Zad.1
a) W pewnym mieście liczba mieszkańców wzrastała przez 3 kolejne lata odpowiednio o 1%, o 3%, o 5%.Oblicz średni procentowy wzrost liczby ludności w ciągu tych trzech lat .Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

b)W czterech kolejnych latach inflacja w Polsce była równa:7,3%, 10,1%, 5,5%, 1,9%.Jak była średnia inflacja w tych 4 latach?Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zad2.
a) średnia płaca w zakładzie zatrudniających 34 osoby jest równa 1820 zł.Po wypłaceniu pensji nowo przyjętemu pracownikowi,średnia płacy dla wszystkich zatrudnionych osób wzrosła o 2% . Jaką płace otrzymał nowy pracownik.

Zad3.
a) Z miejscowiści A do B jednocześnie wyjechały dwie ciężarówki . Pierwsza połowę czasu przeznaczonego na przebycie drogi jechała z prędkością 50km/h ,drugą połowę czasu - z prędkością 40km/h. Natomiast druga ciężarówka połowę drogi jechała z prędkością 40km/h, a pozostałą część -z prędkością 50km/h . Która z ciężarówek była pierwsza w miejscowości B ? Odpowiedź uzasadnij1

Odpowiedzi

2010-01-03T12:45:50+01:00
1.
a)
1%+3%+5%= 9%
9%:3= 3,00%

b)
7,3+10,1+5,5+1,9=24,8
24,8:4=6,2
4 1 4