Odpowiedzi

2010-01-03T21:22:20+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T21:30:16+01:00
1. Powietrze atmosferyczne:

Ze względu na duże uprzemysłowienie województwa, Dolny Śląsk zajmuje drugie miejsce w Polsce w ilości wprowadzanego do atmosfery pyłu (ok. 11,4% całkowitej ilości pyłu w Polsce) oraz piąte miejsce w ilości wprowadzanych zanieczyszczeń gazowych (7,4% całkowitej ilości zanieczyszczeń gazowych). W 2000r. całkowita emisja zanieczyszczeń z zakładów wynosiła: pył 20,6 tys Mg, dwutlenku siarki 72,6 tys. Mg, tlenku azotu 24,5 Mg.
W latach 1990r. główne zanieczyszczenia powietrza w naszej okolicy pochodziły ze spalania energetycznego węgla w kotłowniach zakładowych, lokalnych kotłowniach ogrzewających od jednego do kilku budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej oraz domowych piecach opalanych węglem.


2. Odpady

Głównym problem naszego terenu z zakresu ochrony środowiska jest brak nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Powszechnie stosowaną metodą postępowania z odpadami jest ich deponowanie na składowiskach odpadów. W województwie dolnośląskim na 169 gmin przypadają 142 składowiska odpadów komunalnych o łącznej objętości składowania 48 mln m3 i zajmujących 416 ha. Na dzień dzisiejszy ogólna liczba składowanych odpadów wynosi 36 mln m3, co stanowi 74% ich pojemności. Przy założeniu, że rocznie na terenie województwa powstaje ok. 3,6 mln m3 można wyliczyć, że przy braku inwestycji związanych z gospodarką odpadami za około 5-6 lat nie będzie miejsc umożliwiających składowanie odpadów. Głównym źródłem powstawania odpadów przemysłowych w województwie dolnośląskim jest górnictwo węgla, wydobycie surowców mineralnych, przemysł energetyczny i hutnictwo. Przy czym Piławy dotyczy bardziej wydobycie surowców mineralnych.3. Jakość wód powierzchniowych:

Rejestrowana w 2000 r. w systemie statystyki państwowej ilość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych z punktowych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego wynosiła 209,7 mln m3, z czego 187,7 mln m3 stanowiły ścieki wymagające oczyszczania. Zrzuty bezpośrednio z zakładów przemysłowych stanowiły 41,5% ogółu ścieków, a odprowadzane z miejskich systemów kanalizacyjnych 58,4%.
Przepływająca przez Piławę Górną rzeka Piława ma swoje źródła w okolicy wsi Kluczowa. Rzeka jest ciekiem III rzędu, prawobrzeżnym dopływem Bystrzycy, uchodzącym do niej w km 59,7. Całkowita długość Piławy wynosi 45,6 km. Rzeka poprzez dopływy odwadnia tereny należące do Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Piława wraz z niektórymi dopływami obejmuje tereny uprzemysłowione z miejscowościami: Piława Górna, Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów. Jakość wody w rzece Piławie w 2001 r. badano w 5 przekrojach pomiarowych. Jednocześnie z rzeką kontrolowano jej silnie zanieczyszczony dopływ - potok Brzęczek.
Głównymi źródłami zanieczyszczenia rzeki Piławy są:
-mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Piławie Górnej (ilość odprowadzanych ścieków - 580 m3/d),
-mechaniczno-biologiczna, z podwyższonym stopniem usuwania biogenów, oczyszczalnia ścieków w Dzierżoniowie (ilość odprowadzanych ścieków - 9120 m3/d). W 2001 r. kontynuowana była rozbudowa i modernizacja wymienionej oczyszczalni. Obydwie oczyszczalnie odprowadzają ścieki bezpośrednio do rzeki Piławy.
Natomiast odbiornikami ścieków z niżej wymienionych oczyszczalni są dopływy Piławy:
-mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Bielawie, odprowadzająca ścieki do potoku Brzęczek (ilość odprowadzanych ścieków - 13000 m3/d). Kontynuowana jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni,
-mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Pieszycach, odprowadzająca ścieki do Pieszyckiego Potoku (ilość odprowadzanych ścieków - 206 m3/d),
-grupowa oczyszczalnia ścieków w Mościsku, odprowadzająca ścieki do potoku Gniłego (ilość odprowadzanych ścieków - 150 m3/d).
Z przeprowadzonych analiz wynika, że jakość wód rzeki na całej długości nie odpowiadała normom.


1 5 1