Odpowiedzi

2010-01-03T20:25:49+01:00
Przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą postępowanie naprawcze zobowiązany jest dokonać kilku czynności. Kiedy jest już zagrożony niewypłacalnością powinien złożyć w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, zawierające szereg danych (imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy chodzi o spółkę osobową lub osobę prawną - reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia; oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek; wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; informację, czy przedsiębiorca jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych; informację, czy przedsiębiorca jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi) oraz oświadczenie, iż nie zachodzi żadna z okoliczności wyłączających zastosowania postępowania naprawczego (Nie jest to przedsiębiorca, który już prowadził postępowanie naprawcze, jeżeli od jego umorzenia nie upłynęły 2 lata; który już był objęty układem zawartym w postępowaniu naprawczym albo upadłościowym, jeżeli od wykonania układu nie upłynęło 5 lat; przeciw któremu przeprowadzono postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku, albo w którym przyjęto układ likwidacyjny, jeżeli od prawomocnego zakończenia postępowania nie upłynęło 5 lat; w stosunku do którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości albo umorzono postępowanie upadłościowe z braku majątku na zaspokojenie kosztów postępowania, jeżeli od uprawomocnienia się postępowania nie upłynęło 5 lat).

Poza tym przedsiębiorca ma obowiązek złożyć jeszcze:

•plan naprawczy,
•aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
•aktualne sprawozdanie finansowe, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku sporządzania takiego sprawozdania - bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed złożeniem wniosku,
•spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia,
•oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
•spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty
•wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,
•informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika,
•miejsce zamieszkania i adresy reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni,
•oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym o prawdziwości danych i oświadczenia, zawartych w oświadczeniu o wszczęciu postępowania naprawczego i załączonych dokumentach.