Odpowiedzi

2010-01-05T20:55:14+01:00
Pani X jest sekretarzem gminy Y. Oprócz obowiązków służbowych wynikających z określonego dla jej stanowiska zakresu czynności, społecznie pełni funkcję redaktora naczelnego biuletynu informacyjnego gminy. Redagowanie informatora w żaden sposób nie wynika z jej zakresu czynności. Jeden z radnych gminy złożył skargę do rady gminy na sekretarza gminy Panią X w związku z rzekomym zamieszczeniem w biuletynie informacyjnym kłamliwych i oszczerczych informacji dotyczących jego osoby. W podnoszonej skardze żąda przeprosin i sprostowania informacji podawanych do publicznej wiadomości. Rada Gminy w drodze uchwały zgodnie z właściwością skargę przekazała do wójta gminy by ten rozpatrzył podnoszone w skardze zarzuty. Czy wójt jest organem właściwym do rozpatrzenia tej skargi skoro Pani X nie dopuściła się zaniedbań czy naruszeń obowiązków służbowych określonych w jej zakresie czynności? Czy skarga jest w sposób oczywisty bezzasadna, a radny winien zwrócić się do Pani X jako redaktora naczelnego z żądaniem przeprosin i sprostowania? W przypadku odmowy zamieszczenia przeprosin czy sprostowania mógłby jedynie dochodzić swoich racji na gruncie prawa prasowego?

FRAGMENT ODPOWIEDZI: Ustawa o samorządzie gminnym w żaden sposób nie reguluje trybu postępowania ze skargami obywateli na działalność sekretarza gminy. Trudno tu mówić o postępowaniu skargowym, uregu(...)