Uzupelnij równania reakcji oraz dobierz
wspólczynniki stechiometryczne:
CO2 + ....... = H2CO3
...... + H2O = NaOH + H2
H2 + S = ........
....... + H2O = Ca(OH)2
....... + Cl2 = HCl


Uzupelnij równaniaprocesu dysocjacji elektrolitycznej:
........ = ........H+ + SO32–, (3 na górze, dwa na dole:p itp.)
........ = ........H+ + PO4
3–
Ca(OH)2 = ........ + ........
LiOH = ........ + ........
........ = Na+ + OH-

Z ni¿ej wymienionych jonów utwórz wzory
poznanych wodorotlenków metali

OH–,SO23-, Ca2+, Mg2+, CO23-, Na+, H+, SO24-, PO34-

1

Odpowiedzi

2010-01-03T00:04:18+01:00
Uzupelnij równania reakcji oraz dobierz
wspólczynniki stechiometryczne:
CO₂ + H₂O = H₂CO₃
2Na+ 2H₂O =2NaOH + H₂
H₂ + S = H₂S
CaO+ H₂O = Ca(OH)₂
H₂+ Cl₂ = 2HCl


Uzupelnij równaniaprocesu dysocjacji elektrolitycznej:
H₂SO₃ = .2H+ + SO₃²⁻,
H₃PO₄= 3H+ + PO₄³⁻
Ca(OH)2 = Ca2+ +2OH-
LiOH = Li+ + OH-
NaOH = Na+ + OH-

Z ni¿ej wymienionych jonów utwórz wzory
poznanych wodorotlenków metali

OH–,SO23-, Ca2+, Mg2+, CO23-, Na+, H+, SO24-, PO34-

Ca(OH)₂, Mg(OH)₂, NaOH,