Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T18:01:12+01:00
Zad. I
Nierówności społeczne oznaczają nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie.

Uzależnienie – nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie to ma kilka znaczeń.
W języku potocznym termin "uzależnienie" jest stosowany głównie do osób, które nadużywają narkotyków (narkomania), leków (lekomania), alkoholu (alkoholizm), czy papierosów. W szerszym kontekście może odnosić się do wielu innych zachowań, np. gier hazardowych, oglądania telewizji, internetu, czy seksu. Są to uzależnienia często mniej znane i opisane, nie zawsze nawet określane w oficjalnych klasyfikacjach chorób, jako zaburzenie

Ubóstwo - bieda w ujęciu ekonomicznym, np. ubóstwo absolutne

Polityka lokalna - jest to polityka administracyjna kształtowana przez organy samorządu terytorialnego, która oznacza przede wszystkim wybór celów działania kolejności i sposobów ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Jej wymiar lokalny ujawnia się w tym, że ogranicza się ona do przestrzeni wytyczonej granicami granicy lub powiatu.

W zakresie działań własnych organy samorządu lokalnego kształtują politykę lokalną przy współ udziale administracji rządowej, bo to jest zdeterminowane ustawami. Dlatego też nadzór nad polityką lokalną w zakresie zadań własnych sprawowany jest na podstawie jedyne kryterium legalności a w zakresie zadań zleconych sprawowany jest również na podstawie kryterium celowości i gospodarności.

Formą odzwierciedlania polityki lokalnej są zwłaszcza akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy lub powiatu takie jak:
- strategie rozwoju
- programy gospodarcze
- plany zagospodarowania przestrzennego
- zasady zarządu mieniem komunalnym

Istotę polityki lokalnej stanowi jej nastawienie na własne środowisko, jego interesy, choćby nawet doprowadzić to miało w rezultacie do konfliktów z racją stanu wyższego rzędu.

Stosunki międzyludzkie, stosunki społeczne, wzajemne, różnorodne relacje występujące między ludźmi (osobami) w ramach życia społecznego (zbiorowości, grup społecznych, warstw, klas). Na kształtowanie się stosunków międzyludzkich największy wpływ mają: struktura zbiorowości, pozycje społeczne poszczególnych jednostek, społeczne stosunki produkcji.1 5 1
2010-01-03T18:01:13+01:00
1, zad.
nierówności społeczne- oznaczają nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie
Uzależnienie- nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji.
ubóstwo,można nazwać biedą, a także małą różnorodnościa. np języka, stylu
polityka lokalna- jest to polityka administracyjna kształtowana przez organy samorządu terytorialnego, która oznacza przede wszystkim wybór celów działania kolejności i sposobów ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej.
Rywalizacja- inaczej można nazwac zmaganiemi między soba o jaką nagrode naprzykład
Stosunki między ludzkie- wzajemne, różnorodne relacje występujące między ludźmi (osobami) w ramach życia społecznego (zbiorowości, grup społecznych, warstw, klas). Na kształtowanie się stosunków międzyludzkich największy wpływ mają: struktura zbiorowości, pozycje społeczne poszczególnych jednostek, społeczne stosunki produkcji.


A 2 zad niestety nie wiem :(
2010-01-03T18:07:37+01:00
Zad. 1
Nierówności społeczne - oznaczają nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie. Nierówność społeczna oznacza taki stan, w którym jakaś jednostka lub grupa z racji swojej pozycji społecznej korzysta w większym stopniu niż inni z przywilejów, a także dóbr będących przedmiotem powszechnych aspiracji, takich jak: dochód, przedmioty materialne, mieszkanie, oświata, kultura, wypoczynek, czas wolny, a także działalność społeczna, praca i zdrowie .

Uzależnienie - nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji.

Ubóstwo - oznacza biedę, cnotę i małą różnorodność albo małą liczbę czegoś, czyli niewiele.

Polityka lokalna - jest to polityka administracyjna kształtowana przez organy samorządu terytorialnego, która oznacza przede wszystkim wybór celów działania kolejności i sposobów ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej.

Rywalizacja - jest jednym z zachowań, które niewątpliwie przynależą do motywu umacniania siebie i ekspansji własnego ja.

Stosunki między ludzkie - stosunki społeczne, wzajemne, różnorodne relacje występujące między ludźmi w ramach życia społecznego.

Zad. 2
Parowanie jest to przejście cieczy w parę. Proces ten polega na odrywaniu się cząstek wody od wilgotnej powierzchni i przechodzeniu jej do powietrza jako drobiny pary wodnej. Podczas tego procesu pobierana jest energia z otoczenia. Wielkość parowania wyrażona jest w mm grubości wody, która wyparowuje w jednostce czasu. Zależy ona od:
- temperatury otoczenia,
- temperatury ciała parującego,
- wilgotności powietrza,
- prędkości ruchu powietrza,
- ciśnienia atmosferycznego.
Szybkość parowania osiąga wartość maksymalną w próżni. Parowanie w całej objętości cieczy określane jest jako wrzenie.

Topnienie jest to przejście substancji ze stanu stałego w ciecz. Zachodzi ona w stałej temperaturze. Podczas topnienia pobierane jest ciepło, które zużywane jest na osłabienie wiązań międzyatomowych i zniszczenie periodycznej struktury sieci krystalicznej. Topnienie substancji bez zmiany jej składu nosi nazwę topnienia kongruentnego, jeśli natomiast substancja podczas podnoszenia temperatury uległa rozkładowi to zjawisko takie nosi nazwę topnienia niekongruentnego.