Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T11:15:54+01:00
1.Spólka, okreslone w umowie zrzeszenie osób badz kapitału utworzone celem prowadzenia dzialalnoci gospodarczej . Spólka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, pod postacia której funkcjonuja przedsiebiorstwa .

2.Monopol to forma rynku, na którym działa jeden sprzedawca przy nieograniczonej liczbie nabywców. Może przybierać formę związków producentów (kartel, trust, koncern) dających przewagę ekonomiczną nad konkurentami poprzez osiąganie wyższych zysków, dzięki korzystnemu kształtowaniu cen sprzedaży, jak i wobec możliwości narzucania niskich cen dostawcom.


Przez cały jednak wiek XIX w gospodarce kapitalistycznej zachodził — omówiony już w poprzednim rozdziale — proces koncentracji i centralizacji kapitału. W następstwie tego procesu w końcu XIX stulecia sytuacja w przemyśle, zwłaszcza w przemyśle ciężkim, zaczęła ulegać daleko idącym zmianom.
W gałęziach tego przemysłu: górnictwie, hutnictwie, przemyśle maszynowym itd., zaczęły powstawać wielkie przedsiębiorstwa o nie spotykanych dotąd rozmiarach, zatrudniające tysiące, a niekiedy i dziesiątki tysięcy robotników, wytwarzające już nie 0,5% czy 1% produkcji danej gałęzi przemysłu, lecz 5 do 10% tej produkcji. Po pewnym czasie okazało się, że w wielu gałęziach produkcji, przede wszystkim w przemyśle ciężkim, istnieje po kilka czy kilkanaście przedsiębiorstw, które łącznie wytwarzają około 50% produkcji danej gałęzi.
1 5 1