Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T17:19:32+01:00
ZACHOWANIE KIERUJĄCEGO PODCZAS PRZEJEŻDŻANIA PRZEZ PRZEJAZDY KOLEJOWE I ZBLIŻANIA SIĘ DO NICH

Art.28

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on zobowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
Obowiązek taki ma kierujący również wtedy, gdy przejazd wyposażony jest w zapory lub półzapory i są one podniesione. Przepis ten nakłada na kierujących przewidywanie ewentualnej awarii tych urządzeń.

Zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania przez tory kolejowe polegać musi na podjęciu działań odpowiednich do warunków i sytuacji a zmierzających do zapewnienia bezpiecznego przejazdu. Takimi działaniami może być:
- upewnienie się, czy nie zbliża się pociąg; w tym celu kierujący powinien bacznie obserwować przejazd i jego otoczenie,
- płynne przejeżdżanie przez przejazd z odpowiednią prędkością, bez dokonywania redukcji biegów na przejeździe
- podczas przejeżdżania przez przejazdy wielotorowe, wjeżdżanie na przejazd dopiero wtedy, gdy pociąg się oddali, co umożliwi obserwację pozostałych torów,
- jeżeli przejazd wyposażony jest w zapory lub półzapory, wzięcie pod uwagę, że mechanizm opuszczania uległ awarii lub dróżnik nie zareagował właściwie,
- jeżeli przed przejazdem umieszczony został znak B-20, bezwzględne zatrzymanie pojazdu i ruszenie dopiero po upewnieniu się, że nie nadjeżdża pociąg,
- w warunkach niedostatecznej widoczności, jeżeli jest taka potrzeba kierujący powinien wysiąść z pojazdu aby bezpośrednio upewnić się co do możliwości przejazdu.

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.
Rozumieć przez to należy zmniejszenie prędkości i upewnienie się, czy nie zbliża się pociąg, czyli należy bacznie obserwować tory a także nasłuchiwać. Przejazdy kolejowe oznaczone są w sposób bardzo wyraźny a ponadto słupki wskaźnikowe pokazują odległość od nich. Należy więc zawczasu zmienić bieg na odpowiedni do prędkości, aby nie było potrzeby zmiany biegu na torowisku. Musimy być również przygotowani do zatrzymania pojazdu, jeżeli znaki nakazują takie zachowanie a jeżeli nie mamy pewności lub jest zła widoczność, również wtedy gdy nie ma takiego wymogu. Nie można bowiem realizować zasady szczególnej ostrożności jadąc z dużą prędkością.

Należy zwrócić uwagę, że obowiązek zachowania szczególnej ostrożności ciąży na kierującym już w czasie zbliżania się do przejazdu kolejowego, a więc już na odcinku drogi od znaku ostrzegającego o przejeździe kolejowym do przejazdu. Słupki wskaźnikowe G-1 rozmieszczone w określony sposób na tym odcinku , pozwalają kontrolować dystans, jaki pozostał do przejazdu. Jest to więc czas na zmniejszenie prędkości, zlokalizowanie przejazdu, zorientowanie się w układzie torów względem drogi, zwiększenie odległości od poprzedzającego pojazdu, ustalenie rodzaju i stanu zabezpieczenia przejazdu itp.

ZAKAZY ZWIĄZANE Z PRZEJAZDAMI KOLEJOWYMI

Art. 28.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu;

Przypominany również o zakazach dotyczących zatrzymania i postoju pojazdu;

Zabronione jest:
- zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu
- postój pojazdu przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

Prezentacja plansz obrazujących te sytuacje.UNIERUCHOMIENIE POJAZDU NA PRZEJEŹDZIE KOLEJOWYM

Unieruchomienie pojazdu na przejeździe zdarza się bardzo rzadko, jednak takie wypadki miały miejsce i były bardzo tragiczne w skutkach. Kierujący pojazdem powinien więc unikać wszystkiego, co może doprowadzić do zatrzymania pojazdu w takim miejscu. Korzystnie jest wyrabiać w osobach szkolonych nawyk, aby bieg odpowiedni do pokonania przejazdu został włączony przed wjechaniem na przejazd i aby przejeżdżanie na przejazd odbyło się płynnie i możliwie szybko. Zachowanie kierujących w takich sytuacjach regulują następujący przepis:

Art. 28.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
Jeżeli nie ma innych możliwości, należy wybiec w kierunku zbliżającego się pociągu, lub inny pojazd szynowy żeby obsługa ujrzała sygnały możliwie wcześnie. Kierujący powinien nakazać wszystkim osobom znajdującym się w pojeździe jak najszybsze opuszczenie go i zejście z przejazdu.

Kodeks nie określa sposobów, w jaki należy dawać sygnały ostrzegawcze w takiej sytuacji. Zależy to od konkretnej okoliczności i możliwości.

Pojazd unieruchomiony trzeba próbować zepchnąć z torów, a jeżeli to jest niemożliwe to próbować zjechać posługując się rozrusznikiem (np. na I biegu).

Pamiętajmy, że pociąg potrzebuje ok. 1 km do zatrzymania się.

PRZEJAZD POJAZDÓW DŁUGICH PRZEZ PRZEJAZD KOLEJOWY

Art.28.

5. Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem.

Ta sytuacja w zasadzie nie dotyczy kat B.

PRZEJEŻDŻANIE PRZEZ TORY TRAMWAJOWE

Podczas przejeżdżania przez przejazd tramwajowy, obowiązują kierującego te samo przepisy, tzn.:

1. Należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się czy nie zbliża się tramwaj
2. Prowadzić pojazd z prędkością umożliwiającą zatrzymanie go w razie potrzeby
3. Nie wolno:
- objeżdżać zapór lub półzapór
- wjeżdżać na przejazd jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy
- omijać pojazdu oczekującego na otwarcie przejazdu, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu
- wyprzedzać pojazdu na przejeździe tramwajowym, chyba że ruch na tym przejeździe jest kierowany.
4. Obowiązkiem kierującego jest też niezwłoczne usunięcie unieruchomionego na przejeździe pojazdu lub ostrzeżenie kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
3 1 3