Proszę o przetłuamczenie ;)
Miś Uszatek – polski telewizyjny serial animowany, którego główną postacią jest Miś Uszatek. Postać ta znana była wcześniej z książek dla dzieci, powstała 6 marca 1957 roku jako dzieło pisarza Czesława Janczarskiego oraz ilustratora Zbigniewa Rychlickiego.

Początkowo Miś Uszatek gościł głównie w pisemku dla dzieci „Miś”, którego był patronem, później stał się bohaterem licznych książek, tłumaczonych również na obce języki. Jednak prawdziwa eksplozja jego popularności nastąpiła dopiero w 1975 roku, kiedy Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for w Łodzi, na zlecenie Telewizji Polskiej rozpoczęło produkcję lalkowego serialu z Uszatkiem.

Miś Uszatek był bohaterem popularnym głównie wśród dzieci w wieku przedszkolnym – takim dzieciom łatwo się było identyfikować z Uszatkiem, bo z jednej strony przypominał on dostępną wszystkim pluszową zabawkę, a z drugiej strony był poważnym partnerem, kolegą z przedszkola. Na dodatek okazał się bohaterem na wskroś współczesnym, nie tylko w zachowaniu czy języku, ale i w ubiorze.

W szybkim tempie powstawały filmy na wszystkie możliwe okazje i wszystkie pory roku.


Bolek i Lolek dwaj bohaterowie jednego z najpopularniejszych polskich seriali animowanych.

Twórcą koncepcji serii był Władysław Nehrebecki. Pierwowzorami Bolka i Lolka byli jego synowie Jan i Roman. Autorami rysunkowego wizerunku głównych bohaterów (Bolek – czerwone szorty, żółta bluza, wyższy i szczuplejszy, Lolek – fioletowe spodnie na szelkach, biały podkoszulek, niższy i tęższy) byli Alfred Ledwig, Leszek Lorek i Władysław Nehrebecki.

Bolek i Lolek zadebiutowali w 1963 roku w odcinku zatytułowanym "Kusza".
Większość odcinków nie posiada dialogów. Wyjątkiem są filmy pełnometrażowe i serie z lat 80.

Duet bohaterów szybko zdobył sympatię młodych i starszych widzów. Filmy z ich udziałem odniosły wielki sukces w kraju i za granicą. Były nadawane w wielu krajach na wszystkich kontynentach. W 1973 twórcy filmu wprowadzili na życzenie żeńskiej części widowni nową postać – Tolę. Pierwszy raz wystąpiła w odcinku zatytułowanym "Tola". W sumie pojawiła się w 30 odcinkach.

Filmy z przygodami niezapomnianego duetu chętnie oglądają kolejne pokolenia. Obecnie Bolek i Lolek pojawiają się często w książeczkach, kolorowankach, grach i programach komputerowych. W okresie PRL-u również produkowano dużą ilość zabawek.
Koziołek Matołek – postać stworzona przez Kornela Makuszyńskiego (tekst) i Mariana Walentynowicza (kolorowe rysunki) w jednej z pierwszych w Polsce historyjek obrazkowych dla dzieci w roku 1933. Jest to postać kultowa, mimo że od śmierci obu autorów minęły już dziesięciolecia, a opisane i narysowane przygody tytułowego bohatera nie przystają do współczesnej rzeczywistości. Ta powieść obrazkowa należy do kanonu polskiej literatury dziecięcej.

Fabuła książeczek (powstała ich cała seria) sprowadza się do podróży bohatera po całym świecie w poszukiwaniu mitycznego Pacanowa (w rzeczywistości istnieje Pacanów, w województwie świętokrzyskim), jedynego miejsca w świecie, gdzie jakoby podkuwają kozy. Przygody są oczywiście niezwykłe i absolutnie nieprawdopodobne, koziołek jest sympatyczny i łatwowierny, śmieszny, niezdarny i głupiutki.
Warto zaznaczyć, że wizerunki powszechnie dziś znanych i pamiętanych postaci z "Koziołka" są trzecią wersją rysunkową Walentynowicza; pierwsze dwie dość znacznie się od ostatecznej różniły.

Na podstawie książeczek stworzono bajkę muzyczną Przygody Koziołka Matołka, a ich motywy zainspirowały serial animowany Dziwne przygody Koziołka Matołka.


Reksio - polski serial animowany, którego bohaterem jest pies wymyślony przez reżysera i scenarzystę Lechosława Marszałka.

