Odpowiedzi

2010-01-04T18:07:24+01:00
Piłka nożna.


Wymiary pola gry
Pole gry musi mieć kształt prostokąta. Długość linii bocznej musi być większa niż długość linii bramkowej.
Długość: minimum 90m, maksimum 120m;
Szerokość: minimum 45m, maksimum 90m;
Zawody międzynarodowe
Długość: minimum 100m, maksimum 110m;
Szerokość: minimum 64m, maksimum 75m;

Oznaczenie pola gry
Pole gry jest oznaczanie liniami. Linie te należą do powierzchni, których są granicami.
Dwie dłuższe linie ograniczające pole gry nazywane są liniami bocznymi. Dwie krótsze nazywane są liniami bramkowymi.
Wszystkie linie nie mogą mieć więcej niż 12 cm szerokości.
Pole gry jest podzielone na dwie połowy linią środkową.
Punkt środkowy pola gry jest wyznaczony jako środek linii środkowej. Z punktu środkowego wyznacza się okrąg o promieniu 9,15 m.

Pole bramkowe
Pole bramkowe wyznacza się na każdej linii bramkowej w następujący sposób:
Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej, w odległości 5,5 m od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego. Te linie rozciągają się na polu gry na odległość 5,5 m i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej.
Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkową jest polem bramkowym.

Pole karne
Pole bramkowe wyznacza się na każdej linii bramkowej w następujący sposób:
Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej w odległości 16,5 m od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego. Te linie rozciagają się na polu gry na odległość 16,5 m i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkowa nazywana jest polem karnym.

Wewnątrz każdego pola karnego wyznacza się punkt karny w odległości 11 m od punktu środkowego pomiędzy słupkami bramkowymi i w równej odległości od nich. Łuk koła o promieniu 9,15 m, którego środkiem jest punkt karny wyznacza się na zewnątrz pola karnego.

Chorągiewki
Chorągiewki o nieostro zakończonym drzewcu i wysokości nie mniejszej niż 1,5 m nad podłożem umieszczane są w każdym narożniku pola gry.

Chorągiewki mogą być także umieszczone poza polem gry, na przedłużeniu linii środkowej po obu stronach pola gry, nie bliżej jednak niż 1 m od linii bocznej.

Łuk pola rożnego
Z punktu umieszczenia każdej choragiewki rożnej wyznacza się na polu gry łuk koła o promieniu 1 m.

Bramki
Bramki muszą być umieszczone na środku każdej linii bramkowej.

Bramki składają się z dwóch pionowo ustawionyuch słupków równoodległych od chorągiewek rożnych i połączonych u góry poziomą poprzeczką.

Odległość pomiędzy wewnętrzymi krawędziami słupków bramkowych wynosi 7,32 m, a odległość od dolnej krawędzi poprzeczki do podłoża wynosi 2,44 m.

Słupki bramkowe i poprzeczki mają szerokość i głębokość, która nie może przekroczyć 12 cm. linie bramkowe są tej samej szerokości jak głębokość słupków i poprzeczki. Siatki bramkowe mogą być umocowane do bramek i podłoża poza bramką zakładając, że są one właściwie, odpowiednio podparte i nie przeszkadzają bramkarzowi.

Względy bezpieczeństwa
Bramki muszą być pewnie zakotwiczone w podłożu. Bramki przenośne mogą być stosowane jedynie, gdy spełniają ten wymóg.Rozstrzygnięcia International F.A. BoardJeżeli poprzeczka zostanie uszkodzona, lub przemieści się, gra musi być przerwana do czasu naprawienia lub postawienia jej na właściwe miejsce. Jeżeli naprawa nie jest możliwa, zawody należy zakończyć. Użycie liny do zastąpienia poprzeczki jest niedozwolone. Jeżeli poprzeczka może być naprawiona, zawody wznawiane są rzutem sędziowksim w miejscu gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry

