1. Wyjaśnij znaczenia wyrazów: aforyzm, emigracja i zastosuj je w zdaniach.
2. Wyjaśnij znaczenie podanych wyrazów i ustal ich pochadzenie:
nostalgia, koligacja, indeks, gradacja, inpertynencja, incognito, elekwentny.
3. Do podanych wyrazów obcych dopisz ich rodzime odpowiedniki:
-aprobata
-aspekt
-korekta
-postulat1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:57:18+01:00
1. aforyzm- zwięzła wypowiedź zawierająca ogólną myśl, moralną, filozoficzną, psychologiczną, estetyczną(często bardzo błyskotliwa) np. Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno.

emigracja- wyjeżdżanie ludności z jednego państwa do drugiego. Jej przyczyny mogą być polityczne, ekonomiczne, religijne lub naukowe. "Coraz więcej Polaków emigruje do Wielkiej Brytanii za pracą."

2 nostalgia, - tęsknota, najczęściej za ojczyzną (gr. nóstos 'powrót' z łac. tłum)
koligacja,- pokrewieństwo, powinowactwo(łac. colligatio 'związek, styczność)
indeks - spis, rejestr (łac. index 'wskaźnik)
gradacja - stopniowanie; szeregowanie (łac. gradatio 'stopniowanie')
incognito- nie dający sie poznać (łac. incognitus 'nieznany)
elekwentny

3. -aprobata - uznanie czegoś za dobre, słuszne, godne poparcia i zgoda na to
-aspekt - punkt widzenia, z którego się coś rozpatruje
-korekta - usuwanie błędów, nieprawidłowości
-postulat - życzenie, dotyczące spraw politycznych, społecznych lub ekonomicznych