Poproszę o odpowiedź w KILKU zdaniach. To nie wypracowanie :D

- Jaką rolę pełni konstytucja w państwie?

- Różnica między rozporządzeniem, a ustawą

- która z zasad wymiaru sprawiedliwości jest według ciebie najważniejsza. uzasadnij trzema argumentami

- rola samorządu terytorialnego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T22:15:13+01:00
1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, w skład treści konstytucyjnej wchodzą różne zagadnienia. Konstytucja określa: podstawy ustroju społeczno - gospodarczego państwa, ponadto organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.
2. - zasad działania organów władzy publicznej podczas trwania stanu wojennego,
- zakresu w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w trakcie trwania stanu wojennego,
- zakresu, trybu i podstaw wyrównywania strat majątkowych wynikających z tych ograniczeń.
3.-powstaje tylko z mocy prawa krajowego i działa w granicach przez prawo określonych,
-członkami wspólnoty samorządowej z mocy prawa są wszyscy mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego,
-posiada własną demokratyczną organizację ustaloną przez ustawę i własny statut,
-powołana do wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej w formach właściwych dla tej administracji,