Odpowiedzi

2010-01-05T21:05:32+01:00
1. zachodnioeuropejski - należą do niego państwa Europy Zachodniej, Północnej i Południowej. przewaga intensywnego, towarowego rolnictwa o mieszanej produkcji roślinno - zwierzęcej.
2. wschodnioeuropejsko - syberyjski - występuje w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w azjatyckiej części Rosji
mechanizacji. Wyjątkiem jest Polska oraz państwa powstałe po rozpadzie Jugosławii, gdzie przeważa drobne rolnictwo indywidualne.
3. środkowo - azjatycki - przeważa w nitu ekstensywne rolnictwo uspołecznione o mieszanym kierunku
produkcji.
4. wschodnio - azjatycki - obejmuje większość Chin, Koreę Północną i Wietnam. Przeważa tam wielkoobszarowe rolnictwo uspołecznione. Niewielka jest towarowość tego rolnictwa.
5. Region południowo- i południowo – wschodnioazjatycki : ten typ upraw występuje na Półwyspie Induchińskim, w Indiach, Bangladeszu, Korei Południowej. gospodarka intensywna, lecz niskotowarowa. Wyjątkiem jest Japonia, gdzie towarowość produkcji jest wysoka.
6. Region zachodnioazjatycko - północnoafrykański - obejmuje północna Afrykę oraz zachodnią Azję do Pakistanu włącznie. Cechuje się małą wielkością gospodarstw. Jest to rolnictwo ekstensywne.
7. Region afrykański - Afryka na południc od Sahary. Najczęściej jest to gospodarka prymitywna i małej produktywności. Wyjątkiem jest RPA, gdzie występuje intensywne rolnictwo wysokotowarowe,
8. Region północnoamerykański - obejmuje Kanadę i USA. Przeważa gospodarka wysokotowarowa, intensywna lub ekstensywna. Cechą charakterystyczną jest wysoki stopień specjalizacji produkcji.
9. Region Ameryki Łacińskiej - występują w nim tradycyjne gospodarstwa chłopskie oraz wielkoobszarowi gospodarstwa plantacyjne. Znaczący jest też ekstensywny chów bydła.
10. Region australijsko - Nowozelandki - jest I rolnictwo wysoko towarowe o wysokim stopniu specjalizacji.