Odpowiedzi

2010-01-04T12:39:06+01:00
Przyczyny:
Krzywousty w chwili śmierci miał 4 synów, (piaty urodził się po jego śmierci). Testament Krzywoustego był próbą przeprowadzenia takiego podziału kraju między synów władcy, żeby możliwe było jednocześnie utrzymanie jedności państwa i niedopuszczenia do walk o tron.

Skutki:
- W 1146 roku senior Władysław II zostal wygnany z Polski przez swoich młodszych braci(juniorów) i sprzymierzonych z nimi możnowładców (stąd otrzymał przydomek Wygnaniec).Bunt możnowładców był także przyczyną zrzucenia z tronu jednego z kolejnych seniorów Mieszka III Starego.
Wzrostowi roli możnowładców (świeckich i duchowych) towarzyszył upadek instytucji senioratu.

- rozbicie dzielnicowe i związany z tym niemal całkowity zanik władzy centralnej miał także swoje negatywne skutki dla sytuacji wewnętrznej kraju.

- Gdy między Piastami trwaly walki o seniorat, Polska tracila ziemie. W 1181 r. książęta Pomorza Zachodniego złożyli hołd lenny cesarzowi Fryderykowi I Barbarossie.

- Usamodzielniło się Pomorze Gdańskie rządzone przez lokalnych władców nie wywodzących się z dynastii piastowskiej.
35 4 35