Odpowiedzi

2009-09-17T18:17:14+02:00
1.
Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa.
- rzeźba terenu - gł. równinne lub lekko faliste tereny, wpływa na mechanizację prac polowych (w górach trudno).
- klimat, pogoda - wpływa na wzrost i plonowanie upraw, opady, nagrzanie, oświetlenie również.
- wody - zaspokaja zapotrzebowanie roślin na wilgoć. Warunki wodne w różnych częściach Polski są różne. Kształtują je opady atmosferyczne, parowanie, melioracje.
- gleba - istotny czynnik wegetecji roślin, dostarcza składniki pokarmowe i wodę.

Pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa:
- polityka rolna państwa - ustalane ceny towarów nabywanych i zbywanych ceny produktów z importu, eksportu, kredyty, ustawodawstwo.
- stan rozwoju społeczno-gospodarczego- produkcja przemysłu dla rolnictwa, przemysł rolny i spożywczy.
- handel - wewnętrzny, zewnętrzny zagraniczny.
- transport
- rzemiosło.
- nauka i oświata
- budownictwo

2.Region zachodnioeuropejski - należą do niego państwa Europy Zachodniej, Północnej i Południowej. Cechuje się przewagą intensywnego, towarowego rolnictwa o mieszanej produkcji roślinno-zwierzęcej.

· Region wschodnioeuropejsko-syberyjski - występuje w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w azjatyckiej części Rosji (w dawnych krajach komunistycznych). Przeważa w nim rolnictwo wielkoobszarowe, uspołecznione o dość dużym stopniu mechanizacji. Wyjątkiem jest Polska oraz państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii, gdzie przeważa drobne rolnictwo indywidualne. Towarowość rolnictwa jest różna. Przeważa mieszany, roślinno-zwierzęcy kierunek produkcji, a w Europie Wschodniej - kierunek roślinny.

· Region środkowoazjatycki - przeważa w nim ekstensywne rolnictwo uspołecznione o mieszanym kierunku produkcji. Na terenach nawadnianych uprawiana jest przede wszystkim bawełna.

· Region wschodnioazjatycki - obejmuje większość Chin, Koreę Północną i Wietnam. Przeważa tam wielkoobszarowe rolnictwo uspołecznione. Niewielka jest towarowość tego rolnictwa.

· Region południowo- i południowo-wschodnioazjatycki - występuje na Półwyspie Indochińskim, w Indiach, Bangladeszu, Korei Południowej, Indonezji i Japonii. Dominują w nim niewielkie gospodarstwa chłopskie. Jest to gospodarka intensywna, lecz niskotowarowa. Wyjątkiem jest Japonia, gdzie towarowość produkcji jest wysoka.

· Region zachodnioazjatycki-północnoafrykański - obejmuje północną Afrykę oraz zachodnią Azję do Pakistanu włącznie. Cechują go niewielkie gospodarstwa. Jest to rolnictwo ekstensywne. Na obszarach nawadnianych występuje gospodarka intensywna, lecz niskotowarowa. Na terenach pustynnych dominuje pasterstwo koczownicze.

· Region afrykański - Afryka na południe od Sahary. Najczęściej jest to gospodarka prymitywna o niskiej produktywności. Wyjątkiem jest RPA, gdzie występuje intensywne rolnictwo wysokotowarowe.

· Region północnoamerykański - obejmuje Kanadę i USA. Przeważa gospodarka wysokotowarowa, intensywna lub ekstensywna. Cechą charakterystyczną jest wysoki stopień specjalizacji produkcji.

· Region Ameryki Łacińskiej - występują w nim tradycyjne gospodarstwa chłopskie oraz wielkoobszarowe gospodarstwa plantacyjne. Znaczący jest też ekstensywny chów bydła.

· Region australijsko-nowozelandzki - posiada podobne cechy jak region północnoamerykański. Jest to rolnictwo wysokotowarowe o wysokim stopniu specjalizacji.
1 1 1