Przetłumacz dokładnie poniższy tekst. Proszę o nie korzystanie z translatora.

Is anybody doing anything about global warming?
Slowing down global warming is a very difficult task and it seems that people can't agree on what to do. Some people think that if governments make laws about it, that will help. Others believe that it should be up to each person or company to decide what to do.

What will happen if global warming continues?
Again, the answer is, "Nobody really knows for sure." However, people who study the earth's climate can make guesses. They believe that if the earth keeps getting warmer, the sea level might rise, animals may become extinct, and there may be more storms and floods.

What can I do about global warming?
It's simple! If you use less energy, you'll help slow down global warming. If you want to use less energy:
* turn off lights when you leave a room
* use air conditioners wisely
* take shorter showers
* don't leave the TV on when you go out

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T11:10:33+01:00
Czy ktoś robi coś w sprawie globalnego ocieplenia?
Spowolnienie globalnego ocieplenia jest bardzo trudnym zadaniem i wydaje się, że ludzie nie mogą dojść do porozumienia, co robić. Niektórzy uważają, że jeśli rządy będą wydawać ustawy w tej sprawie to pomoże. Inni uważają, że każda firma lub osoba powinna decydować co robić.

Co będzie, jeśli globalne ocieplenie nadal będzie postępować?
Znowu odpowiedź brzmi: "Nikt tak naprawdę nie wie na pewno. Jednak ludzie, którzy uczą się klimatu Ziemi mogą jedynie zgadywać. Wierzą, że gdy Ziemia zachowa wzrost ciepła, poziom morza może wzrosnąć, zwierzęta mogą wyginąć, może być też więcej burz i powodzi.

Co można zrobić z globalnym ociepleniem?
To proste! Jeśli zużywasz mniej energii, pomożesz w spowolnieniu globalnego ocieplenia. Jeśli chcesz, zużywać mniej energii:
* Wyłącz światła, kiedy wychodzisz z pokóju
* Klimatyzatory używaj mądrze
*Bierz krótsze prysznice
* Nie zostawiaj włączonego telewizora, gdy wychodzisz

Moim zdaniem wszystko powinno być dobrze ale jeszcze sprawdz
2010-01-03T11:22:33+01:00
Czy ktokolwiek robi coś w sprawie globalnego ocieplenia?
Powstrzymywanie globalnego ocieplenia to bardzo trudne zadanie i to zdaje się dlatego ludzie nie mogą porozumieć się co robić w tej sprawie.Niektórzy ludzie myślą że jeśli rząd zadecyduje coś w tej sprawie to pomoże.Inni wierzą,że o tym decydować powinien każdy człowiek lub firma.

Co się stanie jesli globalne ocieplenie będzie postępować?
Znów odpowiedzią jest: "Nikt na pewno tego nie wie."Jakkolwiek,ludzie zajmjujący się klimatem Ziemi mogą się domyślać.Wierzą oni,że jeżeli Ziemia dalej będzie się ogrzewać,poziom wód wzrośnie,zwierzęta wyginą oraz będą sztormy i powodzie.


Co mogę zrobić w związku z globalnym ociepleniem?
To proste!Jeśli będziesz oszczędzać energię pomożesz spowolnić globalne ocieplenie.Jeśli chcesz oszczędzać energię:
*gaś światło gry wychodzisz z pokoju
*mądrze używaj klimatyzacji
*bierz szybkie prysznice
*nie zostawiaj włączonego telewizora jeśli wychodzisz
  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T11:29:37+01:00
Czy ktoś zrobi coś na ocieplenie klimatu?
Zwalnianie globalnego ogrzewania jest bardzo trudnym zadaniem i wydaje się że ludzie nie mogą umawiać się jak to zrobić.niektórzy ludzie obmyślają reguły o tym kto będzie pomagał. Inni uważają żeby każda osoba albo przedsiębiorstwo rozstrzygało co robić.

Co się będzie zdarzać jeżeli globalne ogrzewanie kontynuuje się?Znowu odpowiedź brzmi:`Nikt tak naprawdę nie wie na pewno`.Jednak Ci co zasiedlają i studiują klimat Ziemi mogą wyrabiać przypuszczenia. Oni uważają że morski poziom mógłby podnosić się, zwierzęta mogłyby umrzeć, i że tam jest większa ilość burz i powodzi.

Co ja mogę zrobić w globalnym ogrzewaniu? To jest proste!Jeżeli wy używacie mniejszą ilość energii, to wy będziecie pomagać zwalniać globalne ogrzewanie.Jeżeli wy chcecie używać mniejsza ilość energii to:
*wyłączać światła kiedy wychodzicie z pomieszczenia
* wykorzystywać klimatyzatory mądrze
*brać krótsze prysznice
*nie pozostawiać włączonego telewizora gdy wychodzicie


;P