Odpowiedzi

2009-09-20T12:42:27+02:00
Integracja gospodarcza, jest procesem tworzenia więzi ekonomicznych spajających gospodarkę. W ramach gospodarek narodowych integracja polega na łączeniu się małych przedsiębiorstw w większe organizmy gospodarcze. Może ona mieć charakter:
- poziomy, gdy w skład organizacji integracyjnej wchodzą przedsiębiorstwa wytwarzające takie same lub podobne produkty,
- pionowy, gdy łączą się przedsiębiorstwa różnych gałęzi i branż, uczestniczące w kolejnych fazach procesu produkcji finalnego produktu
Zalety integracji gospodarczej przedsiębiorstw:
- większa możliwość ustalania lub kontroli cen,
- większa możliwość opanowywanie poszczególnych sektorów rynku,
- podejmowanie wspólnych inwestycji mających na celu rozwój,
- prowadzenie badań naukowych przekraczających możliwości finansowe poszczególnych przedsiębiorstw.
Celem nadrzędnym jest zawsze osiągnięcie określonych korzyści finansowych.

W gospodarce światowej integracja jest procesem powstawania powiązań między państwami w określonych dziedzinach (jednej lub wielu) działalności gospodarczej. Powiązania te mogą przybierać postać dwu- lub wielostronnych porozumień lub umów międzynarodowych,które mogą dotyczyć określonych elementów polityki gospodarczej (ceł, produkcji, cen i zbytu niektórych surowców, wspólnych inwestycji).
Wyższe formy integracji przyjmują postać międzynarodowych organizacji integracyjnych (np. Unia Europejska).
Zalety integracji w gospodarce światowej to:
- umożliwienie swobodnego przepływu towarów pomiędzy państwami- uczestnikami
- umożliwienie swobodnego przepływu kapitału i siły roboczej pomiędzy państwami-uczestnikami,
- umożliwienie podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,
- umożliwienie wzajemnej pomocy gospodarczej,
- tworzenie nowych możliwości i źródeł wzrostu gospodarczego.
1 5 1