Serial powstawał w latach 1967-1988 w Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej liczy 65 odcinków, a każdy z nich opowiada o przygodach sympatycznego kundla Reksia i jego przyjaciół.
Tytułowy bohater, mieszka w niewielkiej budzie. Trudno mu jednak w niej usiedzieć, ciągle bowiem poszukuje nowych znajomości oraz przygód.
Jako, że jest sympatycznym zwierzakiem bardzo szybko zaprzyjaźnia się z otoczeniem.
Wszyscy go lubią, a on zaś nigdy nie może narzekać na samotność oraz nudę.
Zabawne perypetie tego przemiłego kundelka od lat bawią i śmieszą najmłodszych. Reksio potrafi wcielić się w każdą postać : aktora grającego w filmie, pielęgniarza opiekującego się chorym przyjacielem, rozejmcę pokłóconych zwierząt.

1

Odpowiedzi

2010-01-05T20:37:36+01:00
Bear Uszatek - Polish television animated series whose main character is a bear Uszatek. This figure was known previously from books for children, was March 6, 1957 as a work of Czeslaw Janczarskiego writer and illustrator Zbigniew Rychlicki.

At first Mis Uszatek pisemku hosted mainly for children, "Bear", which was the patron, later became the hero of numerous books, also translated into foreign languages. However, an explosion of its popularity took place until 1975, when the Small Form Film studio Se-ma-for in Lodz, at the request of the Polish Television has begun production of the puppet series from the long-eared.

Bear Uszatek was the hero of a popular mainly among preschool children - children that it was easy to identify the long-eared, because on the one hand he recalled plush toy available to all, on the other hand was a serious partner, friend from kindergarten. In addition, proved to be a thoroughly modern hero, not only in behavior or language, but also in dress.

In the rapidly formed films on all possible occasions and all seasons.


Bolek and Lolek two heroes of one of the most popular Polish cartoon.

The creator of the concept of the series was Wladyslaw Nehrebecki. Bolek and Lolek originals were his sons John and Roman. The authors of drawing the image of the main characters (Bolek - red shorts, yellow shirt, higher and thinner, Lolek - violet trousers, suspenders, white undershirt, lower and heavier) were Alfred Ledwig, Leszek Lorek and Wladyslaw Nehrebecki.

Bolek and Lolek debuted in 1963 in the section entitled "Crossbow".
Most episodes do not have dialogues. The exception are films and series from the 80s

Heroes duo quickly won the sympathy of young and older viewers. Films with the participation of their great success at home and abroad. Were broadcast in many countries on all continents. In 1973, the filmmakers introduced at the request of the female part of the audience a new character - Tole. First appeared in the episode entitled "Tola". In total, appeared in 30 episodes.

Videos unforgettable adventure duo happy to watch the next generation. Bolek and Lolek now appear frequently in the booklets kolorowankach, games and computer programs. In the PRL is also produced large amounts of toys.
Koziołek Matołek - a character created by Kornel Makuszyński (text) and Marian Walentynowicz (color pictures) in one of Poland's first pictorial stories for children in 1933. It is a cult figure, despite the fact that since the death of both authors have passed the decade, and described and drawn adventures of the title character does not correspond to contemporary reality. Picture This novel belongs to the canon of Polish children's literature.

Story books (created a whole series of them) is reduced to the hero's journey around the world in search of a mythical Pacanów (in reality there Pacanów, in the Świętokrzyskie Province), the only place in the world, where he allegedly podkuwają goats. Adventures are obviously unusual and absolutely incredible, goat is very friendly and gullible, funny, clumsy and stupid.
It is worth noting that images of well-known and remembered today as the "Koziołka" is the third version Walentynowicz drawings, the first two quite significantly differ from the final.

Based on the books created a musical fairy tale adventures Koziołka Matołka, and their motives inspired the animated series Strange Adventures Koziołka Matołka.


Reksio - Polish animated series, whose protagonist is a dog invented by the director and screenwriter Lechosław Marshal.

Series was created in the years 1967-1988 Cartoon Film Studio in Bielsko-Biala has 65 sections, each of which tells of the adventures of lovable mongrel Reksia and his friends.
The title character lives in a small shack. But it's hard to sit in it, because always looking for new knowledge and adventure.
As it is a nice pet very quickly becomes friends with the environment.
Everyone likes him, and while he can never complain about the loneliness and boredom.
Przemiłego fun adventures that amuse fyce years and the youngest laugh. Reksio can incarnate in any form: actor in the film, the attending nurse a sick friend, rozejmcę pokłóconych animals.

Myślę , że dobrze
1 5 1