Słupki bramkowe i poprzeczki muszą być wykonane z drewna, metalu lub innego dozwolonego materiału. Ich kształt może być kwadratowy, prostokątny, okrągły lub eliptyczny i nie mogą one stanowić zagrożenia dla zawodników

Żaden rodzaj reklamy, stałej lub świetlnej, nie jest dozwolony na polu gry i wyposażeniu tego pola (włączając siatki bramkowe i powierzchnie nimi otoczone) od czasu, gdy drużyny wchodzą na pole gry, aż do czasu opuszczenia przez nie pola gry na przerwę i od czasu, gdy powracają na pole gry, aż do zakończenia zawodów. W szczególności, żadnego rodzaju materiały reklamowe nie mogą być umieszczane na bramkach, siatkach bramkowych, drzewcach chorągiewek i ich flagach. Żadne dodatkowe wyposażenie (kamery, mikrofony itp.) nie mogą być zamocowane do wyposażenia pola gry.

Nie można umieszczać jakiegokolwiek rodzaju reklamy na podłożu w obrębie strefy technicznej lub w odległości do 1 metraod linii bocznej i poza polem gry.

Reprodukcja, zarówno stała jak i świetlna, przedstawiająca logo lub emblematy FIFA, federacji, związków krajowych, lig, klubów lub innych organizacji jest zabroniona na polu gry i wyposażeniu tego pola (włączając siatki bramkowe i powierzchnie nimi otoczone) podczas trwania gry, jak opisano to wyżej

Na zewnątrz pola gry może być wykonane oznaczenie, pod kątem prostym do linii bramkowej, w odległości 9,15 m od łuku pola rożnego, byzachowana została przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas wykonywania rzutu z rogu.


Wymiary pola gry

1. Zawody mistrzowskie szczebla centralnego mogą być rozgrywane jedynie na polach gry, których długość jest nie mniejsza niż 100 m, a szerokość nie mniejsza niż 64 m Wszystkie inne pola gry należy wyznaczyć w wymiarach określonych warunkami lokalnymi, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachowując proporcje między ich długością i szerokością.


Oznaczenie pola gry

2. Prowadzenie zawodów bez wyraźnie oznaczonych linii mających zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu gry jest niedozwolone. Linie te na polecenie sędziego muszą być poprawione.

3. Szerokość linii bramkowej musi odpowiadać głębokości słupków bramkowych oraz poprzeczki i być wykreślona w taki sposób, aby krawędzie linii oraz słupków wzajemnie pokrywały się.

4. Szerokość linii wyznaczających poszczególne pola na polu gry stanowi część składową tych pól.

5. Linia środkowa jest linią neutralną - należy jednocześnie do obu połów pola gry. Zawodnik znajdujący się na linii środkowej uważany jest za zawodnika przebywającego na swojej połowie pola gry.

6. Związki krajowe, szczególnie podczas zawodów międzynarodowych powinny: - ograniczyć ilość fotografów wokół pola gry,

- wyznaczyć linię fotografa poza liniami bramkowymi w odległości co najmniej 2 metrów od chorągiewki rożnej, przez punkt oddalony co najmniej 6 metrów za słupkami bramkowymi,

- zakazać fotografom przekraczania tych linii,

- zabronić używania sztucznego światła lamp błyskowych. Przebywanie fotoreporterów podczas zawodów poza linią fotografa dozwolone jest pod warunkiem uzyskania zgody organizatora zawodów na wykonywanie swoich czynności. Organizator zawodów powinien jednolicie oznakować uprawnionych fotoreporterów.

7. Każdy związek krajowy organizujący zawody międzynarodowe zobowiązany jest do powiadomienia drużyny przeciwnej przed zawodami o miejscu zawodów i wymiarach pola gry.


Chorągiewki

8. Chorągiewki rożne i środkowe o wymiarach 30 cm x 40 cm powinny być koloru żółtego względnie innego jasnego. Dopuszcza się stosowanie chorągiewek rożnych i środkowych o barwach klubowych, jednak takich, aby były z daleka widoczne.

