczesniej przebiegu reakcji.
Obserwacje:
Powolne wydzielanie sie pecherzyków gazu zauwa_ono teraz w naczyniu nr III, w pozostałych naczyniach nadal zmian
nie było.
Doswiadczenie II
Do roztworów azotanu(V) srebra zanurzono kawałki metalu 2 i metalu 4 zgodnie z poni_szymi rysunkami.
metal 2
AgNO3 (aq) I
metal 4
AgNO3 (aq) II
Obserwacje:
W naczyniu I zauwa_ono stopniowa zmiane barwy roztworu na niebieska oraz pokrycie sie metalu 2 ciemnym nalotem.
W naczyniu II nie zauwa_ono zmian.
1. Dokonaj identyfikacji tych metali, przypisujac ich symbolom lub nazwom odpowiednie numery.
2. 9,4 g tlenku metalu 1 wrzucono do 90,6 g wody. Oblicz ste_enie procentowe powstałego roztworu.
3. Przedstaw zachowanie metalu 2 i metalu 3 wobec HCl(aq), zapisujac równanie jonowe odpowiedniej reakcji lub
zaznaczajac, _e reakcja nie zachodzi.
4. Zapisz w formie czasteczkowej, jonowej i jonowej skróconej, równanie reakcji metalu nr 4 z rozcienczonym
roztworem kwasu azotowego(V), wiedzac, _e w reakcji tej wydziela sie bezbarwny gaz. Równanie tej reakcji
uzgodnij metoda bilansu elektronowego, wska_ równie_ utleniacz i reduktor.
Zadanie III (17 punktów)
Pewien pierwiastek chemiczny w stanie wolnym jest głównym składnikiem atmosfery otaczajacej kule ziemska. Po raz
pierwszy został skroplony i zestalony w roku 1883 przez Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego.
Masa czasteczkowa tego gazu wynosi 28 u.
1. Podaj nazwe zidentyfikowanego pierwiastka.
W wysokiej temperaturze, w bezposredniej reakcji tego pierwiastka z tlenem powstaje tlenek A o masie mola równej 30 g,
zawierajacy 53,33% masowych tlenu. Po zmieszaniu tego tlenku z nadmiarem tlenu natychmiast zachodzi reakcja
polegajaca miedzy innymi na utlenieniu tytułowego pierwiastka, w wyniku czego w powstałym zwiazku B wystepuje on
na IV stopniu utlenienia. Zwiazek B jest gazem o brunatnoczerwonej barwie, wprowadzony do wody, daje dwa zwiazki; D
i E, których wodne roztwory powoduja zmiane barwy oran_u metylowego z _ółtopomaranczowej na czerwona. W skład
zwiazków D i E wchodza miedzy innymi tytułowy pierwiastek i tlen. W zwiazku D zidentyfikowany przez Ciebie
pierwiastek wystepuje na V stopniu utlenienia. Zwiazek E jest nietrwały i łatwo ulega rozkładowi na zwiazek D, wode
i zwiazek A. Stosunek molowy E : D : H2O : A w tej reakcji wynosi odpowiednio 3 : 1 : 1 : 2.
2. Korzystajac z powy_szych informacji oraz dokonujac odpowiednich obliczen zidentyfikuj substancje A, B, D, E
podajac ich wzory oraz systematyczne nazwy.
3
3. Zapisz równania wszystkich czterech reakcji. Równanie reakcji zwiazku B z woda uzgodnij metoda bilansu
elektronowego. Wska_ utleniacz i reduktor w tej reakcji.
4. Oblicz, jaka objetosc gazu A (w przeliczeniu na warunki normalne) powstanie w reakcji rozkładu 4,7 g
zwiazku E.
Zadanie IV (13 punktów)
W 1 molu pewnego weglowodoru znajduje sie 3,01•1024 atomów wegla i 7,224•1024 atomów wodoru.
1. Ustal, na podstawie odpowiednich obliczen, wzór sumaryczny tego weglowodoru.
2. Narysuj półstrukturalne wzory wszystkich izomerów o tym wzorze sumarycznym i podaj ich systematyczne
nazwy.
3. Weglowodór ten spalono w nadmiarze tlenu, a jeden z produktów tej reakcji przepuszczono przez wode wapienna
wskutek czego powstało 5 g osadu. Oblicz, ile gramów weglowodoru spalono.
Zadanie V (5 punktów)
Pewien pierwiastek chemiczny oznaczony litera M jest bardzo aktywnym chemicznie metalem. Reaguje gwałtownie
miedzy innymi z woda i tlenem, dlatego te_ przechowywany jest pod warstwa nafty. Pierwiastek M w zwiazkach
chemicznych wystepuje tylko na II stopniu utlenienia. W reakcji 27,46 g pierwiastka M z woda powstaje (w przeliczeniu
na warunki normalne) 4,48 dm3 wodoru.
1. U_ywajac dla tego pierwiastka symbolu M, zapisz równanie jego reakcji z woda.
2. Ustal w oparciu o odpowiednie obliczenia, mase molowa pierwiastka M.
3. Podaj jego nazwe oraz symbol chemiczny.
4. Zaproponuj wzory chemiczne zwiazków pierwiastka M z wodorem i fluorem, wiedzac, _e sa to zwiazki typu soli,
a stopnie utlenienia wodoru i fluoru w tych zwiazkach sa równe -I.
Zadanie VI (11 punktów)
Zmieszano ze soba:
•30 cm3 roztworu chlorku _elaza(III), w którym ste_enie molowe jonów chlorkowych wynosi 1 mol/dm3
•10 g roztworu chlorku magnezu o ste_eniu procentowym jonów chlorkowych wynoszacym 14,2%
•20 cm3 roztworu chlorku potasu zawierajacego 0,02 mola jonów chlorkowych.
Powstały roztwór uzupełniono woda do objetosci 200 cm3.
Wykonaj poni_sze polecenia, pamietajac, _e dotycza one powstałego, w opisany sposób, roztworu.
1. Oblicz ste_enie molowe jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze.
2. Oblicz, ile cm3 roztworu AgNO3, o ste_eniu jonów srebra równym 0,3 mol/dm3, nale_ałoby dodac do powstałego
roztworu, by praktycznie całkowicie wytracic znajdujace sie w nim jony chlorkowe.
3. Opierajac sie na danych w tablicy rozpuszczalnosci, przedstaw opis doswiadczenia chemicznego, w wyniku
którego z roztworu, o którym jest mowa w informacji wprowadzajacej, zostana wytracone jedynie jony
_elaza(III).
Opis doswiadczenia powinien zawierac:
a) czynnosci w postaci schematycznego rysunku
b) obserwacje
c) równanie zachodzacej reakcji w formie jonowej skróconej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T18:27:44+01:00
Zadanie I:
1. metal 1 - potas
metal 2 - miedź
metal 3 - magnez
metal 4 - srebro

