Odpowiedzi

2009-04-02T23:25:56+02:00
1. Monitoring - pozwala oceniać skutki stosowanej polityki ekologicznej i podejmowanych w jej ramach działań ochronnych,
przewidywać zmiany zachodzące w wyniku zamierzonych działań, co wchodzi w zakres prognozy zmian stanu wód.

2. Ograniczenie ilości składowisk odpadów stałych oraz odprowadzania ścieków.

3. Ograniczenie ilości rurociągów podziemnych.

3. Tworzenie dróg i autostrad z dala od miejsca, gdzie znajdują się wody pozdziemne.

4. Właściwe stosowanie nawozów i środków ochrony roślin przez rolników.

5. Zaprzestanie złej gospodarki odpadami z hodowli zwierząt i produkcji pasz.

6. Poprawienie stanu sanitarnego wsi - kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, odpowiednio zabezpieczone wysypiska odpadów.