Odpowiedzi

2010-01-06T13:31:12+01:00
--SĄD-organ państwowy sprawujący wymiar sprawiedliwości;w Polsce sprawują go sądy powszechne [rejonowe,wojewódzkie,apelacyjne].
--SĄD NAJWYŻSZY-najwyższy organ władzy sądowniczej w państwie;w Polsce Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad orzeczeniami wszystkich sądów;dzieli się na 4 izby:1-Administracyjną,Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.2-Cywilną.3Karną.
4-Wojskową.Sędziowie i prezesi izb powoływani są przez prezydenta;pierwszy prezes Sądu Najwyższego powołany zostaje przez sejm,na wniosek prezydenta.
--SĄD SEJMOWY-organ sądowniczy funkcjonujący w dawnej Posce od XVI w [oraz w Królestwie Polskim do 1832];rozpatrywał oskarżenia o zdradę stanu i obrazę majestatu,oraz mniejsze przestępstwa urzędnicze;jego orzeczenia były ostateczne,głos rozstrzygający należał do króla.
--SĄDOWNICTWO POLUBOWNE-arbitraż-sądy niepaństwowe,powołane do rozstrzygania sporów,zwłaszcza majątkowych,w zakresie prawa cywilnego.
--SĄDOWNICTWO MIĘDZYNARODOWE-rozstrzyganie sporów między państwami przez stałe sądy międzynarodowe,funkcję taką sprawuje Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze.
--SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE-1-w znaczeniu przedmiotowym rozstrzyganie sporów o wykładnię norm konstytucyjnych,zwłaszcza o zgodność ustaw i innych aktów normatywnych z konstytucją.2-w znaczeniu podmiotowym-całokształt niezawisłych organów i instytucji rozstrzygających spory konstytucyjne.
--SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE-sądowa kontrola zgodności poszczególnych aktów administracyjnych z prawem.
--TRYBUNAŁ KONSTUTUCYJNY-sąd konstytucyjny [jak napisano wyżej].
--TRYBUNAŁ SKARBOWY-w dawnej Polsce sprawujący sądownictwo skarbowe i kontrolujący wydatki ze skarbu publicznego.
--TRYBUNAŁ STANU-w wielu krajach specjalny organ sądowy rozpatrujący zarzuty przeciw prezydentowi i członkom rządu.
--TRYBUNAŁ WYBORCZY-w niektórych państwach specjalny organ sądowy rospatrujący zarzuty naruszenia przepisów prawa wyborczego przez organy przeprowadzające wybory.
--TRYBUNAŁ KOMPETENCYJNY-w Polsce sąd szczególny powołany do rozstrzygnięcia sporów między władzami administracyjnymi,a sądami o ich właściwość.

Myślę,że udzieliłam ci dość wyczerpującej i poprawnej odpowiedzi,mam nadzieję,że wykorzystasz moje informacje w swojej pracy.POZDRAWIAM.
4 1 4