Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T11:53:27+01:00
Jeszcze za panowania Zygmunta II Augusta sporządzono rejestr kozacki, który słuźył głównie powstrzymaniu kozackich najazdów na terytoria tureckie. Rejestrowi kozacy pozostawali na źołdzie państwa polskiego. Magnaci ze wschodnich kresów Rzeczpospolitej traktowali ich jednak jak własnych chłopów.Oni zas wobec czestego ponoszenia trudów obrony granic Rzeczypospolitej, uwaźali sie za równych szlachcie. narastał więc coraz silniejszy opór przeciwko narzucanemu im poddaństwu, zwłaszcza źe liczbę rejestrowanych sukcesywniwe ograniczano. Juz w latach 90-tych XVIw.doszło do kilku powsań zbrojnych Kozaków przeciw magnackiemu uciskowi. Konflikt kozacki miał też podłoże narodowosciowe i religijne. Posiadaczami latyfundiów ukraińskich byli głównie spolonizowani Rusini, grupe poddanych zas tworzyła zróźnicowana etnicznie ludność miejscowa i napływowa.
Ukraińcy i Kozacy byli wyznania prawosławnego , od uni brzeskiej(1596) nakłaniano ich do przyjęcia wyznania unickiego.
Wszystko to wzmagało opór Kozaków i Ukrainców wobec państwa polsko-litewskiego. Od poczatku XVII w. wybuchały powstania w latach 1625, 1630, 1638, 1637. Kiedy zaś Władysław IV zaniechał zwiekszenia liczby rejestrowanych,kozacko-ukraińska opozycja skupiła sie wokół Bohdana Chmielnickiego. W 1948r. stanoł on na czele kozackich oddziałów powstańczych . Polscy magnaci nie sadzili by istniała potrzeba angaźowania w konflikt wiekszych sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Tymczasem w pierwszych miesiacach walk sprzymierzone z Tatarami wojska Chmielnickiego pokonały prywatne wojska magnackie pod Źółtymi Wodami i Piławcami. W pogoni za oddziałami magnackimi dotarli aź pod Zamość i Lublin.

powstanie , na którego czele stanoł Bohdan Ccchmielnicki, objęło cała Ukraine i przybrało charakter powstania ludowego przeciw szlachcie, katolickiemu i unickiemu klerowi, a takźe Źydom. Chmielnicki był zdolnym wodzem i pod jego dowództwem wojska kozackie odniosły liczne sukcesy. W ugodzie zborowskiej zagwarantowano Chmielnickiemu buławę hetmana kozackiego
1 5 1