Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T13:38:08+01:00
Wg informacji Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy, aktualnie na Ukrainie zebranych zostało już około 90% upraw z wiosennych zasiewów. W szczególności zebrano 34 mln ton wczesnych zbóż i upraw roślin strączkowatych - co oznacza, iż łączne plony, uwzględniające zbiory kukurydzy wyniosły ponad 40 mln ton (dla porówniania - w ubiegłym roku plony te wyniosły 53,2 mln ton). W komentarzach do tych informacji podkreśla się, iż obniżenie poziomu wiosennych zbiorów nie pozostanie bez wpływu ne cenę artykułów spożywczych, w tym chleba.

Jednocześnie w najbliższych tygodniach rozpocząć się ma kampnia jesiennych zasiewów na rok 2010. W bieżącym roku ma ona kosztować minimum 10 mld UAH. Biorąc pod uwagę wysokie wskaźniki nie wywiązywania się rolników z zaciągniętych przez nich kredytów oraz szczegółowe preferencje wymagane przez ten sektor ocenia się, iż sektor rolno-spożywczy prawdopodobnie nie będzie w stanie uzyskać od banków potrzebne na ten cel środki (stopy procentowe z tytułu kredytów w niektórych przypadkach wynosić mogą nawet do 50%). W większości przypadków koszty przygotowania i przeprowadzenia zasiewów prowadzone będą ze środków własnych rolników, w tym ze środków pozyskanych ze sprzedaży zbiorów z bieżącego roku. Niemniej jednak ocenia sie, iż ze względu na niskie ceny zakupu towarów rolnych uzyskane z ich sprzedaży środki nie będą wystarczające do wykonania robót w pełnym zakres (wg najbardziej optymistycznych ocen, ograniczenie powierzchni pod urodzaj 2010 roku wyniesie na Ukrainie co najmniej 10% poziomu powierzchni zasiewów obecnego sezonu).

Ze swojej strony ukraiński rząd podejmuje działania na rzecz wsparcia krajowych producentów rolnych dotując zakupy produktów ropopochodnych i nawozów (m.in. na potrzeby zakupu nawozów fosforowych Gabinet Ministrów Ukrainy wydzielił z funduszu stabilizacyjnego 102 mln UAH, nawozy te mają być kupowa u krajowych producentów). Podstawowym instrumentem finansowania działalności ukraińskich rolników pozostaje jednak Fundusz Rolny, któremu rolnicy mogą sprzedać lub przekazać pod zastaw zebrane zboża (choć w ocenie rolników poziom rozliczeń operatora państwowego z rolnikami jest niesatysfakcjonujący).

Źródło: „Gołos Ukrainy", „Ekonomiczeskije Izwestia"