9. Drzewce chorągiewek o wysokości nie niniejszej niż 1,5 m muszą być umocowane w podłożu tak, aby poddawały się naporowi zawodników.

10. Sędziemu nie wolno prowadzić zawodów bez chorągiewek rożnych, a zawodnikom nie wolno ich usuwać lub odchylać. Uszkodzenie chorągiewki rożnej musi powodować zastąpienie jej inną chorągiewką.

1 1 1
2010-01-04T18:12:46+01:00
Siatkówka

Piłka siatkowa– sport drużynowy, w którym uczestniczą dwa sześcioosobowe zespoły, w każdym: rozgrywający, atakujący, dwóch środkowych i dwóch przyjmujących oraz libero, – na boisku przebywa jednak tylko sześciu zawodników, libero zmienia się najczęściej ze środkowymi, gdy drużyna przyjmuje zagrywkę. Mecze siatkówki rozgrywane są przez dwa 6-osobowe zespoły, a łącznie z rezerwowymi jeden zespół może składać się maksymalnie z 12 zawodników, trenera, asystenta trenera, lekarza i masażysty. Podstawowymi pozycjami w siatkówce są: przyjmujący, atakujący, środkowy, rozgrywający i libero. Kapitanem zespołu może zostać jeden z zawodników z wyjątkiem libero i tylko on ma prawo w imieniu drużyny konsultować się z sędzią zawodów w sprawach dotyczących meczu.
Przed rozpoczęciem każdego seta trener musi przekazać kartkę z ustawieniem początkowym swojego zespołu, co jest niezbędne do kontrolowania porządku rotacji zawodników w czasie gry. Rotacja zawodników następuje wtedy, kiedy zespół odbierający zagrywkę zdobywa prawo do wykonywania zagrywki. Zawodnicy dokonują wtedy zmiany pozycji, przesuwając się o jedną zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zawodnik z pozycji 2 przechodzi na pozycję 1, zawodnik z pozycji 1 przechodzi na pozycję 6, itd...)
W momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej połowie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji (z wyjątkiem zawodnika zagrywającego) - trzej zawodnicy linii ataku wzdłuż siatki (zajmują miejsca: 4 - lewy ataku, 3 - środkowy ataku, 2 - prawy ataku) i trzej z linii obrony (na miejscach: 5 - lewy obrony, 6- środkowy obrony i 1 - prawy obrony). Każdy z zawodników linii obrony musi znajdować się dalej od siatki niż odpowiadający mu zawodnik linii ataku. Po wykonaniu zagrywki zawodnicy mogą zajmować dowolną pozycję na swoim polu gry. W przypadku gdy popełniono błąd ustawienia bądź rotacji, a piłka została już uderzona przez zagrywającego, zespół przegrywa akcję.
Zespół może w jednym secie dokonać maksimum 6 zmian. Jeden lub więcej zawodników może być zmienionych w tym samym czasie. Zawodnik ustawienia początkowego może opuścić boisko tylko jeden raz w secie i może powrócić na boisko tylko na miejsce w ustawieniu, które zajmował przed opuszczeniem boiska. Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko tylko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia początkowego i może być zmieniony tylko przez tego zawodnika, którego zastąpił.
Jeśli dokonano zmiany nieregulaminowej a gra została wznowiona, zespół jest ukarany przegraniem akcji a zmiana musi być skorygowana. Punkty zdobyte w okresie trwania błędu przez zespół popełniający błąd są anulowane a punkty zdobyte przez przeciwnika zostają zachowane.
Zasady gry i podstawowe przepisy
