Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-17T17:21:53+02:00
Parlament spełnia cztery funkcje: ustrojodawczą (zmiana ustroju), ustawodawczą (prawo, ustawy), kreacyjną i kontrolną.

Funkcja ustrojodawcza - dzięki tej funkcji parlament ma prawo uchwalić konstytucję lub wprowadzić do niej zmiany.
Funkcja ustawodawcza - na jej mocy, parlament ma prawo do stanowienia ustaw, które są podstawowymi aktami prawnymi, powszechnie obowiązującymi w Polsce.
Funkcja kreacyjna - polega na powoływaniu członków, którzy wchodzą w skład organów państwowych. Sejm wyznacza członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. Wskazuje kandydata (za zgodą Senatu) na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Funkcja kontrolna - polega na sprawowaniu kontroli nad rządem (przysługuje tylko Sejmowi).
9 2 9
2009-09-17T17:23:08+02:00
Funkcja ustrojodawcza
Funkcja ustawodawcza
Funkcja kreacyjna
Funkcja kontrolna
7 3 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-17T17:28:35+02:00
-ustrojodawcza (prawo do zmiany ustorju polityczneog, społecznego i ekonomicznego państwa poprzez zmianę konstytucji)
-ustawodawcza (tworzenie aktów prawnych rangi ustawowej. Parlament ejst najważniejsym organem państwa, co wynika zzasady trójpodziału władzy. Ustawy mogą regulować wszystki dziedziny życia w pastwie)
-kreacyjna (wybór innych organów państwowych. SEJM powołuje Rada Ministrów - także odwołuje, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, prezes NIK - na wniosek PRezydenta. SEJM Z SENTATEM: członków KRRiT - 2 sejm, 1 senat, członków Krajowej Rady Sądownictwa - 4 sejm, 2 senat, członków rady polityki pieniężnej - po 3 członków, Prezesa NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika PRaw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
-kontrolna (posiada ją tylko sejm, który ma prawo kontrolować rząd. Instrumenty kontroli: absolutorium - zatwierdzenie działalności finansowej rządu, zapytania i interpelacje, komisje śledcze, pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej, wotum zaufania i wotum nieufności)
-wpółtworzenie kierunków polityki państwa (uchwała o stanie wojennym, zgoda na ratyfikowanie umów międzynarodowych, zarządzenie referendum)
4 3 4