Odpowiedzi

2009-09-17T15:45:18+02:00
STARY TESTAMENT:

Rdz Księga Rodzaju
Wj Księga Wyjścia
Kpł Księga Kapłańska
Lb Księga Liczb
Pwt Księga Powtórzonego Prawa
Joz Księga Jozuego
Sdz Księga Sędziów
Rt Księga Rut
l Sm Pierwsza Księga Samuela
2 Sm Druga Księga Samuela
1 Krl Pierwsza Księga Królewska
2 Krl Druga Księga Królewska
1 Krn Pierwsza Księga Kronik
2 Krn Druga Księga Kronik
Ezd Księga Ezdrasza
Ne Księga Nehemiasza
Est Księga Estery
Hi Księga Hioba
Ps Księga Psalmów
Prz Księga Przysłów (Przypowieści Salomona)
Koh Księga Koheleta (Kaznodziei Salomona)
Pnp Pieśń nad Pieśniami
Iz Księga Izajasza
Jr Księga Jeremiasza
Lm Lamentacje (Treny)
Ez Księga Ezechiela
Dn Księga Daniela
Oz Księga Ozeasza
Jl Księga Joela
Am Księga Amosa
Ab Księga Abdiasza
Jon Księga Jonasza
Mi Księga Micheasza
Na Księga Nahuma
Ha Księga Habakuka
So Księga Sofoniasza
Ag Księga Aggeusza
Za Księga Zachariasza
Ml Księga Malachiasza
NOWY TESTAMENT:

Mt Ewangelia według świętego Mateusza
Mk Ewangelia według świętego Marka
Łk Ewangelia według świętego Łukasza
J Ewangelia według świętego Jana
Dz Dzieje Apostolskie
Rz List do Rzymian
1 Kor Pierwszy List do Koryntian
2 Kor Drugi List do Koryntian
Ga List do Galatów
Ef List do Efezjan
Flp List do Filipian
Kol List do Kolosan
l Tes Pierwszy List do Tesaloniczan
2 Tes Drugi List do Tesaloniczan
1 Tm Pierwszy List do Tymoteusza
2 Tm Drugi List do Tymoteusza
Tt List do Tytusa
Flm List do Filemona
Hbr List do Hebrajczyków
Jk List świętego Jakuba Apostoła
1 P Pierwszy List świętego Piotra Apostoła
2 P Drugi List świętego Piotra Apostoła
1 J Pierwszy List świętego Jana Apostoła
2 J Drugi List świętego Jana Apostoła
3 J Trzeci List świętego Jana Apostoła
Jud List świętego Judy
Ap Apokalipsa świętego Jana (Księga Objawienia)
5 5 5
2009-09-17T15:48:04+02:00
Stary tesrtament
* Księga Abdiasza
* Księga Aggeusza
* Księga Amosa
* Księga Daniela
* Księga Estery
* Księgi Ezdrasza
* Księga Ezdrasza
* Księga Ezechiela
* Księga Habakuka
* Księga Hioba
* Księga Izajasza
* Księga Jeremiasza
* Księga Joela
* Księga Jonasza
* Księga Jozuego
* Księga Kapłańska
* Księga Koheleta
* 1 Księga Kronik
* 2 Księga Kronik
* 1 Księga Królewska
* 2 Księga Królewska
* Księga Tobiasza
* Księgi historyczne Starego Testamentu
* Lamentacje Jeremiasza
* Księga Liczb
* Księga Malachiasza
* Księga Micheasza
* Księga Nahuma
* Księga Nehemiasza
* Księga Ozeasza
* Pieśń nad pieśniami
* Księga Powtórzonego Prawa
* Księga Przysłów
* Księga Psalmów
* Księga Rodzaju
* Księga Rut
* 1 Księga Samuela
* 2 Księga Samuela
* Księga Sofoniasza
* Księga Sędziów
* Księga Wyjścia
* Księga Zachariasza

Nowy Testament
* Apokalipsa świętego Jana
* Dzieje Apostolskie
* Ewangelia Jana
* Ewangelia Marka
* Ewangelia Mateusza
* Ewangelia Łukasza
* List do Filemona
* List do Hebrajczyków
* List Jakuba
* 1. List Jana
* 2. List Jana
* 3. List Jana
* List Judy
* 1. List Piotra
* 2. List Piotra
2 3 2