2. K2O + H2O ----> 2KOH
94g ---- 112g
9,4g --- xg
x = 11,2g
mr = 9,4g + 90,6g = 100g
Cp = 11,2\100g*100%
Cp = 11,2%
Odp: Stężenie procentowe wynosi 11,2%.

3. Cu + HCl ----> reakcja nie zachodzi
Mg + 2H(na górze +) ----> Mg(na górze 2+) + H2

4. 3Ag + 4HNO3 ---> 3AgNO3 + NO + 2H2O
3Ag + 4H(+) + 4NO3 ----> 3Ag(+) 3NO3(-) + NO + 2H2O
3Ag + 4H(+) + NO3(-) ----> 3Ag(+) + NO + 2H2O

Ag(na stopniu utleniania O) - 1e ---> Ag(na stopniu +I)
N(na stopniu utleniania +V) + 3e---> N(na stopniu +II)

utleniacz: HNO3
reduktor: Ag(na stopniu utleniania O)

Zadanie II
1. Pierwiastkiem tym jest azot.

2. 30g ---- 100%
x ----- 53,33%
x = 16g O
30g - 16g = 14g N
Tlenek A to tlenek azotu(II) NO.
Substancja B to tlenek azotu(IV) NO2
Substancja C to kwas azotowy(V) HNO3
Substancja E to kwas azotowy(III) HNO2

3. N2 + O2 ----> 2NO
2NO + O2 ---> 2NO2
2NO2 + H20 ----> HNO3 + HNO2
3HNO2 ----> HNO3 + H2O + 2NO

N(z +IV) -1e ----> N(na +V)
N(z +IV) +1e ----> N(na +III)

utleniacz: NO2
reduktor: NO2

4. 3mole HNO2 ----- 2 mole NO
141g ----- 44,8 dm3
4,7g ----- xdm3
x = około 1,49 dm3

Zadanie III
1. 1mol C ------ 6,02 * 10 do 23 at.
x mol ------ 3,01 * 10 do 24 at
x = 5 moli C

1mol H ----- 6,02 * 10 do 23 at
x mol ------ 7,224 * 10 DO 24 AT
X = 12 moli H
C5H12

2. nie da się tego tutaj narysować

3. C5H12 + 8O2 ----> 5CO2 + 6H2O
CO2 + Ca(OH)2 ----> CaCO3 + H2O

4. Spalono 0,72g

Zadanie IV
1. M + 2H2O ----> M(OH)2 + H2

2. 27,46g ----- 4,48 dm3
x ------- 22,4 dm3
x = 137,3g

3. Tym pierwiastkiem jest bar Ba.

4. BaH2 ; BaF2

Tego ostatniego niestety nie umiem zrobić, ale mam nadzieję że pomogłam.1 4 1