Mecz siatkówki rozgrywa się do 2 lub wygranych setów. Seta wygrywa ten zespół, który pierwszy osiągnie 25 punktów przy koniecznej przewadze 2 punktów. Punkt może zdobyć każda drużyna, zarówno ta, która wykonuje zagrywkę (serw), jak i ta, która zagrywkę przyjmuje. Punkty zdobywa drużyna, która prawidłowym zagraniem spowoduje dotknięcie piłki boiska przeciwnika. Zdobywa się również punkt wtedy, gdy przeciwnik popełni błąd.
Piłka może być odbijana każdą częścią ciała. Jeśli piłka jest podnoszona, pchana, rzucana uznaje się ją za przetrzymaną.
W grze nie wolno:
- dotykać siatki,
- przekraczać linii środkowej,
- zawodnikowi obrony atakować z pola ataku,
- drużynie odbijać piłki więcej niż 3 razy (4 razy z odebraniem po bloku),
- odbijać piłki kolejno 2 razy z rzędu przez tego samego zawodnika (z wyjątkiem odbicia po bloku).
Komisja sędziowska składa się z:
- sędziego pierwszego,
- sędziego drugiego,
- sekretarza,
- sędziów liniowych.
Sędzia pierwszy kieruje całą komisją i jest odpowiedzialny za prowadzenie zawodów zgodnie z przepisami. Ma on obowiązek interweniowania w tych momentach, gdy popełniony został jakiś błąd.
Sędzia drugi wydaje decyzje dotyczące błędów popełnianych pod siatką, kontroluje ustawienie zawodników oraz zmiany i przerwy w grze.
Sekretarz wypełnia protokół, a w czasie gry notuje zdobyte punkty, zmiany zawodników i przerwy w grze.
Sędziowie liniowi sygnalizują miejsce upadku piłki wzdłuż linii końcowych.
Po gwizdku któregokolwiek z sędziów każdą akcję uważa się za zakończoną.
Każda z drużyn ma prawo do 2 przerw na odpoczynek (po 30 s) w czasie jednego seta. Żądanie przerwy zgłasza trener lub kapitan drużyny. Przerwy na zmiany zawodnika trwają tylko tyle, ile trzeba czasu na dokonanie zmiany. Między setami przerwa trwa 2 min. Siatkówka plażowa - popularna sportowa gra zespołowa rozgrywana na piasku. Od roku 1996 jest to dyscyplina olimpijska.
1 1 1
2010-01-04T18:15:53+01:00
Piłka nożna.
Sport który wywołuje największe emocje u wielu ludzi.
Piłka nożna jest kochana przez ludzi na całym świecie stadiony są zapełnione często po brzegi z tego względu było już kilkaset wypadków na stadionach i bójek między "kibolami" drużyn.
najlepsze drużyny świata w piłce w tej chwili to niewątpliwie FC BARCELONA, Manchester UTD, Chelsea Londyn, Arsenal Londyn OL. LYON, OL Marsylia.
Mogę tak wymieniać w nieskończoność.
Największe na świecie rozgrywki w piłce nożnej to Mistrzostwa Świata (seniorów), w europie są to Mistrzostwa Europy.
Drugim turniejem na świecie lecz klubowym są Klubowe Mistrzostwa Świata.
W Europie najlepszymi ligami świata są
-hiszpańska
-angielska
-francuska
-niemiecka
-włoska.
Najlepszymi zawodnikami są
-C.Ronaldo
-Messi
-Ronaldinho
-Ibrahimowić
W polskiej lidze gra 16 zespołów w której najlepszymi są
Wisła, Legia i LECH.
najlepszym polskim zawodnikiem jest Ireneusz Jeleń który gra we francuskim klubie Auxerre.
największymi rozgrywkami w europie są:
-Liga Mistrzów
-Liga Europejska.
W polskiej lidze najlepsi zawodnicy to S.Peszko, R.Lewandowski, P.Brożek
Reprezentacja polski w piłce nożnej nie gra jakiejś czołowej piłki w świecie futbolu lecz potrafi grac z najlepszymi i ich ogrywać.
TRENEREM REPREZENTACJI POLSKI JEST FRANCISZEK SMUDA :))