Odpowiedzi

2010-01-05T02:11:54+01:00
WODY PODZIEMNE to wszystkie wody występujące w glebie i w niżej leżących utworach z wyjątkiem wód związanych chemicznie lub krystalicznie ze skałami. Najczęściej wypełniają one wolne przestrzenie w obrębie skał, nasycając je niczym gąbkę. Do wyjątkowych przypadków zaliczyć należy występowanie podziemnych rzek lub zbiorników o charakterze zbliżonym do jezior. Jest to możliwe głównie na obszarach krasowych, gdzie woda wypłukała rozległe pustki w skałach. Badaniem wód podziemnych zajmuje się hydrogeologia.

KLASYFIKACJA WÓD PODZIEMNYCH:

Wody podziemne można podzielić na podstawie miejsca, w którym występują w gruncie. Najpłycej – w strefie aeracji – występuje para wodna, wody błonkowe i higroskopijne otaczające ziarna, wody kapilarne wypełniające mikropory oraz wody zawieszone, zalegające na powierzchni ograniczonych przestrzennie warstw skał nieprzepuszczalnych.

Wody zaskórne (wierzchówki) – są one ściśle związane ze strefą napowietrzenia (aeracji). Ze względu na płytkie występowanie i brak horyzontów nieprzepuszczalnych, izolujących je od powierzchni, łatwo podlegają wpływom atmosferycznym – zmianom temperatury i wahaniom zasobów. Wody te mogą zamarzać. Dużą podatność na zanieczyszczenia powoduje, że na ogół są one nieprzydatne do spożycia.

Wody gruntowe – występują poniżej strefy aeracji. Mają zwierciadło swobodne, podlegające znacznym wahaniom okresowym. Po długotrwałych opadach ich zwierciadło wyraźnie się podnosi, zaś po okresie suszy obniża się, prowadząc niejednokrotnie do wysychania studzien. Dzięki inflacji przez kilku, a miejscami nawet kilkunastometrowe pokłady skał przepuszczalnych, woda ulega naturalnemu przefiltrowaniu i jest stosunkowo czysta. W Polsce najczęściej występują w utworach czwartorzędowych.

Wody wgłębne – występują w warstwach wodonośnych przykrytych utworami nieprzepuszczalnymi. Cechują się one posiadaniem zwierciadła napiętego. Jego kształt jest wymuszony przez dolną powierzchnię warstwy nadległej. Temperatura wód wgłębnych może odpowiadać średniej rocznej danego obszaru, zaś głębiej rośnie zgodnie ze stopniem geotermicznym.

Wody głębinowe – są całkowicie odizolowane od powierzchni gruntu utworami nieprzepuszczalnymi. Nie uczestniczą one w cyklu hydrologicznym. Wody głębinowe zwykle są silnie mineralizowane i mają stosunkowo niską temperaturę. Pozwala to wykorzystać je dla potrzeb energetycznych.
9 4 9