Proszę o pomoc. Jestem w stanie dać więcej pkt.
Na podstawie tekstów źródłowych które umieszczam w załącznikach należy wykonać polecenia, odp na pytania.
1. Dlaczego luteranizm zyskał poparcie szlachty i książat niemieckich? ( tekst 56, 57, tezy Lutera)
2. Podaj stosunek Lutra do problemów i ruchów społecznych w Niemczech ( tekst 56.)
3. -Przedstaw etapy sporu między lutrem, a cesarzem i kościołem.
- jakie zarzuty przedstawił lutrowi cesarz Karol V?
- oceń tę argumentację
- jaką rolę zastrzegł sobie Karol V w rozstrzygnięciu sporu religijnego? (tekst 570

1

Odpowiedzi

2009-09-19T11:43:04+02:00
1. Luteranizm uzyskał poparcie przez swoją opozycję do katolickiej władzy i zerwanie z kościołem katolickim, który posiadał ogromne dobra w kraju i nakładał dodatkowe podatki na wiernych. Pogłębiał decentralizację w kraju, która była na rękę możnowładcom. Ponadto nie wymagał od wiernych życia w ubóstwie i był przychylny pomnażaniu bogactwa.

2. M. Luter uważał za największe źródło inspiracji Pismo Święte. Nim przede wszystkim powinni kierować się ludzie. Aby było to możliwe, potrzebna była powszechna edukacja, szczególnie w zakresie znajomości Biblii. Był przeciwny kultowi świętych, a przede wszystkim kontroli tego kultu przez papieża.

3.
a)
- wystąpienie M. Lutra
- wezwanie papieskie do odwołania tez
- zignorowanie wezwania przez M. Lutra
- bulla papieska, nakaz spalenia książek napisanych przez niepokornego mnicha
- interwencja cesarska - ponowne wezwanie do wyrzeczenia się głoszonych nauk
- odmowa Lutra i, w konsekwencji, wygnanie go z kraju wraz ze zwolennikami

b) Cesarz Karol V powołał się na władzę daną mu przez Boga i nieomylność papieża. Żadnej konstruktywnej krytyki M. Lutra nie przedstawił, nie znał też specjalnie jego nauki, a rozpoczynając zjazd w Wormacji nie znał nawet jego nazwiska. Jego działania w stosunku do mnicha podejmowane były pod presją papieska.

c) Karol V przypisał sobie rolę obrońcy prawdziwej wiary. Jako "miecz świecki" był wykonawcą woli papieskiej.
1 5 1