Odpowiedzi

  • vbnz
  • Początkujący
2010-01-05T17:50:33+01:00
Objętośc:
V=1/3pi r kwadrat * H
V=1/3pi* 3 kwadrat * 10
V=1/3* 9 * 10
V=1/3 * 90
V=30cm kwadrat

Pole:
Pc=pi r kwadrat + pi r l
Pc=pi * 3 kwadrat + pi * 3 * 10
Pc=pi * 9 + pi * 30
Pc=9pi + 30pi
Pc=39pi kwadrat cm

2010-01-05T17:52:33+01:00
Pp=pi*r kwadrat=9pi cm kwadratowych (kw)
Pb=pi * r* l
r kwadrat + h kwadrat =l kwadrat
l kw = 109
l=10,44
Pb=31,32pi cm kw
pc=pp+pb=9 pi+31,32pi=40,32pi cm kw
V=1/3pp*h= 30pi cm sześciennych